Tüketici Kanunu İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

 
 

Sözlük

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa bünyesinde Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Yönetmelik, 6502 sayılı yasanın 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, benzer madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını kapsıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA Yasa bünyesinde

UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ Parça

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77/A maddesi bünyesinde yapılmış olan uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı yasanın 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, benzer madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı yasanın 77/A maddesinin yedinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Bakanlık birimi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarını,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) İdari para cezaları: 6502 sayılı yasanın 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, benzer madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını,

e) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Komisyon: Uzlaşma Komisyonlarını,

g) Muhatap: Kanuna aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi nedeniyle hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilen gerçek yahut tüzel kişiyi,

ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

h) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması: Muhatabın komisyonun davetine katılmaması, uzlaşma görüşmelerine katıldığı durumda uzlaşma tutanağını imzalamaması ya da tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ı) Uzlaşmanın sağlanamaması: Komisyon teklifinin muhatap tarafından kabul edilmediği durumu,

ifade eder.

İKİNCİ Kısım

Uzlaşmanın Konusu ve Komisyonların Kurulması, Görevleri ve Yetkileri

Uzlaşmanın konusu

MADDE 5 – (1) Kanun uyarınca muhataba tebliğ edilen idari para cezaları uzlaşma talebine konu edilebilmektedir

(2) Uzlaşma talebine konu edilen idari para cezaları hakkında, muhatap tarafından, tespit edilen eksiklik veyahut aykırılıkların;

a) Kanunun hükümlerine yeteri miktarda nüfuz edememekten yahut Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı,

b) İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu,

hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir.

Uzlaşmaya konu olamayacak idari para cezaları

MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılan idari para cezaları uzlaşmaya konu olamaz:

a) İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları,

b) Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları,

c) Muhataba tebliğ edilen idari para cezasının bir bölümü,

ç) Ödenen idari para cezaları,

d) Daha önce uzlaşmaya konu edilmiş fakat uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış 3802 uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları.

Komisyonların kurulması

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacı ile Bakanlıkça komisyonlar kurulur.

(2) Komisyonların başkan ve üyeleri, Müsteşar, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından başkan dâhil üç üyeden oluşacak biçimde Bakan tarafından belirlenir.

(3) Komisyonlar, uzlaşma başvurusu bulunması durumunda üyelerin bütününün katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(4) Komisyonların başkan ve üyelerinin bir sebeple görevlerinin başında bulunmamaları durumunda, bunlara vekâlet edenler komisyonlarda görev yapar.

Komisyonların başkan ve üyelerinin sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Komisyonların başkan ve üyeleri, komisyonların;

a) Çalışmalarının mevzuata uygunluğundan,

b) Faaliyetlerinin gizliliğinden,

c) Çalışmalarının hızlı ve güvenli sonuçlandırılmasından,

sorumludur.

Komisyonların görev ve yetkisi

MADDE 9 – (1) Bakanlık ve valilikler tarafından Yasa bünyesinde uygulanmasına karar verilen idari para cezaları hakkındaki uzlaşma başvuruları komisyonlar tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ Parça

Başvurunun Hali, Süresi, Usul Yönünden İncelenmesi ve Sonuçları

Başvuru biçimi

MADDE 10 – (1) Uzlaşma talebinde bulunabilmek için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilmiş kişiler tarafından ek-1’de yer almakta olan forma münasip olarak düzenlenen dilekçe ile komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime başvurulur. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

(2) Uzlaşma başvurusunun komisyon sekretaryası dışarısındaki Bakanlık birimine yapılmış olması durumunda, başvuru derhal komisyon sekretaryasına iletilir. Başvurunun yapıldığı tarih olarak muhatabın Bakanlık birimine başvuru tarihi esas alınır.

Başvuru süresi

MADDE 11 – (1) Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliği tarihi itibarıyla onbeş günün içerisinde yapılmaktadır

Uzlaşma başvurusunda bulunabilecek kişiler

MADDE 12 – (1) Muhatabın kendisi, kanuni temsilcisi, veli 3802 vasisi yahut bunların uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekili uzlaşma talebinde bulunabilir.

Uzlaşma başvurusunun incelenmesi

MADDE 13 – (1) Uzlaşmaya ilişkin talepler, komisyonların sekretarya hizmetini yürüten birim tarafından ilk başta usul yönünden incelenir. Yapılmış olan incelemede;

a) İdari para cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediği,

b) İdari para cezasının iptali için idari yargı yoluna başvurulup başvurulmadığı,

c) Uzlaşma talebinin idari para cezasının tamamını kapsayıp kapsamadığı,

ç) İdari para cezasının bir bölümünün 3802 hepsinin ödenip ödenmediği,

d) İdari para cezasının daha önce uzlaşma talebine konu edilip edilmediği,

e) Uzlaşma başvurusunun komisyonun görev ve yetkisi dahilinde bulunup bulunmadığı,

f) Başvurunun süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı,

g) Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini haiz olup olmadığı,

hususları değerlendirilir.

(2) Usule ilişkin şartları taşımadığı anlaşılan başvurular değerlendirilmez ve bu hal başvuru sahibine bildirilir.

(3) Uzlaşma başvurusunda usule ilişkin bir eksiklik olmaması durumunda komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafından malum idari para cezasına ilişkin işlem dosyasının bir örneği idari para cezasını uygulayan Genel Müdürlük 3802 valilik biriminden derhal temin edilir.

(4) Sekretarya tarafından uzlaşma başvurusuna konu edilen idari para cezalarına ilişkin tespit edilen bütün hususlara ve yapılmış olan işlemlere dair bilgi notu hazırlanarak uzlaşma görüşmelerinden en geç üç iş günü önce komisyon başkan ve üyelerine iletilir.

Uzlaşma başvurusunun sonuçları

MADDE 14 – (1) Uzlaşma başvurusunda bulunulması durumunda Kanunun 78 inci maddesinde düzenlenmiş olan dava açma süresi ve idari para cezası ödeme zamanı durur. Uzlaşmanın sonuçsuz kalması ya da sağlanamaması hallerinde, ilgili süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

(2) Süresi içerisinde uzlaşma başvurusunda bulunan muhatap, uzlaşma talep ettiği idari para cezaları için başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan yargı yoluna başvuramaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Komisyonların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ Kısım

Komisyonlar Tarafından Yapılacak Çalışmalar

Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler

MADDE 16 – (1) Komisyon görüşmelerine muhatap, muhatabın kanuni temsilcisi, veli 3802 vasisi bizzat ya da bunların uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekili katılabilir.

(2) Komisyon toplantılarına idari para cezası uygulanan taraftan katılacak kişi sayısı muhatap dâhil üçü geçemez. Tutanaklara imza atma yetkisi olan kimselerin yanında komisyon toplantılarına katılan diğer kişiler görüşmede hazır bulunanlar olarak, uzlaşma tutanağına imza atarlar.

Uzlaşma görüşmelerinin yapılmış olması

MADDE 17 – (1) Başvurunun usulüne münasip olduğunun tespit edilmesi durumunda, komisyon sekretaryası tarafından ek-2’de yer almakta olan örneğe münasip uzlaşma davetiyesi, komisyon toplantısı tarihinden minimum onbeş gün önce muhatabın başvuru dilekçesinde belirtilmiş adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) hükümleri uyarınca tebliğe çıkartılır.

(2) Tebliğ tarihini ve imzayı içeren tebliğ mazbatası uzlaşma dosyasına konulur. Tebligatın elektronik yolla yapılmış olması durumunda, buna ilişkin kayıt örnekleri dosyasında muhafaza edilir.

(3) Muhatabın uzlaşma davetiyesinde belirtilmiş yer, tarih ve saatte toplantıya katılması durumunda uzlaşma görüşmelerine başlanır.

(4) Uzlaşma sağlanması durumunda, ek-3’te yer verilen misal tutanağa münasip olarak üç nüsha tanzim edilen tutanak hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Tutanak muhataba derhal tebliğ edilir ve bu husus tüm nüshalarda belirtilerek bir nüshası muhataba verilir. Tutanağın bir nüshası gereken işlem yapılmak üzere derhal Genel Müdürlüğün veyahut valiliğin ilgili birimine gönderilir, bir nüshası da komisyonda oluşan dosyada saklanır.

(5) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması durumunda, sonuçsuz kalma nedeni belirtilmek suretiyle komisyonca ek-4’te yer verilen misal tutanağa münasip olarak üç nüsha durumunda tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası muhataba verilir. Muhatabın uzlaşma davetine icabet etmemesi ya da tutanağı almaktan imtina etmesi durumunda tutanağın iki nüshası, gereği yapılmak üzere derhal Genel Müdürlüğün ya da valiliğin ilgili birimine gönderilir. Bir nüshası da komisyonda tutulan dosyada saklanır. Muhatabın uzlaşma davetine icabet etmemesi ya da tutanağı imzalamaktan imtina etmesi hallerinde kendisine ek olarak tebligat yapılmaz.

(6) Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda, komisyonun nihai teklifi ek-5’te yer verilen misal tutanağa münasip olarak üç nüsha durumunda tutanağa geçirilir ve bir nüshası muhataba verilir. Muhatap, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilmiş hususlar dikkate alınmak şartıyla, idari para cezasının iptali için öngörülen dava açma süresinin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğün ya da valiliğin ilgili birimine bildirdiği durumda, bu tarih itibarı ile uzlaşma sağlanmış sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.

(7) Komisyon çalışmaları esnasında düzenlenen tutanakların muhatap tarafından imzalanarak bir nüshasının kendisine verilmesi tebliğ hükmündedir.

(8) Komisyonlarca, uzlaşmanın sağlanması, uzlaşmanın sonuçsuz kalması yahut uzlaşmanın sağlanamamasına ilişkin hususların tutanağa geçirilmesi yeterlidir, tutanaklara geçirilen kararlar için ek olarak gerekçe yazılmaz.

Uzlaşma gününün ertelenmesi

MADDE 18 – (1) Belirlenen uzlaşma günü muhataba bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının anlaşılması durumunda, yeni uzlaşma günü belirlenerek muhataba bildirilir.

(2) Muhatap tarafından makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona bildirilmesi koşuluyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, toplantı muhataba bildirilecek daha sonraki bir tarihe ertelenebilir.

(3) Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen gün içerisinde sonuçlandırılamaması ya da daha ayrıntılı bir inceleme 3802 araştırma yapılmasını gerektirmesi hallerinde, toplantıya benzer gün belirlenen ya da sonrasında belirlenerek muhataba bildirilecek bir başka tarihte devam edilebilmektedir

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiş hususlar komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır.

Uzlaşma işlemlerinin süresi

MADDE 19 – (1) Muhatabın uzlaşma talebi dilekçenin Bakanlık birimlerinin kayıtlarına girdiği tarihten başlayarak üç ay içerisinde sonuçlandırılması zorunludur. Fakat, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilmiş nedenlere bağlı olarak ilgili sürenin aşılması durumunda, komisyon dilekçenin kayıtlara girdiği tarihten başlayarak en geç dört ay içerisinde uzlaşma başvurusunu karara bağlayabilir.

BEŞİNCİ Kısım

Uzlaşmanın Sonuçları

Uzlaşmanın kesinliği

MADDE 20 – (1) Uzlaşmanın sağlanması durumunda komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği Genel Müdürlüğün yahut valiliğin ilgili birimince derhal yerine getirilir.

(2) Uzlaşma tutanağının Genel Müdürlüğün yahut valiliğin ilgili birimine intikali üstüne, uzlaşılan tutara göre işlem dosyasında gereken değişiklikler yapılmaktadır

(3) Bu Yönetmelik bünyesinde oluşturulan komisyonların bütün çalışmaları ve işlemleri hakkında, muhatap 3802 idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikâyet ya da itirazda bulunulamaz, bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez ve kaldırma, geri alma, değiştirme veyahut yeni işlem yapma talebinde bulunulamaz.

(4) Komisyonların çalışmaları gizlidir.

İdari yargı yoluna başvuru

MADDE 21 – (1) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması ya da sağlanamaması hallerinde muhatap, kendisine tebliğ edilen idari para cezasına karşı, uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı ya da sağlanamadığına dair düzenlenen tutanak tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilmiş esaslar çerçevesinde idari yargı yoluna gidebilir.

(2) İdari yargı yoluna ilişkin hususlar Kanunda belirlenmiş olan hükümlere tabidir.

İdari para cezalarında uygulanmayacak indirimler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca üstünde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında uzlaşmanın neticesine bakılmaksızın 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesine göre ek olarak peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.

(2) Uzlaşmanın sağlanması durumunda idari para cezasında yapılacak indirim, uzlaşma talebine konu edilen idari para cezasının yüzde ellisini geçemez.

Ödeme

MADDE 23 – (1) Uzlaşma konusu yapılmış olan idari para cezaları, uzlaşmanın sağlanması durumunda, uzlaşma tutanağının tebliğinden başlayarak onbeş gün içerisinde ödenir.

ALTINCI Parça

Türlü ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 24 – (1) Komisyonlardaki çalışmaları için komisyonların başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ve huzur ücretleri ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının münasip görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kanunun 77/A maddesine münasip olarak yapılmış olan uzlaşma başvuruları için 19 uncu maddede belirtilmiş süreler bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla başlar.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Emlak Mimar