Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 375

375 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği 28 Ekim 2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında ecrimisil ödemelerinin bir yıl ertelenmesi ile ilgili usul ve esaslar yer alıyor..

 
 

Sözlük

375 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği 28 Ekim 2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından ötürü benzer devirde tahsil edilmesi gerekli olan ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir sene ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esasların belirliyor.

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 375

BİRİNCİ Parça

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin gayesi; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesi bünyesinde, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üstünde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine yahut kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki zamanda vadesi gelen ve tahsil edilmesi gerekli olan kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolaylı olarak Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından ötürü benzer zamanda tahsil edilmesi gerekli olan ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir sene ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üstünde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki devirde tahsil edilmesi gerekli olan kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolaylı olarak Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından ötürü benzer zamanda tahsil edilmesi gerekli olan ecrimisilleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı yasanın geçici 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Belgeli yatırımcı ve işletmeci: 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakılırsa Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adına turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi ya da kısmi turizm işletmesi belgesi düzenlenen yatırımcı ve işletmeciyi (turizm işletme/kısmi işletme belgesinde tesisin bütününün işleticisi/kiracısı olarak şerh düşülen ve hasılat payı alınan kiracılar dahil),

c) Ecrimisil ertelemesi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolaylı olarak Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından ötürü 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki devirde tahsil edilmesi gerekli olan ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir sene ertelenmesi ve ertelenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten başlayarak üç senede ve üç eşit taksitle bir zam yahut faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,

ç) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

d) İdare: Taşınmazın niteliği ile bulunmuş olduğu yere göre ve ilgili mevzuatı gereğince; bu Tebliğ bünyesinde kalan taşınmazlara ilişkin kullanım bedelleri ile ecrimisilin tahsili dahil her çeşit işlemleri yapmaya yetkili ve görevli idareyi,

e) Kamu arazisi: Tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar dahil Hazine taşınmazlarını,

f) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunu,

g) Kullanım bedeli ertelemesi: Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üstünde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine yahut kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki zamanda tahsil edilmesi gerekli olan kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir sene ertelenmesi ve ertelenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten başlayarak üç senede ve üç eşit taksitle bir zam veyahut faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,

ğ) Turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte genel nitelikleri ve çeşitleri belirtilmiş, turizm yatırımı bünyesinde bulunan ya da turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı yahut bütünleyici unsurlarını,

ifade eder.

İKİNCİ Kısım

Kullanım Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları,

Uygulama Hali ve Mahsup

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları

MADDE 5 – (1) Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından kullanım bedeli ertelemesinden yararlanılabilmesi için, bunlara;

a) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılmış olması ve/veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üstünde turizm tesisleri yapılmak amacı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adlarına kesin izin verilmiş veyahut kiralama yapılmış olması ve/veya bu kesin izne dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

c) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üstünde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması,

ç) 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışarısındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gibi özel kanunlar ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisinin tahsisi yapılmış ve/veya izin verilmiş olması 3802 kiralama yapılmış ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

d) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölümlerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 10/5/2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği) ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama yapılmış ya da adlarına kullanma izni verilmiş olması,

şarttır.

(2) Birinci fıkrada belirtilmiş belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine karşın, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) belgeye sahip olmaları gerekmektedir

(3) Özel kanunları ve diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine ve/veya izin verilmesine 3802 kiralama yapılmasına karşın bu tahsise veyahut izne 3802 kiralamaya dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanır.

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6 – (1) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstünde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilmeyenler,

b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapılmak amaçlı ormanlık alanlar üstünde adlarına kesin izin verilmeyenler ya da kiralama yapılmayanlar,

c) Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı gereğince Hazine taşınmazları üstünde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler yahut kiralama yapılmayanlar,

ç) İlgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ön izin verilmiş olmakla beraber henüz adlarına kesin tahsis yapılmayanlar, kesin izin verilmeyenler ve/veya lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler veyahut kiralama yapılmayanlar,

d) 3465 nolu yasa ile 3996 sayılı yasa gibi özel kanunlar ve diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisi tahsisi yapılmayanlar ve/veya izin verilmeyenler 3802 kiralama yapılmayanlar ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyenler,

e) 383 nolu yasa Hükmünde Kararname, 644 no lu yasa Hükmünde Kararname, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölümlerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama yapılmayanlar ya da adlarına kullanma izni verilmeyenler,

f) Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin 3802 kiralama işleminin devredilmesinin münasip görülmesi sebebi ile bu devirden ötürü bedel ödeyecekler ile 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Türlü Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulaması gibi sebeplerle tespit edilen bedeller üstünden sözleşmesi yenilenenler, yalnızca bu bedeller için,

g) Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla beraber, geçmiş senelerde ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasında yapacaklar, yalnızca bu bedeller için,

ğ) Tesisin içinde yer bulan ticari ünitelerin işleticileri/kiracıları,

kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamaz.

Uygulama biçimi

MADDE 7 – (1) İdarece yapılmış olan inceleme nihayetinde kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki devirde tahsil edilmesi gerekli olan kira, kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis veyahut kesin izin şartlarında, var olan sözleşmelerinde veyahut ilgili mevzuatında belirtilmiş ödeme tarihi itibarıyla bir sene süreyle ertelenir.

(2) Ertelenen alacaklar, erteleme süresinin sona erdiği tarihten başlayarak üç senede ve üç eşit taksitle bir zam ya da faiz uygulanmadan tahsil edilir. Taksitlerin son ödeme günü, ertelenen alacakların kesin tahsis yahut kesin izin şartlarında, var olan sözleşmelerinde veyahut ilgili mevzuatında belirtilmiş ödeme günlerini takip eden yıllardaki benzer güne tekabül eden tarihtir.

(3) Taksitlerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi; ödenmeyen veyahut eksik ödenen bedellerin en geç son taksit tarihine dek ödenmesi şartıyla, kullanım bedeli ertelenmesinden yararlanma şartlarının ihlali olarak değerlendirilmez ve bu halde irtifak hakkı yahut kullanma izni bedellerinin iki sene üst üste vadesinde ödenmediği gerekçesiyle kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin 3802 kira sözleşmesinin iptali veyahut feshi yoluna gidilmez. Fakat, bu halde ödenmeyen ya da eksik ödenen bedeller, vade tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için kesin tahsis veyahut kesin izin şartlarında, var olan sözleşmelerinde yahut ilgili mevzuatında belirtilmiş oranda gecikme zammı ya da faizi uygulanarak tahsil edilir.

(4) Taksitlerin ve var ise gecikme zammı 3802 faizlerinin son taksit tarihine dek ödenmemesi halinde yatırımcı ve işletmeciler hakkında kesin tahsis veyahut kesin izin şartları, var olan sözleşmeleri veyahut ilgili mevzuatı gereğince gereken işlemler yapılmaktadır

(5) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üstünde yer almakta olan turizm tesislerine; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş biçimde ilgili Bakanlıklar ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuatı gereğince turizm tesisi ve/veya bu tesisin tamamlayıcı ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılmış olan, kesin izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen 3802 kiralama yapılmış olan kamu arazilerine ilişkin bedeller de ertelenir.

(6) Üstünde turizm tesisi yapılmak amacı ile 2886 no lu yasa ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca direkt Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üstünde yer almakta olan turizm tesislerine ilişkin olarak belgeli yatırımcı ve işletmecilerden tahsil edilmesi gerekli olan bedeller de ertelenir.

(7) İdarece; ertelenen bedellerin çeşitleri ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin ödeme tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler ile var ise diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine 31/12/2016 tarihine dek yazılı tebligat yapılmaktadır

Mahsup

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin uygulanmaya başlandığı tarihten önce ertelemeye konu bedelleri kısmen ya da bütünüyle ödemesine (var ise tahsil edilen gecikme zammı ve faiz dahil) karşın, kullanım bedeli ertelemesinden yararlanmak isteyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından 31/12/2016 tarihine değin; bu bedellerin 2017 senesinde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gerekli olan bedellere mahsubunun talep edilmesi durumunda, mahsubu gerekli olan bedeller bu Tebliğde belirtilmiş biçimde ertelenir, bu bedellerin, 2017 senesinde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gerekli olan normal bedellere mahsubu yapılmaktadır, mahsup işlemi nihayetinde kalan alacak ile ertelenen bedelin ödenmesi gerekli olan ilk taksiti ek olarak tahsil edilir. Mahsup işlemi sonuç kısmında belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin alacaklarının kalması durumunda, kalan bu bedeller talepleri doğrultusunda diğer borçlarına yahut ertelenen bedellerin kalan taksitlerine 3802 müteakip yıllardaki ödemelerine mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ Kısım

Ecrimisil Ertelemesi

Ecrimisil ertelemesi

MADDE 9 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolaylı olarak Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından ötürü 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki devirde tahsil edilmesi gerekli olan ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilmiş halde başvuru şartı aranmaksızın bir sene süreyle ertelenir.

(2) İdarece; ertelenen ecrimisiller ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin ödeme tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler de açıklanmak suretiyle ilgililerine 31/12/2016 tarihine değin yazılı tebligat yapılmaktadır

(3) Ertelemeye konu ecrimisillerin tespit işlemleri en geç 31/12/2016 tarihine dek İdare tarafından yapılarak tamamlanır.

(4) Ertelemeye konu ecrimisillerden 1/1/2016 ile 31/12/2016 tarihleri aralığında beş senelik zamanaşımı süresi dolacak olanların tespit işlemleri, ilgili mevzuatında yer almakta olan düzenlemelere göre zamanaşımı dolmadan en geç bir ay önce yapılmaktadır. Bu biçimde yapılmış olan ecrimisil tespit işlemleri ardından 31/12/2016 tarihine dek kalan süre için ve ek olarak, 31/12/2016 tarihine değin zamanaşımı süresi dolmayacak olanlar için 31/12/2016 tarihine değin olan izinsiz kullanımları kapsayacak biçimde en geç 31/12/2016 tarihine değin tespit işlemleri yapılmaktadır

(5) Ertelenen ecrimisillere ilişkin olarak İdarece erteleme süresinin sona ermesine azami bir ay kala ertelenen ecrimisillerin tamamı için tek ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebligat yapılmaktadır. Ertelenen bu ecrimisiller tebligatı müteakip ilgili mevzuatında belirtilmiş ödeme zamanı içinde bir zam veyahut faiz uygulanmadan üç senede ve üç eşit taksitle ödenir. Taksitle ödeme durumunda, ikinci ve üçüncü taksitlerin son ödeme günü, ertelenen ecrimisillerin ilk taksitinin ödeme gününün takip eden yıllardaki benzer güne tekabül eden tarihtir.

(6) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik bünyesinde kalan kamu arazilerinin ertelenen ve ilgilisine tebliğ edilen ecrimisillerinden;

a) İtiraz süresi olan altmış günü geçmeyen ecrimisillere itiraz edilmemesi kaydıyla yüzde yirmi,

b) Ödeme zamanı içinde peşin ödenenlere yüzde onbeş,

c) İtirazsız ve peşin olarak ödenenlere yüzde otuzbeş,

ç) İtiraz edilmeyen ve davaya konu edilmeyenlere dava açma süresi geçince yüzde yirmi,

oranında indirim uygulanmaktadır. Ertelenen ecrimisillere yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer almakta olan düzenlemelere göre işlem yapılmaktadır

(7) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamındakiler dışında kalan kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, ödeme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkındaki işlemler ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 30/7/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı zamanında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Emlak Mimar