Malvarlığının terki suretiyle konkordato nedir?

Konkordato, malvarlığının terki suretiyle yapılabiliyor. Peki, malvarlığının terki suretiyle konkordato nedir? Nasıl yapılır?

 
 

Sözlük

Borçlunun alacaklılarıyla anlaşmak suretiyle mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yolu olan konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olması ile alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma oluyor.

Konkordato, malvarlığının terki suretiyle yapılabilmekte. Peki, malvarlığının terki suretiyle konkordato nedir? Nasıl yapılmaktadır

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üstünde tasarruf etmek ya da bu malların tamamını 3802 bir bölümünü üçüncü kişiye devretme yetkisi veriliyor.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu ile kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

Zorunlu içeriği

Malvarlığının terki suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içermektedir

1. Alacaklıların malların tasfiyesi 3802 üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu.

2. Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların yetkileri.

3. Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin biçimi ve teminatlandırılması.

4. Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik tarihinde traji ellibinin (50.000) üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılmış olan gazetelerden biriyle yapılacağı.

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar var ise bunlar açıkça belirtilir.

Tasdikin sonuçları

Madde 309/c.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Malvarlığının terki sure­tiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden başlayarak, borçlu malları üstünde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip insanların imza yetkisi sona erer.

Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret unvanına “konkordato tasfiyesi hâlinde” sözcükleri eklenmektedir. Konkordato masası, konkordato kapsamına girmeyen borçlardan ötürü bu unvan altında takip edilir.

Konkordato tasfiye memurları konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi yahut lüzumu hâlinde malların devri için gereken tüm iş­lemleri yerine getirir.

Konkordato tasfiye memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. 228 inci madde kıyas yoluyla uygulanmaktadır

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu

Madde 309/ç.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Konkordato tasfiye memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimine tâbidir. Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı öğrenilmesinden başlayarak yedi günün içerisinde alacaklılar kurulu nezdinde itiraz edilebilmektedir ve bu kurulun kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir.

8, 9, 10, 11, 21 ve 359 uncu maddeler konkordato tasfiye memurlarının iş­lemlerinde de kıyas yoluyla uygulanmaktadır

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi

Madde 309/d.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Tasfiyeden elde edilen hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları ve sıralarını belirlemek üzere konkordato tasfiye memurları, alacaklılara yeni davet yapmaya gerek kalmaksızın, yalnızca ticarî defterlere ve yapılmış olan alacak kayıtlarına dayanarak bir sıra cetveli hazırlar ve bu sıra cetvelini alacaklıların incelemesine hazır tutar.

230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uygulanmaktadır

Paraya çevirme

Madde 309/e.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Konkordato masasını oluşturan malvarlığı ayrı ayrı ya da bir tüm hâ­linde pa­raya çevrilir. Paraya çevirme, eğer bir alacak malum ise bu alacağın tahsili ya da talep hakkının satılması, di­ğer mallar için pazarlık ya da açık artırma yoluyla gerçekleştirilir.

Paraya çevirmenin usulü ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üstüne alacaklılar kurulunca kararlaştırılır.

Rehinli taşınmazlar

Madde 309/f.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Malların üçüncü kişiye devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmazların konkordato tasfiye memurları tarafından pazarlık suretiyle satışı lakin, rehinli taşınmazın satış bedelinden alacağını tahsil edemeyen rehinli alacaklıların muvafakatıyla mümkündür. Aksi durumunda, ilgili taşınmazlar ama açık artırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz üstündeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş bireysel hakların varlığı ve sırası, sıra cetveline göre belirlenir.

Taşınır rehinleri

Madde 309/g.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Alacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir zaman öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli taşınırı münasip gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yahut rehin sözleşmesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla 3802 borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler.

Fakat, rehnin paraya çevrilmesi konkordato masasının yararına ise, konkor­dato tasfiye memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay içerisinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. Konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya, benzer zamanda 336/a maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içerisinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği halde re­hinli malı kendilerine teslim etmesini, haklı bir neden olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını ihtar eder.

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri

Madde 309/ğ.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Alacaklılar kurulu, kon­kordato tasfiye memurlarının teklifi üstüne ih­tilaflı ya da tahsili güç bir alacaktan, özel olarak bir iptal davasından, borçlunun organlarına yahut çalışanlarına karşı sorumluluk davasından vazgeçerse, ala­caklıları yazıyla yahut ilân yoluyla haberdar eder ve 245 inci maddeye münasip olarak bu iddiaların takibi hakkını devretmeyi teklif eder.

Paraların paylaştırılması

Madde 309/h.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Konkordato tasfiye me­murları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. Pay cetveline karşı şikâyet yoluna başvurulabilir.

Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli ile beraber masrafları da içeren son hesabı iflâs dairesine tevdi ederler.

Rehin açığı

Madde 309/ı.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Geçici pay cetvelinin tevdii esnasında rehni paraya çevrilmiş bulunan rehinli alacaklılar, alacaklarının açık kalan kısmı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan kısım konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna gidilebilir.

Geçici pay cetvelinin tevdii esnasında rehin paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan miktar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen fiyatın öngörülen miktarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacaklı, buna tekabül eden ödemelere hak kazanır.

Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedel ile o zamana kadar yapılmış olan geçici ödemeler toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır.

Tevdi

Madde 309/i.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen zamanda hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 uncu madde hükümlerine bakılırsa bankaya yatırılır.

Beş yıl içerisinde hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 255 inci madde kıyas yoluyla uygulanmaktadır

Faaliyet raporu

Madde 309/j.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Tasfiye sona erince konkordato tasfiye memurları bir nihaî rapor düzenler. Bu nihaî rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu tasdik makamı olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine hazır tutar.

Tasfiyenin bir seneden uzun sürmesi hâlinde konkordato tasfiye memurları, her sene en geç Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvarlığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip eden yılın Şu­bat ayı sonuna kadar alacaklıların incelemesine hazır bulundurulmak üzere alacaklılar kurulu ile tasdik makamına sunulur.

Hukukî işlemlerin iptali

Madde 309/k.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale tâbidir.

Konkordato mühletinin verilmesi ya da mühletten önce bu Yasa gereğince vuku bulan iflâsın ertelenmesi tarihleri, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin yahut iflâsın açılmasının yerini tutar.

Konkordato masasına yöneltilen taleplerin tasarrufun iptali yoluyla kısmen yahut tümüyle reddini sağlamak mümkün ise konkordato tasfiye memurları, def`î yoluyla iptal talebinde bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.

Uygulanacak ortak hükümler

Madde 309/l.- (Ek: 17/7/2003 - 4949/84 md.) Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308 inci maddeler malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da uygulanmaktadır

Emlak Mimar