Tapu iptal davası hangi mahkemede açılır?

Medeni Kanun gereğince bazı nedenlerin doğması halinde tapu iptal davası açılabiliyor. Peki, tapu iptal davası hangi mahkemede açılır?

 
 

Sözlük

Medeni Kanun gereğince bazı nedenlerin doğması durumunda tapu iptal davası açılabiliyor. Tapu iptal davası ortada haklı bir neden olmaksızın yapılan tescil ya da tescilin tadili yahut terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması durumunda açılabiliyor.

Kanunen bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş yahut bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş 3802 değiştirilmiş ise, bu sebeple aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

Tapu iptal davası çeşitleri:

1. Hesap hatası sebebiyle tapu iptal davası

2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeni ile tapu iptal davası

3. Aile evi sebebiyle tapu iptal davası

4. Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası

5. Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeni ile tapu iptal davası.

Peki, tapu iptal davası hangi mahkemede açılır? Tapu iptal davası nerede açılır?

Tapu iptal davası, asliye hukuk mahkemesine bir dilekçe ile açılabiliyor. Davada yetki taşınmazın bulunmuş olduğu yerin asliye hukuk mahkemesi oluyor.

Kanun esasları:

Terkin ve değiştirme

I. Yolsuz tescilde

MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veyahut bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş 3802 değiştirilmiş ise, bu sebeple aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

İyiniyetli üçüncü kimselerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve envaiçeşit tazminat istemi saklıdır.

II. Aynî hakların sona ermesi

MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil envaiçeşit hukukî değerini kaybettiği durumda, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.

Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlamak suretiyle otuz günün içerisinde terkine karşı dava açabilir.

Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.

III. Düzeltme

MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı lakin mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni tescilin yapılmış olması şeklinde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.

Emlak Mimar