Siirt Kurtalan Belediyesi'nden 3.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa

Siirt Kurtalan Belediye Başkanlığı, Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 arsayı satıyor..

 
 

Emlak Haberleri

Siirt Kurtalan Belediye Başkanlığı tarafından Kıcıman Mahallesi sınırları içinde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunulmakta. Toplam muhammen değeri 3 milyon 571 bin 835 Lira olarak belirlenen arsaların ihalesi 5 Mart'ta yapılacak.

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kurtalan Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı : Kurtalan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No: 142 Kurtalan/SİİRT

c) Telefon No : 484 411 20 10

d) Faks No : 484 411 20 37

e) e-mail adresi : kurtalanbelediyesi@mynet.com

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kurtalan Belediyesi sınırları içindeki arsalardan;

Siirt Kurtalan Belediyesi'nden 3.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa! - emlakmimar.com

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi uyarınca kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Kapalı teklif usulü (arttırma)

b) İhalenin yapılacağı adres : Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT

c) İhale tarihi : 05/03/2018

d) İhale saati : 1. oturum 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

: 2. oturum 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Kurtalan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kurtalan / SİİRT

4 - İhale belgesi aşağıdaki bölümde belirtilmiş olan adreste ücretsiz olarak görülebilmektedir. Ama, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale evrakının görülebileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT

b) İhale evrakının satın alınabileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT

c) İhale Şartnamesi ile diğer belgeler Kurtalan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde 250,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilmektedir. İstekliler ayrı ayrı olmak üzere her iki dosyaya da teklif verecekse her dosya içi ayrı ayrı doküman satın almaları ve teklif dosyaları içinde sunmaları gerekir

5 - İhale tarihi ve saatleri.

a) Tekliflerin sunulacağı yer : Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 05/03/2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati) : 1. oturum için 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

: 2. oturum için 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)

6 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu evraklar

İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, yıl içinde alınmış ikametgâh Belgesi

b) Noter onaylı imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noterce onaylanmış imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veyahut arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen fiyatın asgari %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz yahut Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Kurtalan Belediyesine bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,

h) Hali ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan

m) Ortak girişim olması durumunda biçimi ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter onaylı ortak girişim beyannamesi, ek olarak ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen evrakları ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunmuş olduğu ihale tarihinin içerisinde bulunmuş olduğu senede alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve Sanatkarlar odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyahut kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermektedir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin hepsinin Ticaret Sicil gazetesinde bulunmuyor olması durumunda, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri yahut bu hususları gösteren evraklar

c) Tüzel kişiliğin noter aracılığıyla tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi,

d) Teklif edilen değerin asgari %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz yahut süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Kurtalan Belediyesine bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge

h) Biçimi ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu

k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı

l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan

m) Ortak girişim olması durumunda hali ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noterce onaylı ortak girişim beyannamesi, ek olarak ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen evrakları ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

7 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini 05.03.2018 günü Birinci oturuma katılacakların Saat 10:00, İkinci oturuma katılacakların ise saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki bir evrakın değiştirilmesi yahut eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden çok yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İstekliler belirtilmiş arsa satışları için tek bir dosya yahut her iki dosya içerisinde müracaat ede bilirler. Fakat her dosya ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekir

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Bu ihaleden doğacak, her çeşit vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

13 - Tebliğ tarihi itibarıyla 15 günün içinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.

14 - İdareye verilen tüm evrakların aslı veyahut noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen evrakların aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" ya da bu anlama gelecek halde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

15 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İlan olunur.

Emlak Mimar