Kira zammı kanunu 2018

Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kirada yapılacak artışın nasıl yapılması gerektiği kanun ile açıklanıyor. İşte kira zammı kanunu 2018..

 
 

Sözlük

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veyahut kullanmayla beraber ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira ücretini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.

Kira sözleşmesi, belli ve belli olmayan bir zaman için yapılabilmekte. Kira sözleşmesinin esasları ile tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Yasası dahilinde düzenleniyor.

Kira sözleşmesinin yenilenmesi durumunda kirada yapılacak artışın nasıl yapılmış olması gerektiği de yine kanunda açıklanıyor. Kira artışı kanunu maddeleri şu biçimde sıralanıyor:

Kira artışı kanunu 2018

Kira bedeli

I. Genel açıdan

MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine farklılık yapılamaz.

II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira devirlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, önceki kira senesinde üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek şartıyla geçerlidir. Bu kural, bir seneden daha uzun bir zaman kira sözleşmelerinde de uygulanmaktadır

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek şartıyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınmak suretiyle hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş seneden uzun bir zaman ya da beş seneden sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonuç kısmında, yeni kira senesinde uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve örnek kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete münasip şekilde belirlenir. Her beş seneden sonraki kira senesinde bu şekilde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer almakta olan ilkelere göre değiştirilebilir.

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş sene geçmedikçe kira bedelinde farklılık yapılamaz. Fakat, bu yasanın, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş sene geçince kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanmaktadır

III. Dava açma süresi ve kararın etkisi

MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava daima açılabilir.

Lakin, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı 3802 kiraya veren tarafından bu süre içerisinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması şartıyla, izleyen yeni kira zamanı sonuna kadar açıldığı durumda, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından başlayarak kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira zamanında kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm var ise, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından başlayarak geçerli olur.

IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı

MADDE 346- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Bilhassa, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veyahut sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Emlak Mimar