Mücavir alan nedir?

Belediye sınırları dışında olan ancak imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

 
 

Sözlük

Mücavir alan ne demektir?

Mücavir Alan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde şöyle tanımlanır: İmar mevzuatı açısından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

İmar planları içinde Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik yahut ilgilisince

yapılmaktadır yahut yaptırılır. Valilikçe münasip görüldüğü durumda onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihi itibarıyla valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içerisinde planlara itiraz edilebilmektedir. İtirazlar valiliğe yapılmaktadır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valiliklerce tutulur.

Mücavir alan - emlakmimar.com

Ankara Belediyesi Mücavir Alan Sınırları

Mücavir alan sınırları nasıl çizilir?

3194 sayılı İmar Kanunu’un 45’inci maddesine göre; Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen yahut değiştirerek tasdik etmeye ya da değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir.

Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ek olarak, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da benzer usule tabidir. Bakanlık gereken gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir.

Mücavir alan sınırlarını kim belirler ve onaylar?

İmar Yasasına göre; mücavir alanın ilgili idaresi belediye dışında valiliktir. Belediye ve mücavir alan dışında kalan planlar, valilik yahut ilgisince yaptırılır. Valiliğin münasip görmesi durumunda yürürlüğe girer. 1 aylık ilan süresinde valiliğe itiraz edilebilmektedir. Valilik ise plan ve itirazları 15 günlük süre içinde inceler ve tekrar onaylar. Mücavir alan sınırları, belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen yahut değiştirerek tasdik etmeye ya da değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir.

Mücavir alan kavramı neden önemlidir?

Gelişen inşaat sektörü ve köyden kente olan göçler kaçak ve imarsız konutları yanında getirmiştir. Belediye sınırlarında olmayan, merkeze uzak yani mücavir alanlardaki yapılaşmayı kontrol etmek için önemli görülen bir kavramdır. Kısaca; plansız yapılaşmanın önüne geçmek için önemlidir.

Mücavir alan belirlenirken hangi kurallara uyulması gerekir?

1. Belediyenin kendisi için tanınmış mücavir alan sorumluluklarını yerine getirebilmesidir.

2. Mücavir alanın yol probleminin olmaması gerekir

3. Mücavir alanın niteliksek büyüklüğü de önemlidir.

4. Bir belediyenin belirlediği mücavir alan sınırlarının bir başka belediyenin sınırlarına taşmaması gerekmektedir

5. İlgili belediyenin gelir-giderlerinin mücavir alan çalışmalarını karşılıyor olması önemli bulunan bir noktadır.

Mücavir alan teklif ve onayı nasıl gerçekleşir?

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. Maddesinde belirlenen mücavir alanlara teklif ve onay şu biçimde gerçekleşir:

1. Belediyeninin kendi olanaklarını bilerek, mücavir alanı belirlenmesi gereklidir. Belediye, mücavir alan için bir rapor hazırlamalıdır.

2. Mücavir alan içerisinde yer almakta olan köylerin mülkiyet sınırları gösterilmelidir. Valilikçe onaylanmış, köyün yerleşik sınırlarını gösteren evrak rapora eklenmelidir.

3. Belediye sınırları 1/25 000 ölçekli haritada gösterilmelidir.

4. Önerilen alanın teknik alt yapısı, toplu konutları, sanayileşmesi raporda sunulmalıdır.

5. Bakanlıkça onaylanan mücavir alan değerlendirme formları da gerçeğe münasip olarak doldurulmalıdır.

6. Hazırlanan bütün belgeler, rapor ile birlikte valiliğe onaylanması için gönderilir.

7. Valilik raporlarda ve evraklarda kontrolleri yapar. Başvuruyu bakanlığa iletir.

8. Bakanlık evrakları inceler ve gerekirse yerince inceleme yapar. Valilikten İl İdare Kurulu kararı alınmasını ister.

9. Onaylanan istek, 1/25 000 ölçekli haritaları valiliğe ve valilik ile da ilgili belediye ve diğer kuruluşlara gönderir.

Mücavir alanlar neden belediyeler için önemlidir?

Belediye Gelirleri Yasası uyarınca mücavir alandan harç alınır. Mücavir alanda belediye hizmet götürme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Mücavir alanda yaşayan kişiler, belediyenin vergi mükellefidir lakin belediye organlarının seçmeni değildir.

Emlak Mimar