Karayolları Genel Müdürlüğü taşınmazlarının idaresi yönetmeliği

Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

 
 

Sözlük

Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlar ve kullanımındaki alanlar ile üstündeki tesislerin, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna münasip ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu hizmetlerini aksatmayacak biçimde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ Kısım

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlar ve kullanımındaki alanlar ile üstündeki tesislerin, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna münasip ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen kamu hizmetlerini aksatmayacak biçimde değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 6001 sayılı yasanın 4 üncü ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bedel Tespit Komisyonu: Bu Yönetmelik bünyesinde değerlendirilecek taşınmazların tahmin edilen bedellerini ilgili mevzuat uyarınca tespit etmek üzere İdarece kurulan komisyonu,

b) Bölüm Müdürlüğü: Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı taşra teşkilatını,

c) Devir: 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılmış olan devir işlemlerini,

ç) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) İdarenin kullanımındaki alanlar: Otoyol, devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan münasip alanları,

e) İdarenin mülkiyetindeki taşınmaz: Karayolu sınır çizgisi dışında yer almakta olan İdare adına tescilli taşınmazları,

f) İhale: İlgili Kanunlarda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üstüne bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

g) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilmiş ihale hakkında işleri yürütmek üzere 2886 sayılı yasa uyarınca ita amiri tarafından seçilen üyelerden oluşan komisyonu,

ğ) İrtifak hakkı: 2942 sayılı yasa uyarınca yapılmış olan irtifak hakkı işlemlerini,

h) İstekli: İhaleye katılan gerçek ya da tüzel kişi yahut kimseleri

ı) İta amiri: İlgili mevzuat gereği, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ya da kurullar ile usulüne münasip olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

i) Karayolu sınır çizgisi: Kamulaştırma yoluyla ya da kanunlarla kamuya terk ya da tahsis edilmiş karayolunda; mülke olan sınır çizgisi, diğer karayollarında; yarmada, şevden sonra hendek var ise hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizgiyi,

j) Kiraya verme: İdarenin mülkiyetinde ya da kullanımındaki taşınmazların ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,

k) Kullanma izni: İdarenin kullanımındaki alanlar üstünde yer altı ve yer üstü (havai) her çeşit iletim, ulaşım ve taşıma (savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve benzeri) hatlarının enine yahut boyuna geçmesi amacı ile gerçek ya da tüzel kişiler lehine İdarece verilecek izni,

l) Müşteri: Kendisine ihale yapılmış olan istekli veyahut isteklileri,

m) Otoyol hizmet tesisi: Yüksek standartlara sahip, trafik seyrinde asgari hız sınırlanması uygulanan, seyahat hızı yüksek ve üstünde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunda bulunan, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisleri,

n) Satış: İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların satışını,

o) Tahmini bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

ö) Taşınmaz: İdarenin mülkiyetinde ya da kullanımındaki taşınmazları,

p) Taşınmazların değerlendirilmesi: İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, İdarenin kullanımındaki alanların kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesini,

r) Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu: Taşınmazların hangi yöntemle değerlendirileceğini belirleyen ve İdarece kurulan komisyonu,

s) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 2942 sayılı yasanın trampa hakkında maddelerinde gösterilen işlemleri,

ş) Yol geçiş izni: İdarenin kullanımındaki alanlardan karayolu sınırları içindeki yer altı ve yer üstü (havai) her çeşit iletim, ulaşım ve taşıma (savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı vb.) hatları ve benzeri tesisat kurulması yahut bunların karayollarından enine yahut boyuna geçirilmesi amaçlı İdarece verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ Kısım

Değerlendirme ve Bedel Tespiti

Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu ve Bedel Tespit Komisyonu

MADDE 4 – (1) Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu; Bölüm Müdür Yardımcısının başkanlığında, ilgili başmühendislerden olmak üzere asgari beş asil ve beş yedek üye ve tek sayıda kimseden oluşan, taşınmazın değerlendirileceği yöntemi belirleyen komisyondur.

(2) Bedel Tespit Komisyonu; Bölüm Müdürlüğünün onayı ile 2942 sayılı yasanın 11 inci maddesindeki esaslara göre konuyla ilgili uzman kişi, kurum ya da kuruluşlardan rapor alarak taşınmazın tahmini bedelini tespit etmek üzere, kendi bünyesi içinde asgari üç insandan oluşan komisyondur.

İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların değerlendirilebilmesi için sırası ile taşınmazın bulunmuş olduğu Bölüm Müdürlüğünce;

a) Değerlendirilmesi düşünülen taşınmazlara yönelik ilgili başmühendisliklerin görüşünün alınması,

b) Taşınmazın satış, kiraya verme, kullanma izni ve benzeri yöntemlerden hangisi ile değerlendirileceği konusunda Taşınmaz Değerlendirme Komisyonunca bölüm ortak raporu düzenlenmesi,

c) Taşınmaz için Bedel Tespit Komisyonunca bedel tespit raporunun düzenlenmesi,

ç) Düzenlenen bölüm ortak raporu, bedel tespit raporu ve eklerinin Genel Müdürlüğe iletilmesi,

gerekir

(2) Genel Müdürlükçe;

a) İlgili daire başkanlıklarının görüşünün alınması,

b) Taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin Genel Müdürlük Oluru alınması,

c) Var ise diğer mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

gerekir

(3) Taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin olarak alınan Genel Müdürlük Oluru tarihi itibarıyla bir sene içerisinde taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin işlemlere başlanılmaması 3802 taşınmazın değerlendirilmesinden vazgeçilmesi durumunda Genel Müdürlük Olurunun yenilenmesi gerekir

(4) Bedel tespit raporu bir sene için geçerli olup, taşınmazın bu zaman zarfında değerlendirilememesi durumunda rapor yenilenir. Güncellenen bedel önceki bedelin altında olamaz. Lakin, taşınmazın değerinde azalma olması durumunda bu halin nedenleri komisyonca bedel tespit raporunda belirtilir, bu bedel Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

(5) Taşınmazlar hakkında olarak İdare, kamu kurum ve kuruluşları ile bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat bünyesinde her çeşit protokole taraf olabilir.

İdarenin kullanımındaki alanların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) İdarenin kullanımındaki alanlardan;

a) Yer altı ve yer üstü (havai) envaiçeşit iletim, ulaşım ve taşıma (ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve benzeri) hatlarının geçmesi halinde yol geçiş iznine de tabi olan alanlar,

b) Baz istasyonu, radyo link tesisi ve benzeri ses, görüntü ve data aktarımına yarayan elektronik haberleşme cihazları ile alt yapı niteliğinde bulunan kule, direk, kulübe, konteynır, enerji nakil hattı, fiber optik gibi tesisler ile bu tesisler için ihtiyaç duyulan alanlar,

protokolle kullanma iznine konu edilebilmektedir

(2) İdarenin kullanımındaki alanlardan;

a) Fiilen yapım çalışmaları devam etmekte olan kesimlerden şantiye sahası yapımı amaçlı talep edilen ve İdarece münasip görülebilen alanlar,

b) Yol inşaat ve emniyet sahası dışında kullanılması trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmeyen alanlar,

kiraya verilebilir.

Otoyol hizmet tesislerinin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Yasa bünyesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile otoyol projesi bünyesinde yapılanlar hariç olmak üzere, işletme süresi sonuç kısmında idareye devri gerçekleşen otoyol hizmet tesisleri ile var olan otoyol hizmet tesisleri 2886 sayılı yasa hükümleri uyarınca ihale yoluyla kiraya verilebilir. Yeni otoyol hizmet tesislerinin kurulmasında 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışarısındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ya da 2886 nolu yasa hükümleri uygulanabilir.

Diğer tesislerin değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) İdarenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile İdarenin kullanımındaki alanlar üstünde yer almakta olan; sabit asfalt tankları, asfalt plenti, akaryakıt depoları, atölye, ambar, iskele, silo, tanker ve benzeri sabit tesislerin tamamı yahut müstakil kısımları ile reklam levhası ve benzeri tesis alanları kiraya verilebilir.

ÜÇÜNCÜ Kısım

Bedellerin Tespit Esasları

İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların bedel tespiti

MADDE 9 – (1) İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların bedel tespitleri, 2942 sayılı yasanın 11 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle yapılmaktadır

(2) Satış ve trampa işlerinde; üstünde bulunan ve var olan durumu itibarı ile kullanılması iktisadi olmayan konutların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve var ise bu nitelikte olmayan diğer binalar ile taşınmazın bedeli, emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olamaz.

(3) Taşınmazın irtifak hakkı bedeli, taşınmaza komisyonca tespit edilen fiyatın yüzde yirmisinden az olamaz.

(4) Kiraya verme işlemlerinde taşınmazların senelik kira bedelinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir. Senelik kira bedeli, taşınmazın Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen bedelin yüzde ikisinden az olamaz.

İdarenin kullanımındaki alanlarının bedel tespiti

MADDE 10 – (1) İdarenin kullanımındaki alanlarda verilecek izinlerde alınacak bedeller aşağıdaki halde belirlenir:

a) Kullanma izin bedeli, İdare kullanma iznine konu alanların, kullanım amaçlarını da göz önünde bulundurarak il, ilçe ve taşınmaz cinsine göre senelik maktu metrekare birim bedellerini belirlemeye yetkilidir. Kullanma iznine konu alanın özelliğine göre ihtiyaç duyulması durumunda Bedel Tespit Komisyonu tarafından bu maktu bedellerin dışında da bedel tespit edilebilmektedir. Bu bedel izne konu alanın yüzölçümü ile metrekare birim bedelinin çarpımı sonucu tespit edilir. Kullanma izni bedeli, bu biçimde tespit edilen değerin yüzde birinden az olamaz.

b) Yol geçiş bedeli, yol geçiş izinlerinde; yolun fiziken bozularak tekrar inşa edilmesi durumunda; yol inşaat maliyeti ile kontrollük bedeli toplamı, yolun fiziken bozulmaması durumunda ise yalnızca kontrollük bedeli üstünden tespit edilir. Bu bedel İdarece bir defada tahsil edilir. Lakin boyuna geçişlerde bu bedel İdarece münasip görülmesi durumunda dört taksit durumunda de ödenebilir. Taksitle ödeme durumunda taksitlere Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – önceki yılın benzer ayına göre yüzde değişim) oranında vade farkı uygulanmaktadır. Yol inşaat maliyeti ile kontrollük bedeli İdarece senelik olarak belirlenir.

(2) Otoyol hizmet tesislerinde;

a) Kira değerleri İdarece şartname ile belirlenir.

b) Sözleşmesinde yer alması durumunda; kiraya verilecek tesiste, kiracı tarafından yapılacak bedelsiz ilaveler ve tadilatlar var ise tekrar inşaat ve enkaz bedeli vb. unsurlar kira sürelerinde dikkate alınır

c) İhale nihayetinde yapılmış olması taahhüt edilen tesisler; İdareden kaynaklanan sebeplerle gerçekleştirilememişse kira değerleri; fiili olarak işletilebilecek nitelikteki hizmet tesisi alanı üstünden İdarece değerlendirilebilir.

ç) Var olan tesislerin senelik toplam kira değerleri önceki yılın kira bedelinden az olamaz. Fakat; tesisin senelik kira bedelinde azalma olması durumunda bu hal Taşınmaz Değerlendirme Komisyonunca raporlanır ve Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ Kısım

İhale İşlemleri

İhale usulü

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik bünyesinde yapılacak satış ve kiraya verme ihaleleri 2886 sayılı yasa hükümleri uyarınca yapılmaktadır

(2) Tahmin edilen bedeli, 2886 sayılı yasanın 45 inci maddesine göre her sene merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan taşınmazların satış yahut kiraya verme ihalelerinde açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanmaktadır. Kapalı yahut açık teklif usulüyle satılamayan yahut kiraya verilemeyen taşınmazlar, tekrar benzer usulle ihaleye çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakılmaz.

(3) İdarenin kullanımındaki alanların kiraya verilmesi işlemleri ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası bünyesinde yapılacak satış işlemleri hariç olmak üzere, 2886 sayılı yasanın 51 inci maddesinin (a) bendine göre her sene merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilmiş parasal sınır içerisinde kalsa da satış ve kira ihaleleri pazarlıkla yapılamaz.

Şartnameler

MADDE 12 – (1) İhale konusu işlerin her çeşit özelliğini gösteren şartname, sözleşme ve var ise ekleri İdarece hazırlanır.

(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genelde aşağıdaki hususlar gösterilir:

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmazın tapu kaydına göre mahalle yahut köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, var ise tapu tarihi ile üstündeki bütün şerh ve takyitler, pafta, ada, parsel ya da cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiilî durumu,

c) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

ç) Taşınmazın teslim hali ve şartları,

d) Gecikmiş ifa nedeniyle alınacak cezalar,

e) İsteklilerde aranılan şartlar ve evraklar

f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,

g) İhale kararının karar tarihi itibarıyla en geç on beş iş günü içinde ita amirince onaylanacağı ya da iptal edilebileceği,

ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

h) Ödeme yeri ve şartları,

ı) İhtilafların çözüm biçimi ve yeri.

İlan ve itiraz

MADDE 13 – (1) İhale konusu olan işler, 2886 sayılı Kanunda yer almakta olan hükümler uyarınca ve İdarenin resmi internet sayfasında da isteklilere duyurulur. Bu duyuruya karşı on beş günün içerisinde üçüncü kişilerce itirazda bulunulabilir. İdare, yapılmış olan itirazları inceleyerek on beş gün içinde ilgilisine cevap vermektedir

Geçici teminat

MADDE 14 – (1) Tahmin edilen değerin yüzde üçü oranında geçici teminat alınır, 2886 sayılı yasanın 26 ncı maddesinde belirtilmiş değerler teminat olarak kabul edilir. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat alıp almamakta İdare serbesttir.

İhale kararları

MADDE 15 – (1) Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

(2) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihi itibarıyla en geç on beş iş günü içerisinde onaylanır yahut iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

(3) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üstüne hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 16 – (1) İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden başlayarak en geç beş iş günü içerisinde, üstüne ihale yapılana yahut vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veyahut iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

BEŞİNCİ Parça

Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına ita amiri tarafından imzalanır.

(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılmış olması zorunlu değildir.

Kesin teminat

MADDE 18 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine münasip olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üstünden yüzde altı oranında kesin teminat alınır, 2886 sayılı yasanın 26 ncı maddesinde belirtilmiş değerler teminat olarak kabul edilir. Lakin peşin satış ve trampada kesin teminat alınmaz.

(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve var ise geçici teminat gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra var ise geçici teminat iade edilir.

Kesin teminatın geri verilmesi

MADDE 19 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine münasip şekilde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten ötürü İdareye bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu

MADDE 20 – (1) Sözleşme yapılmış olması gereken olan hallerde müşteri, 2886 sayılı yasa uyarınca onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden başlayarak on beş günün içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Müşterinin, benzer süre içerisinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, var ise diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı durumda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve var ise geçici teminat gelir kaydedilir.

İdarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 21 – (1) İdare, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yazılı süre içerisinde sözleşme yapılmış olması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilmiş sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilmiş olan veyahut kullanma izni verilen taşınmazları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda müşteri, sürenin bitiminden başlayarak on beş gün içerisinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek kaydıyla taahhüdünden vazgeçebilir. O halde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(2) Tebligatın, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki zamanda yapılmamasından ötürü İdarenin zararına neden olanlar hakkında kanunî işlem yapılmaktadır

Ödemeler

MADDE 22 – (1) Ödeme işlemlerinde tedavüldeki Türk Parası esastır.

(2) Taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Bu halde taksitli satışın dörtte biri peşin geri kalan tutar ise üçer aylık dönemlerle toplam iki senede ödenir. Alacağın kalan tarafına kanunî faiz uygulanmaktadır. Taksitli satışlarda tapuda satış işlemi son taksit ödemesini müteakip yapılmaktadır. Lakin müşterinin talebi durumunda, taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak ölçüde kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi kaydıyla taşınmazın tapuda devri yapılabilmektedir. Müşterisi adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, müşteri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilerek tahsil edilen taksit tutarları müşteriye iade edilir.

(3) Bir seneden uzun bir zaman kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen seneler bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – önceki yılın benzer ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

(4) Vadesinde ödenmeyen bedellere kanuni faiz uygulanmaktadır

Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

MADDE 23 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi yahut taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine münasip olarak yerine getirmemesi ya da kiraya verilmiş olan, kullanma izni verilen taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin asgari on gün süreli ve sebepleri açıkça belirtilmiş ihtarına karşın benzer durumu devam ettirmesi durumunda, ek olarak protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 24 – (1) Kira sözleşmeleri, sözleşme süresiyle sınırlı olmak şartıyla İdarenin teklifi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izniyle başkasına devredilebilir ya da sözleşmeye ortak alınır. Ama, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılmış olması durumunda, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaktadır

(2) Müşterinin; ölümü, iflası, ağır hastalığı, birden daha çok olması, tutukluluk ya da mahkûmiyeti hallerinde 2886 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre işlem yapılmaktadır

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

MADDE 25 – (1) Kira ve kullanma izni sözleşmeleri, sözleşme süresinin bitmesine yakın sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veyahut adına kullanma izni verilen 3802 kiracı tarafından talep edilmesi durumunda sözleşme İdarece feshedilir. Bu halde, izin sahibinden yahut kiracıdan alınan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) Kira ya da kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veyahut feshedilmesi durumunda, özel hükümler saklı kalmak şartıyla, taşınmaz üstündeki bütün yapı ve tesisler sağlam ve işler halde tazminat veyahut bedel ödenmeksizin İdareye intikal eder ve bu yüzden adına kullanma izni verilen 3802 kiracı tarafından yahut üçüncü kişilerce bir hak ve talepte bulunulamaz. Ama taşınmaz üstünde bulunan ve İdare tarafından ihtiyaç duyulmayan tesisler bütün masrafı kendilerine ait olmak üzere kiracı ya da izin sahibi tarafından sökülür yahut yıktırılır.

(4) Kiracının yahut izin sahibinin sözleşme süresi içinde taşınmazı boşaltacağı başvurusunun İdarece münasip görülmesi durumunda, taşınmaz boşaltılır ve kira ve kullanma izni bedeli peşin ödenmiş ise kalan bedel ilgilisine iade edilebilmektedir

(5) Süresi dolduğu durumda tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen yahut bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen taşınmazların tahliyesi için yasal süreç başlatılır.

ALTINCI Parça

Satış, Devir, İrtifak Hakkı, Trampa

ve Kiraya Verme İşlemleri

Satış işlemleri

MADDE 26 – (1) Taşınmazların satış ihaleleri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre açık veyahut kapalı teklif usulü ile yapılmaktadır

(2) İdarenin münasip görmesi durumunda ve 2886 sayılı yasanın 51 inci maddesinde belirtilmiş parasal tutarlar dikkate alınmak suretiyle

a) Uygulama imar planı bulunmayan, mahalle, köy veyahut mezra sınırları içerisinde bulunan ve kamulaştırma yoluyla edinilen İdarenin mülkiyetindeki taşınmazlardan İdarece belirlenenler; taşınmazın kamulaştırma öncesi maliki ya da yasal mirasçısı olan talep sahibine,

b) İdare dışında tek paydaşı olan, idarenin paylı mülkiyetinde bulunan ve yüzölçümü İdarece belirlenen taşınmazlar, paydaşın payının minimum yüzde seksen oranında olması ve paydaşın talep etmesi durumunda

c) Uygulama imar planı içerisinde tevhit şartı olan taşınmazlar tevhide konu taşınmaz malikinin talebi olması durumunda

pazarlıkla satışa konu edilebilmektedir

(3) İdare; taksitlendirme dışında bırakılacak durumları ve taksitlendirme durumunda uygulanacak taksit sayısını ve süresini belirlemeye yetkilidir.

Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

MADDE 27 – (1) Müşterinin; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması koşuluyla, şartnamede yazılı süre içerisinde taşınmazları namına tescil ettirmesi gerekmektedir. Aksi halde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

İrtifak hakkı ve devir işlemleri

MADDE 28 – (1) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar hizmet gerekleri için kullanılan veyahut kullanılacak olanlar ve ilgili mevzuatın gerektirdikleri hariç olmak üzere bedelsiz yahut karşılıksız devire ya da tahsise konu edilemez.

(2) İdare mülkiyetindeki taşınmazların devrinde ve bunlar üstünde irtifak hakkı tesis edilmesinde kamulaştırma kararı esas alınır, devir ve irtifak hakkı bedeli tek seferde alınır.

Trampa işlemleri

MADDE 29 – (1) İdarenin tasarrufunda olan taşınmazlar ilgili mevzuatları uyarınca trampaya konu edilebilmektedir

Kira işlemleri

MADDE 30 – (1) Taşınmazların kiraya verme ihaleleri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre açık veyahut kapalı teklif usulü ile yapılmaktadır. Lakin, taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 51 inci maddesinde belirtilmiş hükümlerine münasip olması şartıyla aşağıdaki hallerde pazarlıkla kiraya verilebilir:

a) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazlar,

b) Para çekme makineleri için kullanılacak alanlar (ATM),

c) Ses, görüntü ve veri aktarımına yarayan elektronik haberleşme cihazlarının tesisi amaçlı (Baz istasyonu, Radyo link ve benzeri) kullanılacak sahalar,

ç) Kamu idarelerine yapılacak kiraya verme işlemleri,

d) Beraber kullanılacağı parselin maliki ya da kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar,

e) Doğal afet, güvenlik ve benzeri mücbir sebeplerde kullanılmak üzere bir seneden az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar,

f) Otoyol reklam levhaları,

g) Karayolu sınır çizgisi içinde yer alan şantiye sahaları,

ğ) Kamulaştırma sınır çizgisi içinde fakat; yol ve emniyet sahası dışında kullanılması trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmeyen alanlar,

h) Otoyol hizmet tesisleri.

(2) Kiraya verilmiş olan taşınmazların üstündeki tesislerin kiracısı, çevreye ya da üçüncü kişilere vereceği her çeşit zarar ve ziyandan sorumludur.

(3) İdarenin kiraya vermiş olduğu taşınmaz ve/veya üstündeki tesis elde edilecek kira gelirinin yarısının İdareye ödenmesi şartıyla kiracının talebi ve İdarenin izni ile üçüncü kişilere alt kiracılık hakkı tanınması suretiyle işletilebilir.

(4) Otoyol hizmet tesisleri hariç kiraya verilmiş olan taşınmazlar üstünde sabit tesis yapılamaz.

Kira süresi

MADDE 31 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on seneden çok olamaz.

(2) Üç senesi aşkın kira işlemlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izni alınır.

(3) Üç seneden az süreli kiraya verme işlemlerinde; sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracının talep etmesi durumunda kira süresi, eski kira süresi dahil toplamı üç senesi geçmemek üzere bir defaya mahsus olmak şartıyla ve bir seneye değin uzatılabilir.

(4) Süre uzatımı yapılmış olan kira işlemlerinde önceki sözleşme hükümleri geçerlidir.

(5) Otoyol hizmet tesislerinin kiraya verilmesinde de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanmaktadır

İdarenin paylı mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya verilmesi

MADDE 32 – (1) Taşınmaz, biri İdare olmak üzere iki kişiye ait ise İdarenin kiralama önerisini kabul etmesi durumunda 2886 sayılı yasanın 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.

(2) İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki İdare payı, kabul etmeleri durumunda payları oranında diğer paydaşlara yahut pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer paydaşa 2886 nolu yasa uyarınca pazarlıkla kiraya verilebilir.

YEDİNCİ Parça

Kullanma İzni

Kullanma izni işlemleri

MADDE 33 – (1) Kullanma iznine konu alanlarda istenecek evraklar

a) İzin sahasının üstünde gösterildiği münasip ölçekli (1/1000, 1/2000 veyahut 1/5000) vaziyet planı ya da talep edilen tesisi göstermektedir plan, proje ve benzeri,

b) İzin alanının 1/1000 ölçekli hâlihazır haritası ve var ise onaylanmış imar planı,

c) Geçiş yapılacak sahaya yönelik var ise diğer bilgi ve evraklar

Bölüm Müdürlüğünce hazırlanan protokol ile beraber İdareye gönderilir. İdarece onaylanması durumunda protokol yürürlüğe girer. Kullanma izni süresi protokolle belirlenir.

(2) İdarece trafik güvenliği yönünden engel teşkil etmediği belirlenen (yeraltı ve havai enerji nakil hattı, gaz, su, üstgeçit vb. tesisler hariç) kullanma iznine konu olan alanlar üstünde sabit tesis yapılamaz.

(3) Kullanma izni verilmesinde kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler saklıdır.

SEKİZİNCİ Parça

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 34 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması esnasında

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak yahut buna teşebbüs etmek,

b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılmış olan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek yahut katılımı kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak yahut ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge yahut sahte teminat kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak yahut işin yapılmış olması 3802 teslimi esnasında hileli malzeme, araç ya da usuller kullanmak

yasaktır.

İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilmiş fiil veyahut davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmaktadır

İdari yaptırımlar

MADDE 36 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları yahut taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti durumunda, haklarında disiplin cezası uygulanmaktadır. Fiil ve davranışlarının özelliğine göre Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda da bulunulur. Ek olarak tarafların bundan dolayı uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

DOKUZUNCU Kısım

Türlü ve Son Hükümler

Tapuda şerh yahut tedbir bulunması

MADDE 37 – (1) İrtifak hakkı tesisi ve kiraya verme haricindeki diğer işlemlerde; tapu kayıtlarında satışına veyahut devrine engel şerh yahut tedbir bulunan İdare adına tescilli taşınmazlar tasarrufa konu edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Tasarrufundaki Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlülükten kaldırılmıştır.

Başlanmış işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı tarihte işlemlerine başlanılmış ve ihale ilanı yapılmış olan işler ile yapılacak sözleşmelerde bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

Emlak Mimar