Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

Apartman aidatı, kat maliki ve kiracıların günlük hizmetine sunulan kapıcı ve güvenlik, temizlik gibi hizmetler için ödeniyor. Peki, apartmanda kiracı aidat ödemek zorunda mı?

 
 

Sözlük

Apartman aidatı, kat maliki ve kiracıların günlük hizmetine sunulan kapıcı ve güvenlik, temizlik gibi hizmetler için ödeniyor. Kanunen Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılıyor.

Bir dairede malik yerine kiracının olması durumunda kiracılar aidat ödemeye mecbur oluyor. Peki, kiracı apartman aidatı ödemezse ne olur?

Kiracının ödemediği aidat için kendisina ihtar gönderiliyor. Tahsilin yapılamaması durumunda bu borçtan müteselsil olarak mal sahibi sorumlu oluyor.

O nedenden dolayı mal sahibinin kiracısını devamlı kontrol etmesi, ödemediği aidatlar için uyarıda bulunması yararlı oluyor.

Aidat ödemeyen kiracıya ihtarname örneği..

.................. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı

A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 senelik olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır.

2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekir Lakin sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları genelde gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına karşın sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam ediyor Bugün itibarıyla Temmuz 20... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunur

3- Sözleşmenin özel şartlar bölgesinde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi durumunda dönem sonuna kadar olan bütün kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekir

Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden başlayarak 30 gün içerisinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20... tarihi itibarıyla işleyen avans faizi ile beraber ödemenizi; tersi halinde temerrüt şartları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu yolda yapılacak bütün giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap bölümünde isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz

Emlak Mimar