Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Tebliği 2018

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı..

 
 

Sözlük

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Bünyesinde Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesini kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) Bünyesinde UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ Parça

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin gayesi; 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan teknik şartnamelerin ve 21 inci maddesinde tanımlanan Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listelerinin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) bünyesinde, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri ve Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Avrupa değerlendirme esasları: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacı ile Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esasları,

b) Eşvarlık zamanı: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal teknik şartnamelere ya da uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

c) Ulusal teknik şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı,

ç) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,

ifade eder.

İKİNCİ Parça

Teknik Şartnamelerin Yayımlanması

Avrupa Değerlendirme Esaslarının yayımlanması

MADDE 5 – (1) 9/2/2018 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi 49/55 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0055.01.ENG&toc=OJ:C:2018:049:TOC adresinde yayımladığı Avrupa Değerlendirme Esaslarının referans listesi Ek-2’de yer alır.

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde, AB Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve Türk Standartları Enstitüsünce adapte edilen uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık zamanı başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste yer alır.

(2) 15/12/2017 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal of The European Union) C serisi 435/41 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv: OJ.C_.2017.435.01.0041.01.ENG&toc=OJ:C:2017:435:TOC adresinde yayımladığı ve Türk Standartları Enstitüsünün de adapte ederek 30/3/2018 tarihine değin yürürlüğe koyduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin listesi Ek-1’de yer alır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer almakta olan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri, listede belirtilmiş eşvarlık zamanı öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez.

ÜÇÜNCÜ Kısım

Eşvarlık Zamanı hakkında Hükümler

Eşvarlık zamanında yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz edilme esasları

MADDE 7 – (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, bu Tebliğin Ek-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık zamanı başlangıç tarihi itibarıyla ya ilgili ulusal standardına 3802 ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilmektedir

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık zamanı bitiş tarihi itibarıyla, yalnızca uyumlaştırılmış standarda göre yapılmaktadır

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi yahut var olan uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması halinde ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık zamanı süresince var olan uyumlaştırılmış standarda ya da kapsamına alındığı standarda ya da standardın yeni versiyonuna göre,

b) Eşvarlık zamanı bitiş tarihi sonrası ilgili standardın yalnızca versiyonunun değişmesi halinde standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi halinde ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılmaktadır

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilmiş işlemlerde Ek-1’deki listede yer almakta olan hEN standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır.

(4) Eşvarlık devrinde, ilgili ulusal standardın yahut uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi hakkında var olan evrakların geçerliliğini ve var olan veyahut devam etmekte olan belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda yahut uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık zamanı bitiş tarihi itibariyle, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri Ek-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılmaktadır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi yahut kapsamına girmesi halinde ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen bütün onay ve evrakların geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi kaydıyla piyasaya arz edilebilmektedir

DÖRDÜNCÜ Parça

Türlü ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 10/3/2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Bünyesinde Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-01) yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı zamanında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar