Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi..

 
 

Sözlük

Kentsel dönüşümde riskli binasını anlaşma ile tahliye eden riskli binaların maliklerine mümkün olması hâlinde geçici konut veyahut işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilmekte

Konutu ya da işyeri riskli olarak tespit edilen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru dilekçesi örneği

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında ...................... yapı kimlik numaralı binamız 6306 nolu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa bünyesinde riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı ..../..../201... tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, tersi durumun tespit edilmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bakılırsa faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam durumunda 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 nolu Yasa bünyesinde Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun münasip bulunması durumunda aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

....../..../2016

İsmi soyismi - İmza

İletişim Bilgileri

Adres :

Telefon :

Banka Hesap Numarası (IBAN) :

EKLER:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Konut ya da işyerinin tapu senedi

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi göstermektedir adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Emlak Mimar