Veraset ve intikal vergisi cezası 2016

Veraset ve intikal vergisi ödemesi zamanında yapılmazsa ne olur? Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası 2016 ne kadar?

 
 

Sözlük

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle ya da bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda ödeniyor. Vergi için her şeyden önce beyanname veriliyor.

7338 no lu yasa gereğince vergi, 3 yıl boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Vergi ödemeleri Mayıs ve Kasım gibi aylarda yapılıyor.

Peki, ödeme zamanında yapılmazsa ne olur? Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası 2016 ne kadar?

Veraset ve intikal vergisi cezası

Müteveffanın sağlığında icra dairesine veyahut mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri icra dairesi yahut mahkemenin vereceği kati karar yahut hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şu kadar ki, bu tecil her ne suretle olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez.

Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı halde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil olunan vergilerin taallük eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üstüne ve tebeyyün edecek hale göre gerekli olan düzeltmeler yapılmaktadır ve fazla alınmış vergiler var ise, terkin ve sahiplerine geri verilir.

Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara yahut kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanarak kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen 3802 toptan ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilmiş esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili durumunda gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanmaktadır

Emlak Mimar