Kira geliri elde edenler için beyanname düzenleme rehberi 2016

Kira geliri elde eden mükelleflerin beyannameleri ile vergi ödeme süreçleri için "Kira geliri elde edenler için beyanname düzenleme rehberi" yayımlandı..

Sözlük

Kira geliri elde eden mükelleflerin beyannameleri ile vergi ödeme süreçleri için "Kira geliri elde edenler için beyanname düzenleme rehberi" yayımlandı.

KİRA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ REHBERİ 2016

Bu Rehber, 2015 senesinde sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı, işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı, örnek kira bedeli uygulaması, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gerekli olan verginin hesaplanması ile Hazır Beyan Sistemi ile beyannamenin ne halde verileceği konularında genel bilgiler sunmak amacı ile hazırlanmıştır.

Rehberde, konut ve işyeri kira gelirinin hangi hallerde beyan edileceğine ve kira gelirlerinin diğer gelir unsurları ile beraber elde edilmesi durumunda beyan edilmesi gerekli olan tutarın tespitine ilişkin açıklamalı örnekler de yer alır.

1. KİRA GELİRİ

Gelir Vergisi Kanununda belirtilmiş mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal ya da hakkın kiraya verilmesi halinde kiracılarıdır.

2. KİRA GELİRİNE KONU MAL VE HAKLAR

Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar;

● Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

● Voli mahalleri ve dalyanlar,

● Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilmiş olan mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

● Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

● Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her çeşit teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül yahut bir imalat usulü üstündeki kullanma hakkı yahut kullanma imtiyazı gibi haklar,

● Telif hakları,

● Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

● Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her çeşit motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.

3. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden ya da ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekir.

3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası ya da yabancı para ile ödenmesini ifade eder. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır.

● Mükellefler tarafından o seneye yahut geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira değerleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örnek vermek gerekirse; 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2015 senesinde tahsil edilirse, 2015 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.

● Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira değerleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örnek vermek gerekirse; 2015, 2016 ve 2017 yılları kira gelirleri topluca 2015 senesinde tahsil edilirse, her seneye ait kira bedeli ilgili senede beyan edilecektir.

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle gayri safi hasılat belirlenir.

3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi

Kiranın ayni olarak alınması durumunda, tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine bakılırsa emsal bedeli ile paraya çevrilir.

3.3. Kiraya İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Banka ya da Posta İdaresi

Vasıtasıyla Yapılmış olması

- Konutlarda her bir konut için aylık beşyüz türk lirası ve üstünde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları ya da posta idareleri ile gerçekleştirilmesi ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunur. Banka, benzeri finans kurumları veyahut posta idareleri aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veyahut havale, çek yahut kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılmış olan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont ya da hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu evraklar tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üstünden yapılmış olan ödeme ve tahsilatlar da benzer kapsamdadır.

İlgili zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o sene için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

4. KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI Ya da DÜŞÜK OLMASI

Kira bedelinin hiç olmaması veyahut düşük olması durumunda, “örnek kira bedeli” esas alınır. Buna göre;

● Gayrimenkulün ücretsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

● Kiraya verilmiş olan gayrimenkulün kira bedelinin örnek kira bedelinden düşük olması hallerinde örnek kira bedeli esası uygulanacaktır. Kiraya verilmiş olan bina ve arazilerde örnek kira bedeli, var ise yetkili özel makamlarca ya da mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.

Bina veyahut arazi için kira takdiri 3802 tespiti yapılmamış ise örnek kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5’idir.

Bina veyahut arazi dışında kalan mal ve haklarda örnek kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine bakılırsa belli edilen değerlerinin % 10’udur.

Misal: Bayan (A), 2015 senesinde emlak vergisi değeri 200.000 TL olan bir apartman dairesini ücretsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu halde, mükellefin kira geliri elde etmediği durumda, örnek kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekir

Örnek kira Bedeli: 200.000 x %5 = 10.000 TL olabilecektir. Bu tutar, beyan edilmesi gerekli olan gelir olarak dikkate alınacaktır.

Aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan hallerde ise örnek kira bedeli esası uygulanmaz:

● Boş kalan gayrimenkullerin korunması amaçlı ücretsiz olarak başkalarının

ikametine bırakılması,

●konutların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının yahut

kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (fakat, bu kimselerin her birinin ikametine birden çok konut tahsis edilmişse bu evlerin yalnız birisi için örnek kira bedeli hesaplanmaz. Misal olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse yalnızca bir adet gayrimenkul için örnek kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için örnek kira bedeli hesaplanacaktır.)

● Mal sahibi ile beraber akrabaların da benzer evde veyahut dairede ikamet etmesi,

● Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olan kiralamalar.

5. MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Konut kira geliri elde eden insanların, senelik olarak tespit edilen istisna tutarının

(2015 senesi için istisna tutarı 3.600 TL) altında kira geliri elde etmeleri durumunda vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Misal: Bay (B), 2015 senesinde meskenini aylık 270 TL’den kiraya vermiş ve senelik 3.240 TL kira geliri elde etmiştir. Bu halde elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.600 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir İstisna tutarının üstünde konut kira geliri elde edilmesi durumunda ise senelik beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir

Mesken istisnası uygulaması yalnızca konut olarak kiraya verilmiş olan gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2015 senesinde 3.600 TL’nin altında mesken kira geliri olanlar senelik beyanname vermeyecektir. Örnek verilecek olursa, konut ve işyeri kira gelirinin beraber elde edilip beyan edilmesi durumunda, istisna yalnızca konut kira gelirine uygulanmaktadır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.(Bakınız Misal 4)

Kira gelirinin yanında ticari, zirai yahut mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ek olarak, 3.600 TL ve üstünde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veyahut beraber elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2015 senesi için 106.000 TL aşanlar, 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Örnek vermek gerekirse, Bay (C), 2015 senesinde, konut olarak kiraya vermiş olduğu gayrimenkulünden 10.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 30.000 TL işyeri kira geliri ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Bay (C)’nin elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2015 senesi içinde elde ettiği gelir toplamının 106.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Elde edilen gelir toplamının (10.000 + 30.000 + 90.000 = 130.000 TL) 2015 senesi açısından belirlenen tutarı (106.000 TL) aşması sebebi ile, 10.000 TL’lik konut kira gelirine ilişkin olarak 3.600 TL’lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.

● Bir konuta birden daha çok kişinin ortak olması durumunda, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2015 senesi için) 3.600 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

● Mirasın paylaşılmamış olması durumunda, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır. Bir mükellefin birden çok konuttan kira geliri elde etmesi durumunda, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. (Bakınız Misal 8)

6. KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı biçimde tespit edilebilmektedir.

● Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

● Gerçek Gider Yöntemi

Götürü yahut gerçek gider yönteminin tercihi, taşınmaz mülklerin tamamı için yapılmaktadır. Bunlardan bir bölümü için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki sene geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

6.1. Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (misal olarak, işyeri kira geliri ile beraber hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından ötürü gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.)

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.

6.2. Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

● Kiraya veren tarafından kiraya verilmiş olan gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

● Kiraya verilmiş olan malların idaresi için yapılmış olan ve gayrimenkulün önemi ile

orantılı olan idare giderleri,

● Kiraya verilmiş olan mal ve haklara ait sigorta giderleri,

● Kiraya verilmiş olan mal ve haklar dolaylı olarak yapılmış olan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

● Konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkulün iktisap senesinden itibaren 5 sene süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, yalnızca ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2011 senesinden önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, yalnızca konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilmiş olan gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.

● Kiraya verilmiş olan mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

● Amortismanlar,

● Kiraya veren tarafından kiraya verilmiş olan gayrimenkul için yapılmış olan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veyahut lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma yahut oturma izni alarak altı aydan daha çok bir süredir Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil),

yabancı ülkelerde ödedikleri kira değerleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

● Kiraya verilmiş olan mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna ya da ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili evrakları ilgili bulundukları senesi takip eden seneden başlamak suretiyle 5 sene süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiği zaman ibraz etmeleri gerekir

6.2.1. Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Durumunda

İndirilecek Giderin Hesaplanması Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması halinde, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye bağlı hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye bağlı Hasılat* Toplam Hasılat

(*) Vergiye bağlı Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

Misal: Bayan (D), sahibi olduğu konutu 2015 senesinde kiraya vermiş olup, 30.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü hakkında olarak, 7.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 7.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye bağlı hasılata isabet eden kısmı kadar olabilecektir

Vergiye bağlı Hasılat = 30.000 – 3.600 = 26.400 TL

İndirilebilecek Gider = (7.000 x 26.400) / 30.000 = 6.160 TL

7. ZARAR DOĞMASI Durumu

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana

gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolaylı olarak doğan zararlar, beş senesi geçmemek üzere gelecek senelerde elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilir. Bu halin iki istisnası vardır:

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut ya da lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları halinde bir zarar doğması durumunda, bu zararın gelecek senelerde elde edilen gayrimenkul

sermaye iradından indirim konusu yapılmış olması malum değildir.

● Konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılmış olan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

8. KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üstünden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı

üstünden% 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar.

Bu vergi kesintisi, gelecek aylara ya da yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üstünden de yapılacaktır. Örnek verilecek olursa; 3 aylık veyahut 1 senelik işyeri kirası peşin tahsil edildiği zaman, bu halde peşin tahsil edilen kiranın tamamı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Kiracı, basit usulde vergilemeye tabi bir mükellef ise, vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunmadığından, kira ödemesi üstünden vergi kesintisi yapmayacaktır. Kiraya verilmiş olan gayrimenkulün hem konut aynı zamanda işyeri olarak kullanılması durumunda ise; kiralanan yerin tamamı ya da bir bölümü işyeri olarak kullanılmış olduğu sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olabilecektir

9. KİRA GELİRİNİN BEYANI

Beyana tabi geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan

mükelleflerden;

● Bir takvim senesi içerisinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2015 senesi için 3.600 TL) aşanlar,

● İşyeri kira gelirleri üstünden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin

brüt tutarı beyanname verme sınırını (2015 senesi için 29.000 TL) aşanlar, (Bakınız Misal: 4)

(Beyanname verme sınırı olan 29.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı beraber dikkate alınacaktır.)

● Bir takvim senesi içerisinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2015 senesi için 1.500 TL) aşanlar (Bakınız Misal: 7) senelik beyanname vereceklerdir.

Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinin beyanında (örnek verirsek, basit usuldeki mükellefe kiraya verilmiş olan işyerinden elde edilen kira gelirlerinde olduğu gibi), 1.500 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, beyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir işyeri kira geliri olduğunda tamamı beyan edilecektir.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekir. Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Küçük ve kısıtlıların mükellef olması halinde bunlar adına verilecek olan senelik gelir vergisi beyannamesi veli, vasi yahut kayyum tarafından imzalanır. Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması durumunda, her ortağın yalnızca

kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekir. (Bakınız Misal: 5)

10. Senelik BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN GELİRLERDEN YAPILACAK

İNDİRİMLER

Senelik beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan indirimlerin yapılabilmesi için senelik beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilmiş şartları taşıması gerekir

Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler

2- Eğitim ve sağlık harcamaları

3- Bağış ve yardımlar

4- Sponsorluk harcamaları

5- Başbakanlıkça yahut Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılmış olan ayni ve nakdi bağışlar

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılmış olan nakdi bağış ve yardımlar

7- Kişisel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)

8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılmış olan envaiçeşit nakdî ve ayni bağış ve yardımlar

9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar

11. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE YERİ

Mükelleflerin, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 sezonuna ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART - 25 MART 2016 tarihleri aralığında beyannamelerini vermeleri gerekir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması durumunda, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş yahut özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üstüne PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılır.

Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır.

Takvim senesi içerisinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 günün içerisinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm durumunda ise beyanname ölüm tarihi itibarıyla 4 ay içerisinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler, ikametgâhlarının bulunmuş olduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

Beyana tabi geliri yalnızca gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri durumunda vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle senelik gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda direkt kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile da gönderebileceklerdir.

Ek olarak beyannamenin, aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan “Hazır Beyan Sistemi” ile internet ortamında verilmesi mümkün bulunur. Yalnızca kira geliri elde eden 60 yaş üstü mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veyahut hastalığı sebebiyle vergi dairesine gidemeyecek halde olanların, bağlı oldukları vergi dairesini yahut Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER - 444 0 189) arayarak randevu almaları durumunda adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardım eden olunacaktır.

12. HAZIR BEYAN SİSTEMİ

Hazır Beyan Sistemi; gelirleri yalnızca gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan 3802 bunların bir kaçından oluşan mükelleflere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında olan ve üçüncü taraf kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle Senelik

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Kira geliri elde eden mükellefler;

● Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak

● İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak (şifre yoksa bir vergi dairesine kimlikle başvurarak para vermeden alabilir)

sisteme giriş yapabilirler.

Kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Onaylanan kira beyanına ilişkin ödemeler;

● Başkanlığımız internet sitesi üstünden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

● Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak

● Anlaşmalı bankalardan

●bütün vergi dairelerinden yapılabilmektedir

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veyahut internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebilir.

13. KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ Durumda BEYANNAME VERİLMEMESİ Ya da

EKSİK BEYAN EDİLMESİ

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 1 MART-25 MART 2016 tarihleri aralığında beyan edilmez yahut eksik beyan edilirse, 2015 senesi için 3.600 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Lakin, idarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen yahut süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler ilgili istisnadan yararlanabilirler.

Emlak Mimar