Veraset

Mirasçılara kalan mal varlıklarının (özellikle gayrimenkullerin) vergilendirilmesidir. Veraset vergisi hesaplanırken iki noktaya dikkat edilir.

 
 

Emlak Hukuku

Veraset nedir, veraset işlemleri nasıl gerçekleşir?

Veraset; kanuni mirasçılara kalan mal varlıkları için ödenen vergi sistemine denir. 1959 senesinde kabul edilmiştir. 1960 senesinde ise hayatın içindeki yerini almıştır. Bir bedel ödemeden sahip olunan mallar için Sulh Hukuk Mahkemelerine beyanname yolu ile başvurularak ödenmek zorunda olunan vergi sistemidir. Şans oyunlarından ve yarışma programlarında kazanılan para ve mallar, miras yolu ile sahip olunan mal varlıklarından ötürü ödenen vergidir.

Veraset ve İntikal Vergi Kanunu’nda verasetten muaf olma durumu nasıl açıklanmıştır?

Veraset ve İntikal Vergi Kanunu’nda muafiyetler tarafında veraset vergisinden muaf olabilecekleri şu biçimde açıklamıştır:

a- Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan ya da bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar;

b- Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller;

c- Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiyetinde bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikiyle veyahut sair suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan mallarını veraset tarikiyle veyahut sair suretle iktisabedenler hariç).

Veraset İlamı ve Veraset Beyannamesi çıkarıldıktan sonra izlenecek yol nedir?

1. Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek talep dilekçesi

2. Aile nüfus kaydı

Yukarıdaki evraklar çıkarıldıktan sonra mahkemeye çıkılır ve mahkemenin onayı ile veraset beyannamesi için başvuruda bulunulur. Veraset beyannamesi vefat durumunun gerçekleştiği günden sonra 3 ay içinde yapılmalıdır. Türkiye dışında gerçekleşen ölümlerde bu tarih 6 aya kadar uzayabilir. Veraset beyannamesi için ise şu evraklar gereklidir:

1. Tapu 3802 tapular

2. Ölen kişinin hesap dökümü, hisse senedi, araba, telefon gibi mal varlıklarının dökümü 3802 fotokopileri

3. Veraset ilamı

4. Ölüm belgesi

Yukarıda sayılan bütün evraklar tamamlanarak veraset beyannamesine eklenmektedir ve ikişer fotokopi çekilir. Fotokopinin biri veraset vergi dairesine verilmeli bir diğeri ise mirasçıda kalmalıdır. Komisyon beyannameyi değerlendirmeye alır. Varisler adına vergi çıkmış ise her biri adına ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılır. Böyle bir halde vergi borçlarını varis 3802 varisler 5 senede 10 eşit taksitte ödeyebilirler.

Veraset - emlakmimar.com

Veraset Vergisi hangi dönemlerde ödenir?

Veraset Vergisi Mart ve Kasım ayları içinde ödenir.

Veraset Vergisi ödemek istemeyen mirasçı ne yapar?

Ölen kişinin mal varlığı borçlarından az ise mirasçılar reddi miras yapabilirler. Reddi miras yapan mirasçılar ölen kişinin hiçbir mal varlığında hak sahibi olamazlar. Reddi miras yapmayan varis ise hem mal varlıklarından aynı zamanda ölen kişinin borçlarından sorumlu olan kişi olur.

Veraset Vergisi nasıl hesaplanır?

Veraset vergisi hesaplarken dikkatli olunması gerekli olan iki nokta vardır:

1.Her mirasçıya düşen miras payı hesaplanacak

2.Her birinden ayrı ayrı istisna tutarı düşülecek

Kalan tutarın vergisi tarifeye göre hesaplanıyor. Aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan tabloda bu tarife yer almakta.

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

2013 senesi

Matrah Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde

vergi oranı (%) vergi oranı (%)

İlk 180.000 TL için 1 10

Sonra gelen 400.000 TL için 3 15

Sonra gelen 880.000 TL için 5 20

Sonra gelen 1.700.000 TL için 7 25

Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

Veraset beyannamesi yapmayı unutan varisin ne yapması gerekiyor?

Çoğu zaman kırsal yerlerde olsa da unutkan varisler yok değil. O yüzden Maliye Bakanlığı, 2000/1 Seri No.lu ‘Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi’ ile veraset beyannamesinde bulunmayı unutan varisler için şunları hazırlamış:

-Verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde mükellefiyet, intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlıyor.

-İntikale konu malların, mükellefler tarafından, idarece beyana davet edilmeden kendi rızalarıyla veyahut beyana çağrı ile tanınan ek süre içerisinde beyanı durumunda, yapılmış olan tarhiyat, bu mallar için ilk tarhiyat oluyor.

-Bu gibi hallerde, ikmalen, re’sen veyahut idarece tarhiyattan söz edilemeyeceğinden, tahakkuk eden vergiler için ‘vergi ziyaı cezası’ ve ‘gecikme faizi’ de uygulanmıyor.

-bu halde, gecikme sebebiyle, ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Emlak Mimar