Kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Kira gelir vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Peki, siz de "Kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?" diyorsanız işte yanıtı..

 
 

Sözlük

Geçtiğimiz yıl içinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirleri için bu yıl kira gelir vergisi ödeniyor. Kira gelir vergisi için beyan verme zamanı 26 Mart, ilk vade ödeme zamanı ise 31 Mart'ta sona eriyor. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Hazirandan sonraki ilk ayda yapılıyor.

Vergide belirlenen istisna sınırının altındaki gelirler için ödeme yapılmıyor. Malum kira gelir vergisi istisna sınırları konutta 3 bin dokuzyüz TL, işyerinde 30 bin lira olarak belirlendi.

Peki, siz de "Bu yıl kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?" diye soruyorsanız yanıtlayalım:

1- İstisnadan az gelir elde ettim, kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Kira gelir vergisi istisna sınırının altındaki gelirler için vergi ödenmesi gerekmediği gibi, beyanname de verilmesine gerek olmuyor.

2- Beyan hesaplamasında tutar az çıktı, kira gelir vergisi ödeyecek miyim 2018?

Beyanname sürecinde seçilen gider yöntemi ile yapılmış olan hesaplama akabinde meydana gelen tutar istisna sınırının altındaysa kira geliri vergilendirilmiyor.

Kira gelir vergisi indirimleri şu şekilde:

Götürü gider yönteminde indirilen giderler

Kira gelir vergisi olan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, hasılatın yüzde 25’i nispetinde uygulanıyordu. Ama bu götürü gider, hasılatın yüzde 15’i olarak değiştirildi. Uygulama 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla geçerli oldu.

Gerçek gider yönteminde indirilen giderler

Vergilendirmede gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor;

-Kiraya veren tarafından kiraya verilmiş olan gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

-kiraya verilmiş olan malların idaresi için yapılmış olan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

-kiraya verilmiş olan mal ve haklara ait sigorta giderleri,

-kiraya verilmiş olan mal ve haklar dolaylı olarak yapılmış olan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

-Konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkulün iktisap senesi itibariyle 5 sene süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap ücretinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, yalnızca ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 senesinden önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

Kiraya verilmiş olan mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

-Amortismanlar,

-Kiraya veren tarafından kiraya verilmiş olan gayrimenkul için yapılmış olan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut ya da lojmanların kira bedeli,

(İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma yahut oturma izni alarak altı aydan daha çok bir süredir Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira değerleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

- Kiraya verilmiş olan mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna ya da ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili evrakları ilgili bulundukları senesi takip eden seneden başlamak suretiyle 5 sene süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiği zaman ibraz etmeleri gerekir

Gerçek Gider Yönteminde İstisnadan Yararlanılması Durumunda İndirilecek Giderin Hesaplanması

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması halinde, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

Emlak Mimar