Mimarlık mühendislik hizmetleri ve esasları

Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Esasları, TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği'nde yer alıyor.

 
 

Mimarlık

Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Esasları, TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği'nde yer almakta.

Yönetmelik gereğince yapı üretiminin gerçekleştirilmesine esas, proje ve kontrolluk hizmetleri uzmanlık ve çalışma konularına göre ilgili oda üyesi mimar ve mühendisler tarafından yapılıyor.

Esas proje yanında yada ek olarak üstlenilecek kontrollük hizmetleri şunlardır:

a) Şantiye Şefliği : Yapı üretimi veyahut mimarlık mühendislik hizmeti gerektiren bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kaidelerine, işçi sağlığı ve işgüvenliği esaslarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata münasip olarak mesleki kontrollar ve fenni mesulün direktifleri doğrultusunda yürütülmesi ve denetlenmesinin ilgili mimar ve mühendislerce yapılmasıdır.

b) Mesleki Kontrolluk : Yapı üretiminin ya da mimarlık mühendislik hizmeti gerektiren bir imalatın yapımı esnasında, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.

c) Fenni Mesuliyet : Yapı üretiminin yahut mimarlık, mühendislik hizmeti gerektiren bir imalatın onaylı proje, ruhsat ve eklerine münasip olarak yapılmasının sağlanması için sürveyan, şantiye şefi ve mesleki kontrollük hizmetlerinin koordinasyonu, yapı üretimi hakkında envaiçeşit hususun yürürlükteki imar yasası, imar planı, yönetmelikleri ve lejantları ile TMMOB Kanun ve yönetmelikleri açısından denetlenmesi ve bütün bu hususların gerçekleştirilmesinde işverene, resmi kontrol kurumlarına ve meslek odalarına karşı mimar ve mühendislerce üstlenilen yetki ve sorumluluklardır.

Her çeşit Serbest Mimarlık-Mühendislik-Müşavirlik Hizmetlerinin yapılabilmesi için, gerçek yahut tüzel kişi ve kurumlar ilgili meslek odalarından, meslek odasının öngördüğü BTB ve SMMB‘ni almak zorundadırlar.

Emlak Mimar