Yenileme alanı

SİT alanları içinde yapılanma izni yoktur. Ama Bakanlar Kurulu onayıyla SİT alanlarında imar izni verilmesi mümkün olabilmektedir. Bu izinle imar yapılabilen alanlara yenilenme alanı denir.

 
 

Mimarlık

Yenileme alanı ne demek?

Yenileme alanı; sit koruma alanı içerisinde yer alır. Orada Bakanlar Kurulu’nun onay vermiş olduğu bir bölüme imar izni verilir ve çalışmalar bu yönde gerçekleşir. Ya rant sağlanabileceği için 3802 ağır tahribat sonucu bakımın gerektirdiği hallerde bu yola başvurulur.

Kanunun amacı nedir?

Bu yasanın gayesi; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üstündeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölümlere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine münasip olarak tekrar inşa ve restore edilerek, bu bölümlerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal kullanım alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır.

Yenileme alanları nasıl belirlenir?

5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Yasa gereğince;

-Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince, büyükşehirler dışarısındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyükşehir belediye meclisince onaylanması durumunda Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içerisinde karar vermektedir

-Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dahilinde etap etap projelendirilebilir.

-Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur.

-Belirlenen alan sınırları içerisindeki bütün taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanmasını müteakip bu Yasa uyarınca yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaştırma ve uygulama yapılmaktadır

-Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların yönetimi ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin yahut bölüm halkının katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

İstanbul’da yer alan yenileme alanları nerelerdir?

Gaziosmanpaşa+Büyükçekmece+Silivri+Avcılar+Çatalca

Beyoğlu + Eyüp + Şişli + Kağıthane

Beşiktaş + Sarıyer

Eminönü + Fatih + Zeytinburnu

Kadıköy+Maltepe+Ümraniye+Pendik+Kartal+Tuzla+Adalar+Sultanbeyli+Şile

Beykoz + Üsküdar + Şile

Bahçelievler+Bayrampaşa+Bakırköy+Bağcılar+ K.Çekmece Başakşehir+Güngören+Esenler

Türkiye’de yer alan sit alanlarının istatistik sonuçları:

Yenileme alanı - emlakmimar.com

Emlak Mimar