Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Arsa sahibinin, arsasını müteahhite daire karşılığı satmasıdır. Arsa için para ödenmez, karşılığı daire-kat olarak verilir. Kat karşılığı dairenin yanı sıra dükkan-ticari ünite de pazarlık konusu olabilir.

 
 

Sözlük

Kat karşılığı ne demektir?

Kat karşılığı, tarafların bir ücret ödemeden, işin bitmesine yakın nakit yerine daire verilmesidir. Örnek verirsek, bir müteahhit arsa sahibinden arsanın kullanım hakkını alıp bir apartman yapar. Arsa karşılığında arsa sahibine ücret ödemez. Bu ücret yerine arsanın bedeli kadar daire vermektedir. Buna kat karşılığı iş denir. Kat karşılığı işler sözleşme ile yapılmaktadır

Kat karşılığı sözleşme ise yapılmış olan işin detayları ve taraflarından bahseder. Her iki tarafın haklarını korumak amaçlı yapılmaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında noterde düzenlenerek hazırlanır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - emlakmimar.com

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhittin yükümlülükleri nedir?

-İnşaatı imar yönetmeliğine münasip yapmalıdır.

-İnşaat tekniklerini kullanarak yapıyı inşa etmelidir.

-İnşaatta kullanılacak malzeme kaliteli olmalıdır ve bunu sözleşmede belirtmelidir.

-İnşaata ne zaman başlayacağı ve ne zaman bitireceğini sözleşmede yazmalıdır.

Kat karşılığı arsayı müteahhitte verirken dikkat edilmesi gerekenler nedir?

1. Müteahhit firmanın daha önce yaptığı işler incelenmelidir.

2. Müteahhit hakkında bankalardan, firmalardan bilgi toplanmalıdır.

3. Müteahhit firma 3802 müteahhit, inşaatlarını vermiş olduğu zamanda teslim ediyor mu, etmiyor mu kontrol edilmelidir.

4. Kat karşılığı sözleşme yaparken her iki tarafı da zor halde bırakmayacak halde hazırlanmalıdır.

Kat karşılığı sözleşme örneği:

Bir taraftan..... İli, ....... İlçesi, ........ Mahallesi, ..... Sokağında kain imarın... Ada, .... Parselini teşkil eden taşınmazın malikleri............ ile diğer taraftan müteahhitler...................... arasında aşağıdaki şartlarla bir inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu Sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Mal sahibi) ve müteahhitler (Müteahhit) olarak anılacaklardır.

1- Konu:

Sözleşmenin konusu, imarın....... Ada, ....... Parselinde var olan üç katlı betonarme binanın müteahhit tarafından yıkılması, yerine mal sahibinin isteği doğrultusunda çizilecek projeye göre yeni binanın yine müteahhit tarafından inşasıdır. Yapılacak binada dört mağaza ve apartman girişini havi bir zemin kat, mağazalarla irtibatlı dört ticari depoyu havi birinci bodrum kat, kalorifer dairesi, hidrofor, yakıt deposu ve sığınağı havi ikinci bodrum kat ile her katta iki daireye havi beş normal kat olabilecektir. Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre birinci veyahut ikinci bodrum katta yapılacaktır.

2- Yer Teslimi:

Taşınmaz müteahhide mal sahibi tarafından boş olarak teslim edilecektir.

3- İnşaatın Niteliği:

İnşaat, bu Sözleşmeye ve onun ayrılmaz bir parçası olan ekli teknik şartname esaslarına göre yapılacaktır.

4- Binanın Bölüşülmesi:

Yapılacak bina mal sahibi ve müteahhit arasında yarı yarıya bölüşülecektir. Bu bölüşmede iki mağaza ile üstüne isabet edecek 5 daire birinci grup ve diğer mağazalar ile üstüne isabet edecek 5 daire ikinci grup sayılacak ve bu iki gruptan birini tercih hakkı mal sahibine ait olabilecektir. Proje düzenlenirken gruplar arasında denge sağlanacaktır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - emlakmimar.com

5- Yıkım, Hafriyat ve İnşaatta sorumluluk:

Var olan binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı esnasında yahut yapımından dolayı komşulara yahut diğer üçüncü kişilere verilecek her tür zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan müteahhit sorumludur. Mal sahibi aleyhine şu nedenle bir dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir. Böylece müteahhit mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

6- Giderler:

İnşaat için gereken her tür malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her tür vergi, resim ve harçlar, bu sözleşmede tersine bir hüküm olmadıkça müteahhide aittir.

7- Vergiler:

2002 senesi dâhil olmak kaydı ile emlak vergisi, .....................vergileri mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir. Ama bunlardan arsa sahibinin payına düşeni de önce müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bitince mal sahibi bu borcunu müteahhit ilgili idareye verecek ve iş bitince mal sahibi bu borcunu müteahhide ödeyecektir. Müteahhit, bu ödemeyi yapmazdan minimum 3 gün önce İdareye karşı ihtirazı kayıt dermeyan edebilmesi için durumdan mal sahibini haberdar edecektir. İlerde bunların geri verilmesi durumunda, geri verilecek miktar mal sahibi ve müteahhit arasında eşit olarak bölüşülecektir.

Müteahhide ait bağımsız kısımların satışından dolayı mal sahibi adına gerçekleşecek....................................... vergisi ve.............................. vergisi müteahhide aittir.

Arsa sahiplerine kalan bağımsız kısımların. vergisi ile.......................... vergisi kendisine aittir. Fakat, var olan betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri................... Lira gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız kısımları arsa olarak başkalarına satışında bunların hepsinin satış bedellerinin toplamı............................ Liraya ulaşacaktır.

8- Müteahhide ait bağımsız kısımların satışları:

Cins tashihinin yapılmasından ve kat irtifakının kurulmasından sonra mal sahibi, zemin hariç birinci kat tavan betonunun dökülmesiyle iki adet dairenin, çatı betonunun dökülmesiyle bir adet dairenin, duvarların örülmesi ve doğrama kasalarının takılmasıyla iki adet dairenin, iç ve dış kaba ve ince sıvalar ile kalorifer ve sıhhi tesisatın başlamasında mağazanın, doğramaların tümüyle takılması, fayans ve döşemelerin tamamlanması ve sıhhi müteahhit tarafından istenildikçe satışın her kademesi için arsa sahibi, müteahhide vekâlet verecektir. Kat irtifakının kurulması için gereken evrakları müteahhit hazırlayacaktır.

9- Bedelin Değişmeyeceği:

Evvelce tahmin olunamayan ya da tahmin olunup da iki tarafça nazara alınmayan haller ve bilhassa malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar için yapılmasına engel olursa veyahut yapılmasını son derecede işgal ederse, müteahhit bedelin artırılmasını veyahut Sözleşmenin feshini yahut koşullarda bir farklılık yapılmasını isteyemez. Müteahhit, her ne olursa olsun işi kararlaştırılan bedelle yapmağa mecburdur.

10- Başkasına devir yasağı:

Müteahhit aldığı işi başkasına devredemez; vekâleten de olsa başkasına yaptıramaz. Aksi takdirde mal sahibi Sözleşmeyi feshe yetkilidir.

11- İşin Teslimi:

Müteahhit yer tesliminden başlayarak en geç on beş ay içinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak şekilde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur. Fakat yer teslimi inşaat mevsimi bitince yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar. İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir. İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, havagazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması, kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine münasip olarak yapılmış olması, teknik şartnameye göre tüm tesislerin tamamlanmış bulunması ve territuvarın düzenlenmesidir.

12- Eksik ve Kusurlu İşler:

Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden ötürü müteahhit sorumludur. Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi ya da kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, müteahhit bunların ücretsiz olarak tamamlayacak yahut düzeltecektir. Müteahhidin sattığı bağımsız kısımların alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veyahut satış hakkında her tür uyuşmazlıklardan ötürü mal sahibine yöneltilecek tüm iddialardan müteahhit sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu yüzden açılacak davalarda da 5 inci madde hükmü uygulanmaktadır

13- Geç Teslim:

Müteahhit 11 inci maddede gösterilen gün içinde ve halde işi bitirip teslim edemediği halde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için 1.000.000.000.-TL (bir milyar Tl) gecikme tazminatı vermeye mecburdur. Bu gecikme üç ayı geçtiği halde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar ve ziyanını istemek ve ek olarak eksik ve kusurlu işleri müteahhit hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.

14- İnşaat Esnasında Kontrol:

Mimari proje ile betonarme, kalorifer, elektrik, havagazı ve su tesisat projelerinin birer ozalit kopyası mal sahibine verilecektir. Mal sahibi bir fen adamı eli ile inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere münasip yapılıp yapılmadığını daima kontrol ettirebilir. Aykırı olan hususları müteahhit derhal münasip hale getirmeğe, yanlışlıkları düzeltmeğe ve malzemeyi değiştirmeğe mecburdur.

15- Diğer bazı şartlar:

Apartmanın adı................................ olabilecektir. Apartmanın girişine reklam, ilân ve camekân gibi tesisler konulmayacaktır. Yönetim Planı tarafların ittifakıyla yapılacak ve bu plan düzenlenmeden satış yapılmayacak ve alıcıların planı kabulleri müteahhitçe sağlanacaktır. Kapıcı tarafların ittifakıyla tutulacaktır.

16- Özel Vekâlet:

İnşaat dolaylı olarak İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılmış olması gereken müracaatlar için mal sahibi, müteahhide özel vekâlet verecektir.

17- Mes'uluyetin müteselsil olacağı:

Müteahhitlerin mal sahibine karşı mesuliyeti müteselsilindir.

18- Tebligat adresi:

Mal sahibinin adresi............................... ve müteahhidin adresi............................... dir.

19- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi:

Uyuşmazlık durumunda. Mahkemeleri ve İcra Evleri yetkili olabilecektir

Bu sözleşme .../.../...... gününde akdedilmiştir.

Mal sahipleri Müteahhitler

.................................................... .......................................................

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi - emlakmimar.com

TEKNİK ŞARTNAME

1- Bina, arsanın azami inşaat sahası ve kanuni çıkma haklarından yararlanmak suretiyle yapılacaktır ve betonarme, karkas, doğalgazlı, asansörlü ve hidroforlu olabilecektir

2- Bina taşıyıcı sistemi, betonarme karkas olarak Bayındırlık Bakanlığının teknik ve statik şartnamelerine uyularak hesap ve inşa edilecektir. İnşaatın beton kısımlarında ..................... tarafından üretilen betonlar kullanılacaktır. Binanın yaparken. marka kalıplar kullanılacaktır.

3- İç ve dış duvarlar .................. fabrikasında üretilen tuğlalarla örülecektir. Tüm sıvalar alçı ve çimento takviyeli harçla yapılacaktır.

4- Odaların Döşemeleri birinci kalite ............. marka parkeden yapılacaktır.

5- Çatı ....... marka .......... tipi kiremitle örtülü oturtma çatı olabilecektir

6- Çatı altı döşemesi üstüne kalorifer projesine göre ... cm. kalınlığında izocam kullanılacaktır.

7- Doğalgaz tesisatında isteğe göre ....................marka radyatör kullanılacaktır. Dairelere Demirdöküm marka kombiler takılacaktır.

8- Binada sıhhi tesisat projesine göre hesaplı su deposu ve hidrofor tesisatı olacak ve her bağımsız bölümün (daireler, mağazalar ve kalorifer dairesi) ayrı bir su sayacı takılı olarak bulunacaktır.

9- Pis su boruları bina dışına çıkıncaya kadar gereğine göre pik döküm boru ve pimaş olabilecektir. Mutfak, banyo ve WC güzelce izole edilecek WC boruları aynen çatı dışına kadar hava borusu olarak uzatılacaktır.

10- Tüm sıhhi tesisat armatürleri K.C.A. marka olabilecektir

11- Merpen basamakları ................... marka mermerden yapılacaktır.

12- Apartman girişinde döşeme ve duvar kaplaması münasip renkte tabii mermer olabilecektir

13- Merpen boşluğunda duvarlar dyo cinsi boya ya da yağlı boya olabilecektir

14- Merpen korkulukları demir imalât üstüne sert ağaç ahşap küpeşte olacak ve küpeşteye cam cila yapılacaktır.

15- Normal katlarda pencere doğramaları birinci Pimapen marka doğrama olabilecektir. Zemin katta ön cephe doğramaları alüminyum profil madeni doğrama olabilecektir. Pencere denizlikleri mermer olabilecektir

16- Kapı kasaları birinci sınıf Pimapen marka doğrama olabilecektir

17- Cam kalınlıkları asgari 3 mm. olacak, boşluk ebadına göre kalınlıklar tayin edilecektir. Kapı ve pencere camları çift cam olabilecektir

18- Bina ön cephesi brüt beton yahut mermer kaplama, yan ve arka cepheler gereğine göre brüt beton veyahut çimento serpme olabilecektir. Brüt beton yüzeyler akrilik esaslı boya ile boyanacaktır.

19- Mağaza ve dairelerde tüm duvarlar alçı saten yapılacaktır. Dairelerin salonları şampanya rengi yağlı boya yapılacaktır. Diğer odalar ise beyaza boyanacaktır. Tavanların kenarları alçı ile kaplanacaktır.

20- Duş-W.C. lerde duvarlar tavana kadar karo fayans kaplama olacak, sığdığı durumda bir adet duş teknesi ve borulu banyo bataryası, yerine münasip ebatta birinci sınıf beyaz fayans lavabo, iki adet lavabo musluğu, beyaz fayans etajer, ayna, alafranga beyaz fayans helâ taşı, klozet kapağı otomatik rezervuar, tahrat musluğu, beyaz fayans gömme kâğıtlık, beyaz fayans sabunluk, askılık ve topraklı monofaze piriz bulunacaktır.

21- Mutfakta tezgâh üstü dört sıra ve fırın yeri ayni yükseklikte beyaz karo fayans kaplama, bir metrelik tek gözlü çelik eviyeli tezgâh, üstüne eviye bataryası, tezgâh üstüne ayni cins çelik dolap, fırın üstüne aspiratör takılacak ve iki adet topraklı monofaze priz bulunacaktır.

22- Mağazaların depolarında W.C. ve lavabolar dairelerdeki gibi olabilecektir

23- Dâhili televizyon anteni, telefon ve elektrik tesisatı yapılacak, her odada da bir telefon ve monofaze elektrik prizi bulunacaktır. Mağazalarda yeteri kadar monofaze prizle birlikte bir adette trifaze priz bulunacaktır. Her mağazaya iki adet müstakil telefon prizi konacaktır. Dairelerden kapıcıyı çağırmak için numaratörlü tesisat ve sokak kapısına zil yapılacaktır. Tüm elektrik sigorta tabloları saç kutu içerisinde olabilecektir

24- Dairelerde mutfaklara münasip boy otomat takılacaktır. Ocaklara bağlanmak için doğalgaz tesisatı yapılacaktır.

25- Daire kapılarına gömme kilit, münasip tokmak ve dürbün konacaktır.

26- Apartman girişinde bağımsız parça sayısı kadar çelik ya da formika gömme posta kutusu yapılacak, ek olarak baş tarafa camekânlı bir ilân yeri konacaktır.

27- Binaya konacak asansör 4 kişilik .............................. marka asansör olabilecektir

28- Tüm malzeme ve işçilikler birinci sınıfı olabilecektir

Bu teknik şartname taraflar arasında akdedilen .../.../...... günlü inşaat sözleşmesine ek olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. ../.../...

Emlak Mimar