Peyzaj Mimarları Odası

Peyzaj Mimarları’nın TMMOB çatısı altındaki meslek örgütüdür.

 
 

Mimarlık

Peyzaj Mimarları Odası ne zaman kuruldu?

Peyzaj Mimarlığı örgütü prosesi, ilk kez 1966 senesinde Ankara’da kurulan “Peyzaj Mimarisi Derneği” ile başlamış; 1994 senesi Mayıs’ında TMMOB 33. Genel Kurulu’nda Odalaşma kararı çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. İzleyen süreçte; Adana, Antalya, İstanbul ve İzmir Bölüm Şubeleri; Bursa ve Kocaeli Bölüm Temsilcilikleri ile Muğla ve Mersin İl Temsilcilikleri kurularak, hızlı örgütlenme dönemine girilmiştir.

Peyzaj Mimarları Odası’nın genel özellikleri nelerdir?

Peyzaj Mimarları Odası; 6235 (7303) sayılı Yasa hükümlerine bakılırsa TMMOB topluluğu içerisinde kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasayla yetkili olup, mesleki etkinlikte bulunan Peyzaj Mimarlarını, örgütü içerisinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip olup, ülkemizdeki 5000 dolayında Peyzaj Mimarı’nın “Kamu Kuruluşu” niteliğindeki tek meslek örgütüdür ve PMO Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. Oda merkezi Ankara’dadır

Peyzaj Mimarlığı eğitimi Türkiye’de ne zaman başladı?

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 senesinde kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü kapsamında “Süs Nebatları Şubesi” ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nin 1946 senesinde kurulması devamında, bu kuruluş içerisinde yer almakta olan Ziraat Fakültesi kapsamında “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” ile Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yeni döneme geçilmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 senesinde eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1973 senesinde vermiştir.

Yakın zamanımızda Peyzaj Mimarlığı eğitimi, farklı üniversitelerin Ziraat, Orman ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri kapsamında verilir

Peyzaj Mimarları Odası’nın amaçları nelerdir?

TMMOB Tüzük ve Yönetmeliklerinde yer almakta olan genel hükümler doğrultusunda çalışmalar yapmak, Mesleki anlamda ülke, kamu ve birey çıkarları için çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağını kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içerisinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekteki peyzaj mimarlığı çalışmaları bütününde daha katkılı, daha üretken, daha aranır ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için farklılaşan toplumsal ve iktisadi yapı içerisindeki konumlarını izlemek, saptamak, değerlendirmeler yaparak mesleğin ve üyelerin görevleri ve yetkilerini bu temel üstüne düzenlemek,

Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,

Ülke içerisinde ve dışında bütün resmi, özel kuruluşlar ve meslek grupları ile işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere envaiçeşit etkinlikte bulunmak,

Meslek hakkında yasa, kararname yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanma sürecinde etkin çalışma yapmak ve bu amaçla ilgili bütün kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmak,

Yapılmış olan peyzaj projelerinin yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu denetlemek, planlama ve projelendirme sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek, emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,

Peyzaj Mimarlığı eğitiminin niteliğinin artırılması ve günün koşullarına uygunluğunun sağlanması amacı ile eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,

Ülke –bölüm – Kent ölçeğinde Peyzaj Planları ve Peyzaj Planları Uygulamaları’nın kurumlaştırılması, geliştirilmeleri, doğal ve kültürel kaynaklarımızın verimliliklerinin arttırılmaları ile korunmaları, açık ve yeşil alan ile kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarının korunarak geliştirilmeleri ile doğru arazi kullanım kararları alınabilmesi yönünde hizmet üretebilmek, alan kullanım kararları alınabilmesi sürecinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” uyarınca, üyelerinin ÇED raporlarını hazırlayabilmesi hakkında organizasyonu sağlamak amacı ile yasal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, peyzaj mimarlığı çalışmalarının ülkemiz ile toplumumuz için yeri ve önemini her şeyden önce kamuoyuna benimsetmek, problemlerini ve çözüm olanaklarını bilimsel ve toplumsal açıdan inceleyerek, yine kamuoyu ve ilgililere duyurmak,

Kimselerin daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gereken yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve iktisadi planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,

Kentsel, kırsal, turistik ve rekreasyonel yerleşmeler ile iskan kısımlarına ilişkin çevre düzeni, nazım ve imar plan kararlarının uygulama ve denetimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

Arkeolojik – tarihi – kentsel – doğal sitler, anıtlar, milli parklar gibi doğal – kültürel koruma alanlarının saptanması, onarımları, geliştirilmeleri yönünde planlamalar yapmak, konu hakkında kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,

Çöp depolama alanları, görsel kirlilikler, mezarlıklar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık ve kapalı gösteri alanları, fuarlar, şev tahkimatı, çığ perdelemesi, kumul stabilizasyonu, çölleşme ve akarsu yataklarının ıslahı gibi kapsam ve işlev olarak değişiklik gösteren alanların, işlevlerine münasip, doğaya dönük ekolojik çevre planlarının yapılmış olması, uygulamaları ve denetimleri konularında çalışmalar yapmak,

Peyzaj planlama sürecinde, uzaktan algılama yöntemleri ile bilgisayar teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarda bulunmak,

Peyzaj’ın önemli öğelerinden olan bitkisel materyalin, üreticilerle işbirliği içerisinde ekolojik ortam koşullarına münasip olarak peyzajda kullanımı, doğada korunması ve geliştirilmesi, endemik ve doğal ortam bitkilerinin kültüre alınmak suretiyle üretimi, çoğaltılması ve kullanıma sunulması konularında çalışmalar yapmak,

Üretilen bitkisel materyalin standardizasyonunu sağlamak, denetlemek, kalite kontrol uygulamasını yapmak, konu hakkında olarak kamu kuruluşları ile işbirliğine girmek,

Bitkisel düzenlemelerde kullanılan malzemenin, bitkisel toprak, torf, gübre, dere mili, taş ve benzerlerinin doğaya zarar vermeden elde edilebilmesi için çalışmalar yapmak,

Serbest proje ve uygulama bürolarının çalışmalarını denetlemek,

TMMOB’ye bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile benzer amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

Üyelerin kültürel ve sosyal gelişmeleriyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla Merkezde, Şubelerde 3802 Temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane ve benzeri yerleri açmak ve işletmek 3802 işletmeye vermek.

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim başkanlığı’nda kim, hangi görevde?

Yönetim Kurulu

10. DÖNEM KURUL ÜYELERİ

BAŞKAN GAYE ÇULCUOĞLU

2. BAŞKAN MUSTAFA ARTAR

GENEL SEKRETER REDİFE KOLÇAK

GENEL SAYMAN ERKAN ERDOĞAN

ÜYE SELAMİ DEMİRALP

ÜYE HÜLYA AVŞAR EKŞİOĞLU

ÜYE MEHMET CEMİL AKTAŞ

GÖREVDEN AYRILAN ÜYELER

BAŞKAN (25.03.2013 tarihinde görevden ayrılmıştır) OZAN YILMAZ

ÜYE (25.03.2013 tarihinde görevden ayrılmıştır) SEMİHA DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN

Peyzaj Mimarları Odası iletişim bilgileri nelerdir?

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Adres: Konur 2 sokak No:34/8 Kızılay/ANKARA

TEL: (0312) 418 62 50

FAKS: (0312) 419 64 27

Web Adresi: www.peyzaj.org.tr

Peyzaj Mimarları Odası Şubeleri nerelerde var?

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ADANA ŞUBESİ

Adres: REŞATBEY MAHALLESİ 5. OCAK CAD. MEZİYET GÖRÜR APT. NO:64 KAT:ZEMİN SEYHAN - ADANA

Telefon: +90 322 4585025

Faks:+90 322 4585023

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA ŞUBESİ

Adres: MEYDAN KAVAĞI MAHALLESİ PERGE BULVARI TAHA BERK APT. NO:16 MERKEZ - ANTALYA

Telefon: +90 242 3110657

Faks: +90 242 3110667

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

Adres: MAHMUT ESAT BOZKURT CAD 1442 SOK. RIFKI PARLAS APT. NO:23 KAT:6 ALSANCAK -

İZMİR

Telefon: +90 232 4219158

Faks: +90 232 4219158

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

Adres: BAHARİYE CADDESİ SİTE 64 APT. NO:25 B BLOK KAT:3 DAİRE: 6 KADIKÖY - İSTANBUL

Telefon: +90 216 3450456

Faks: +90 216 3365700

Emlak Mimar