Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliğinde değişiklik 2017

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Tebliğinde yapılan düzenlemeye göre göre 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı..

 
 

Sözlük

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Farklılık Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğte yapılmış olan düzenlemeye göre 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre form düzenlenecek durumlardan, İdare tarafından yapının müteahhitliğini üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üstüne, Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği yapı kullanma izin evrakı düzenlenmiş olması durumu kaldırıldı.

Artık bu gibi hallerde idare, ek-2 formu ruhsattaki bilgilere münasip olarak düzenleyerek, müdürlüğe yazı ile göndermeyecek.

TEBLİĞ

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL

EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK

İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞDE Farklılık YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar