Kapıcı talimatnamesi örneği

Kapıcının yapacağı işler, çalışma süre ve saatleri, kapıcı talimatnamesi kapsamında belirleniyor. İşte kapıcı talimatnamesi örneği..

Sözlük

Apartmandaki ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gibi işler kapıcı tarafından görülüyor.

Kapıcının yapacağı işler, çalışma süre ve saatleri, kapıcı talimatnamesi bünyesinde belirleniyor. Kapıcı talimatnamesi örneği ise şu biçimde sıralanıyor:

KAPICI, KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI :

...........................Apartmanı kat malikleri adına

Yönetici............................................. Kapıcı.............................................. arasında yapılan,kapıcılık sözleşmesi,hükümleri dikkate alınmak suretiyle Kat mülkiyeti kanunu,iş kanunu, konut kapıcıları tüzüğü ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kapıcının çalışma şartları ve görevleri bu talimatta belirtilmiştir.

1- Kapıcı;kat maliklerinin beraber konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek,çöpleri toplamak,bahçenin bakım ve sulama işlerini ve alış-veriş işlerini yapmakla görevlidir.

2- Kış aylarında;kalorifer yakılması ve kaloriferin yanık tutulması öncelikler yapılır.Diğer servisler bir sıra dahilinde aşağıdaki biçimde yerine getirilir.

Her sabah ve akşam belirlenen zamanda günlük gazete ve ekmek servisi yapmak.

Her sabah ve akşam servisinde üç yüz metreye kadar civardaki bakkal,manav ve bir başka işyerinden teamülün gerektirdiği miktarda alış-veriş ihtiyaçlarını görmek.

Her işgünü çöpleri belirtilmiş saatlerde toplamak.

Apartman merpen ve merpen demirleri,sahanlıklar ve asansörü;yaz gibi aylarda hafta içinde iki defa,kış sezonunda ise hafta içinde bir defa paspaslayıp temizlemek.

Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarını;sığınak ve apartmanın bahçesinin temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak.

Binanın kalorifer kazanını yakmak,yeterli ısıyı temin etmek.Kalorifer yakıtını kalorifer dairesine aktarmak ve gerektikçe kazan temizliği yapmak.

3- Kapıcı,hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda,kat maliklerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca,yükümlüdür.

4- Kapıcıya;gördüğü işlerin karşılığı olarak aylık brüt ............................TL.ücret ile ramazan ve kurban bayramlarında yarımşar maaş(1/2 maaş) tutarında iki kez ikramiye ödenecektir.

5- Kapıcıya;kaloriferli kapıcı dairesi tahsis edilir. Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılmak suretiyle,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

6- Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati,kat malikleri kurulunca yahut yönetici tarafından gerektiğinde bildirilir.

7- Ücret,her ayın beşinci günü ve işyerinde yönetici tarafından ödenir.Ücretin ödenmesinde iş yasasının 30.maddesi gereğince hareket olunur.

8- Kapıcının aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi,tekerrürü durumunda ise duruma göre iki ile üç yevmiyesi kesilir.

Kapıcının yapmakla ödevli bulunmuş olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı durumda yapmaması,bir yevmiye kesimi,tekerrürü durumunda iki yevmiye kesimi yapılmaktadır

Kapıcının yöneticiden izin almaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde,iki yevmiye kesimi yapılmaktadır

Kapıcının (2) fıkrasında belirtilmiş devamsızlığı bir aylık süre içerisinde tekrar etmesi durumunda ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.

Kapıcının ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı,şayet benzer zamanda iş yasasının 17.maddesinin ll.bendinde yazılı hallerden biri biçiminde ise,yukarıdaki hükümler,işverenin kapıcılık sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

9- Kapıcı, Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile hafta içinde 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.

10- Günlük iş süresi aşağıda tespit olunmuştur.

06.30 - 09.30 (3saat çalışma)

09.30 - 13.00 (Ara dinlenmesi)

13.00 -14.30 (1.5 saat çalışma)

14.30 - 18.00 (Ara dinlenmesi)

18.00 - 21.00 (3 saat çalışma)

11- Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tümüyle serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri ya da yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna karşın kendi kendine böyle bir çalışmada bulunmuş olduğu durumda fazla mesai yaptığını iddia edemez.

12- Kat malikleri kurulu yahut onlar adına yönetici,yukarıda belirtilmiş çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek şartıyla değiştirebilir.

13- Yönetici, kapıcıyı genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştırıp,çalıştırmamak ta serbesttir. Kapıcı genel tatil günlerinde çalıştırıldığı durumda bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.Kapıcı bu günlerde çalışamazlık edemez.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri sırası ile aşağıda belirtilmiştir.

1 Ocak yılbaşı günü

23 Nisan günü

19 Mayıs günü

30 Ağustos günü

28 Ekim öğlenden sonra ve 29 Ekim günü(Ulusal bayram)

Ramazan bayramı 3,5 gün (Arife günleri dahil)

Kurban bayramı 4,5 gün (Arife günleri dahil)

14- Alış-veriş işleri diğer işlere göre ilk başta yerine getirilir.Çöp toplama işi akşam,bahçe sulama işleri ise sabah ve akşam saatlerinde yapılacaktır.

15- Kapıcı bireysel ihtiyaçlarını olabildiği miktardai olabildiği ölçüde ara dinlenmeleri esnasında yerine getirir.

16- Kapıcı, 1475 sayılı iş yasasında belirtilmiş süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte, senelik ücretli izin kullanır.

17- Yukarıdaki kısımda belirtilmiş olan işler, çalışma saatleri içinde lakin kapıcı tarafından yerine getirilecektir.

18- Kapıcı görevi ilgili konularda apartman sakinleriyle hiçbir halde muhatap olmayacaktır. Envaiçeşit konuda ilgili yönetici ile temas kurarak işlerini sağlıklı biçimde yürütecektir.

19- Kapıcı kalorifer dairesinden ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve teçhizattan sorumlu olup kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir biçimde kullanmakla mükelleftir. Bunlara açık bir ihmali sonrasında zarar vermiş olduğu halde zarar ödetilir.

20- Kapıcı genellikle kaba, haşin ve çirkin sözlerden kaçınır,özel olarak ta apartmanda oturanlara karşı saygıdan ayrılmamaya dikkat eder. Yönetici;kat malikleri ve kiracılarında kapıcıya ve aile mensuplarına karşı iyi muamele göstermeleri için gereken çabayı harcar.

(...../..../20..)

YÖNETİCİ : İsmi soyismi - İmza

KAPICI-KALORİFERCİ İsmi soyismi - İmza

Emlak Mimar