Yeni imar yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlükte

Plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirleyen Yeni imar yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlükte olacak..

 
 

Sözlük

Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre koşullarına münasip yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Bu Yönetmelik, uygulama imar planı bulunan alanları kapsıyor. 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin uygulaması için üç aylık bir zaman verilmişti. Yeni imar yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlükte olacak.

Yeni imar yönetmeliği genel ilkeleri

MADDE 5 - (1) Uygulama imar planı olmayan veyahut mülkiyeti problemli olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemez.

(2) Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten başlayarak en geç bir yıl içerisinde ilgili idarece üst kademe planlara münasip hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumunda, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar, alt kademe planları en geç altı ay içerisinde üst kademe planlara münasip hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içerisindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar biri birileri ile uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere eklenir.

(3) İdarelerin imar yönetmeliklerinde, uygulama imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenleme getirilemez.

(4) Bu Yönetmeliğin alan kullanım tanımlarında belirtilmiş işlevler imar planları içerisinde daraltılabilir; lakin genişletilemez.

(5) Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üstünden yapılmaktadır. İmar parsellerinin değişikliğe konu olup da kamuya terk edilmesi gerekli olan alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terkine ilişkin imar planı içinde hüküm olması durumunda taban alanı ve emsal hesabı, imar planı içerisinde belirtilmiş hükümlere göre yapılabilmektedir

(6) Ayrık veyahut blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planı içerisinde açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Fakat, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek koşuluyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılmaktadır

(7) Uygulama imar planları içinde, parselasyon durumları ve bina kitle ölçüleri verilmediği halde, şematik gösterimler imar planlarının hükümlerinden sayılmazlar.

(8) 22 nci maddeyle yahut ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici bütün alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşamaz. Lakin; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Meskenlerin Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılmış olması zorunlu olan, korunumlu 3802 korunumsuz normal merpen dışarısındaki yangın merpeninin asgari ölçülerdeki alanı, konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi zorunlu olan boşluklar ile evlerin bodrum katlarında yapılmış olan

a) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı,

b) Sığınak, asansör boşlukları, bacalar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat merkezi, su deposu, enerji odası, kömürlükler ve kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart 3802 bu Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları,

c) Konut kullanımlı bağımsız kısım net alanının % 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız parça net alanının % 50’sini aşmayan depo amacıyla eklentiler,

ç) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın konutlarda 100 m2’si, konut dışı yapılarda 200 m2’si,

d) Tüm cepheleri bütünüyle gömülü olmak ve ortak alan niteliğinde olmak şartıyla; otopark alanları ve 22 nci maddede belirtilmiş tümüyle gömülü ortak alanlar,

bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir.

(9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yahut yaptırılacak yapılara; imar planları içinde o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve her çeşit sorumlulukların bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi şartıyla avan projeye göre yapı ruhsatı, ilgili kamu kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullanma izin evrakı talep üstüne ilgili idaresince düzenlenir.

(10) İmar planları içinde su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veyahut su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre eklenerek tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir biçimde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ya da ilgili su ve kanalizasyon idaresinin görüşüne göre uygulama yapılmaktadır

(11) Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planı içinde yahut planda olmaması durumunda bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veyahut bina yüksekliği aşılamaz. Hiçbir koşulda hava mânia kriterleri aşılamaz, planda ya da planda belirtilmemişse bu Yönetmelikte belirtilmiş kat adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle yapı yoğunluğu artırılamaz.

(12) Bir parselin bulunmuş olduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki bir parsele yapı ruhsatı verilemez.

(13) Koruma amacıyla imar planları içerisinde parselasyon planı yapılmış olması mümkün olmayan haller hariç olmak üzere, imar adasında parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz.

(14)İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 18 inci maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburidir. Lakin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; var olan planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül nedeniyle yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak şartıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.

(15) İlgili idareler; imar planları içinde açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak biçimi takdire, ek olarak münasip gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.

(16) Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren özel kanunlarda tersine bir hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır

(17) Gelişme alanları ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanları hariç, yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması şarttır.

(18) İlgili kurum ve kuruluşların, yerleşme alanlarında teknik altyapının götürülmesiyle ilgili gerekleri ivedilikle yerine getirmesi zorunludur.

(19) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma açısından gizlilik ya da önem arz eden yapılar için hazırlanacak ve onaylanacak projelere ilişkin uygulamalar, her şeyden önce Kanunun 4 üncü maddesi bünyesinde imzalanan protokol hükümlerine bakılırsa yapılmaktadır. Bu yapılar için bu Yönetmeliğin dördüncü ve beşinci kısmında belirtilmiş ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.

(20) Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ek olarak; afet, deprem, yangın, otopark, enerji verimliliği, sığınak, asansör, yapı malzemeleri, gürültüye karşı korunma, ısı ve su yalıtımı, yapı denetimi, iş güvenliği, iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya ilişkin hükümler içeren mevzuata da uyulur.

(21) Hazırlanan projelerin hepsinden önce bu Yönetmelik ve bu Yönetmelikte atıfta bulunulan mevzuatın hükümlerine uyulmak şartıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına münasip olarak hazırlanması zorunludur.

(22) İlgili idare, erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Sahanlık, kat sahanlığı, ara sahanlık, merpen, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa eğimleri, genişlikleri ile korkuluk ve küpeşteleri gibi bina içi erişimle ilgili mekânların ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilmiş ölçülerden az olmamak üzere, erişilebilirlik standartlarına münasip olarak düzenlenir. Yapılı çevrede erişilebilirlik standartlarına münasip yönlendirme, bilgilendirme ve işaretlemelerin yapılmış olması zorunludur. Ek olarak ilgili idare, yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gereken önlemleri almaya yetkilidir.

(23) İlgili idareden yol kotu belgesi ile yapı ruhsatı veyahut kazı izni alınmadan, tabii zeminde hiçbir biçimde kazı veyahut dolgu yapılamaz.

(24) Yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılamaz. Aksi halde Kanunun ilgili hükümlerine bakılırsa cezai işlem yapılmaktadır

(25) Her müstakil konutta asgari; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veyahut yemek pişirme yeri, 1 banyo yahut yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunmaktadır

(26) Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacı ile kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölüm kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde hükümlerine bakılırsa kademelendirilir.

(27) Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha çok olanlarda ise asansör tesisi zorunludur.

Emlak Mimar