Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi hakkında esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih esasları...

 
 

Sözlük

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi hakkında esaslar, Borçlar Yasası dahilinde açıklanıyor. Kanunen konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildirim yoluyla yapılabildiği gibi dava yolu ile de yapılabilmekte

Bildirim yoluyla sözleşme feshi

1. Genel açıdan

MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden asgari onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme benzer koşullarla bir sene için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Fakat, on senelik uzama süresi nihayetinde kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden asgari üç ay önce bildirimde bulunmak şartıyla, bir neden göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı sürekli, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on sene geçince, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği hallerde, kiraya veren veyahut kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

2. Bildirimin geçerliliği

a. Şekil

MADDE 348- Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı halde yapılmasına bağlıdır.

b. Aile meskeni

MADDE 349- Aile meskeni olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Bu rızanın alınması mümkün olmazsa ya da eş haklı neden olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.

Dava yoluyla sözleşme feshi

1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

a. Gereksinim, tekrar inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veyahut kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kimseler için konut 3802 işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu var ise

2. Kiralananın tekrar inşası yahut imarı amacı ile esaslı onarımı, genişletilmesi 3802 değiştirilmesi gereken ve bu işler esnasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belli süreli sözleşmelerde sürenin nihayetinde, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlamak suretiyle bir ay içerisinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonrasında edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kimseler için konut yahut işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu var ise, edinme tarihinden başlamak suretiyle bir ay içerisinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek şartıyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonrasında edinen kişi, dilerse gereksinim nedeniyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlamak suretiyle bir ay içerisinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

2. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlamak suretiyle bir ay içerisinde icraya başvurmak ya da dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı, bir seneden kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içerisinde; bir sene ve daha uzun bir zaman kira sözleşmelerinde ise bir kira senesi yahut bir kira yılını aşan süre içerisinde kira ücretini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına neden olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir seneden uzun bir zaman kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlamak suretiyle bir ay içerisinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracının yahut beraber yaşadığı eşinin benzer ilçe yahut belde belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması halinde kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması esnasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlamak suretiyle bir ay içerisinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

3. Dava süresinin uzaması

MADDE 353- Kiraya veren, en geç davanın açılması için öngörülen zamanda dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira senesi için uzamış sayılır.

Emlak Mimar