Yoldan kotlandırma nasıl yapılır?

İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esas oluyor. Peki, yoldan kotlandırma nasıl yapılır?

 
 

Sözlük

İmar planları içerisinde tersine bir hüküm bulunmuyor olması durumunda yoldan kotlandırma esas oluyor. Yoldan kotlandırma hakkında hükümler Yeni İmar Yönetmeliği bünyesinde yer almakta.

Peki, Ekim 2017'de yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği gereğince yoldan kotlandırma nasıl yapılmaktadır

Yoldan kotlandırma

(1) Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki azami tretuvar seviyesinden kot verilir.

(2) Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak kabul edilir.

(3) Kotlandırma yapılmış olması için, yolun yapımının tamamlanmış olması ya da yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmış olması zorunludur.

(4) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi durumunda bordür/tretuvar üst seviyesi, ilgili idare tarafından 10 iş günü içinde hazırlanacak projeye göre belirlenir.

(5) Parselin kot aldığı yolun eğiminden ötürü zemin kat taban kotunun kot alınan noktaya göre maksimum 3.50 metre yükseldiği noktalarda binalarda kademe yapılmış olması mecburidir. Her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan başlayarak yüksekliği en fazla 3.50 metre olmak zorundadır. Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gereken saçak seviyesi dikkate alınmak suretiyle üst katlarda da yapılmaktadır

(6)Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 4.50 metreden aşağı olamaz. Son kademenin 4.50 metreden az olması halinde önceki kademe seviyesine uyulur. Ek olarak her kademedeki bina yüksekliği imar planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

(7) Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe noktalarının en düşük yol kotundan 3.50 metreden daha çok kot farkı olması halinde bina derinliği boyunca beşinci ve altıncı fıkralardaki kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği noktadaki kaldırım üst kotundan yapılmaktadır

(9) Yüzde 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veyahut blok nizam uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe hizalarındaki maksimum yol kotundan verilir.

Emlak Mimar