Rayiç bedel pişmanlık dilekçesi örneği

Eksik tapu harcı ödeyen kimseler pişmanlık dilekçesi vererek yüklü vergi cezalarından kurtulabiliyor. İşte rayiç bedel pişmanlık dilekçesi örneği..

 
 

Sözlük

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde taraflardan harç ödemesi talep edilmekte. Harç ödemesi yapılmadan devir işlemi tamamlanmıyor. Ne kadar harç ödeneceği ise taşınmazın değerine göre hesaplanıyor.

Kanunen, harçlar, gerçek satış değeri üstünden binde yirmi oranında hesaplanıyor. Ama bazen daha az harç ödemek isteyenler bu bedeli rayiç bedel olarak gösterebiliyor. Bu halin tespit edilmesi durumunda taraflar vergi cezası ödemek zorunda oluyor.

Fakat bilerek ya da bilmeyerek eksik bedel beyan eden kimseler bu cezalarla karşılaşmamak için pişmanlık dilekçesi verebiliyor. Bu dilekçede eksik olan kısım da beyan edilerek tapu harç ödemesi ödemesi de tamamlanıyor.

Rayiç bedel pişmanlık dilekçesi:

............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içerisinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine bakılırsa kabulünü ve gereken işlemin yapılmasını arz ederim.

ADRES:

.../..../....

Mükellef

(Vekili yahut Temsilcisi)

Ad, Soyadı ve İmza

EKLER:

1-..... Vergilendirme Sezonuna ait. Vergisi Beyannamesi

.../..../2016

Emlak Mimar