Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Esaslar

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

 
 

Sözlük

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Farklılık Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, taşınmaz maliki idarelerce bu Usul ve Esaslar bünyesinde değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilecek.

Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması münasip görülebilen taşınmazlar asgari bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler durumunda ilan edilir ve bu ilanlar son başvuru tarihine dek taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanacak.

Süresi içinde başvuruda bulunulmaması durumunda taşınmazlar; başvuru süresi verilerek maliki idarelerin internet sayfalarında birer aylık dönemler durumunda yayımlanmaya devam edilir, bu bölümde başvuruda bulunulması halinde yapılmış olan başvurular ilan süresi sonuç kısmında bu Usul ve Esaslar bünyesinde değerlendirilecek.

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA Farklılık YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, (ç) bendinde geçen “net özkaynağa” ibaresi “ve taahhüt içermeyen öz kaynağa” halinde, (e) bendinde geçen “on milyon” ibaresi ise “elli milyon” halinde değiştirilmiştir.

“a) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım yeri tahsisi destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan ya da yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek halde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,”

MADDE 2 –benzer Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ikişer” ibaresi yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 –benzer Usul ve Esasların 12 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Taşınmaz maliki idarelerce bu Usul ve Esaslar bünyesinde değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması münasip görülebilen taşınmazlar minimum bir aylık başvuru süresi verilerek dönemler durumunda ilan edilir ve bu ilanlar son başvuru tarihine dek taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanır. Süresi içinde başvuruda bulunulmaması durumunda taşınmazlar; başvuru süresi verilerek maliki idarelerin internet sayfalarında birer aylık dönemler durumunda yayımlanmaya devam edilir, bu safhada başvuruda bulunulması halinde yapılmış olan başvurular ilan süresi sonuç kısmında bu Usul ve Esaslar bünyesinde değerlendirilir.”

MADDE 4 –benzer Usul ve Esasların 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “maliki idarenin taşınmazının bulunmuş olduğu yerdeki birimine başvurur.” ibaresi “maliki idarenin taşınmazının bulunmuş olduğu yerdeki birimine kapalı zarf içerisinde tutanak düzenlenmek suretiyle teslim eder.” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –benzer Usul ve Esasların 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “komisyon kurulur.” ibaresi “komisyon ilan süresi bitiminden başlayarak bir ay içinde kurulur ve karar alır.” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 –benzer Usul ve Esasların 15 inci maddesi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kapalı zarf içinde teslim edilen bilgi ve evraklar Komisyonca, katılımcıların huzurunda açılarak Ek-2’de yer almakta olan belgelerde eksiklik olup olmadığı kontrol edilir.

(2) Komisyonca yapılmış olan inceleme nihayetinde

a) Tek yatırımcı tarafından yapılmış olan başvurularda, bu yatırımcının bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğunun tespit edilmesi durumunda, yalnızca belirlenen eksikliklerin tamamlanması için yatırımcıya bir ay süre verilir.

b) Birden daha çok yatırımcı tarafından yapılmış olan başvurularda, Ek-2’de yer almakta olan bilgi ve evrakların tamamını ibraz eden yatırımcıların başvuruları değerlendirilir, bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğu tespit edilen yatırımcıların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

c) Yatırımcıların hepsinin bilgi ve belgelerinde eksiklikler olduğunun tespit edilmesi durumunda ise yatırımcıların bütününe yalnızca belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bir ay süre verilir.

(3) Eksikliklerin giderilmesi için yatırımcılara süre verilmesi halinde, belirlenen eksiklikler dışında diğer bilgi ve belgelerde yapılacak değişiklikler komisyonca dikkate alınmaz.

(4) Komisyon, başvuruların değerlendirilmesi safhasında

a) Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini ve yatırımcının mali durumunu,

b) Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını,

c) Talep edilen taşınmazın üstünde vaziyet planının uygulanıp uygulanamayacağını,

ç) Vaziyet planına göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınmak suretiyle ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu,

inceleyerek yahut teknik elemanlara incelettirerek talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni verilmesinin yahut irtifak hakkı tesis edilmesinin münasip olup olmadığına karar vermektedir ve onay için taşınmaz maliki idarelerin yetkili organlarına sunar. Komisyon kararıyla beraber, karara konu taşınmaz hakkında yatırımcı tarafından düzenlenen evraklar ile bu taşınmaza dair bilgi ve evrakların birer örneği taşınmaz maliki idareye gönderilir.

(5) Benzer taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni verilmesi yahut irtifak hakkı tesisi talep eden birden daha çok yatırımcı olması durumunda komisyonca; yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üstünden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından maksimum öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılmaktadır ve azami toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması durumunda, maksimum istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

(6) Komisyonca puanlama yapılırken;

a) Yatırımcıların teşvik belgesi/karakteristik değer yazısı ile yatırım bilgi formundaki yatırım tutarları arasında farklılıklar bulunması halinde; yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarının yüzde ellisinin üstündeki artış ve azalışlarda yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarı, yatırım teşvik belgesindeki/karakteristik değer yazısındaki yatırım tutarının yüzde ellisinin altındaki artış ve azalışlarda ise yatırım bilgi formundaki yatırım tutarı dikkate alınır.

b) Yatırımcıların teşvik belgesi/karakteristik değer yazısı ile yatırım bilgi formundaki istihdam sayıları arasında farklılıklar bulunması halinde; teşvik belgesi/karakteristik değer yazısında belirtilmiş istihdam sayısı esas alınır. Yatırım teşvik belgesinde/karakteristik değer yazısında belirtilmiş istihdamda ilave ve var olan istihdam ayrımı olması durumunda ilave istihdam esas alınır.

c) Yatırımcıların bilançolarında belirtilmiş özkaynağın, komisyonca değerlendirmede esas alınan yatırım tutarının yüzde yirmisini karşılayıp karşılamadığı, yüzde yirmi oranındaki bu tutarın bir taahhüt içerip içermediği dikkate alınır.

(7) İlan edilen taşınmazlar hakkında bu Usul ve Esaslar uyarınca yapılmış olan talepler taşınmaz maliki idarece sonuçlandırılıncaya kadar tahsis, satış, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni verilmesi ve kiralama gibi diğer talepler değerlendirilmez.”

MADDE 7 –benzer Usul ve Esasların 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Karakteristik değer yazısına göre yatırımcılar lehine ön izin verilmesi halinde, irtifak hakkı yahut kullanma izni tesisinden önce yatırım teşvik belgesi alınması zorunludur.”

MADDE 8 –benzer Usul ve Esasların 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer almakta olan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 –benzer Usul ve Esasların geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın uygulanmaya başlandığı tarihten önce ilanı yapılmış olan, müracaatta bulunulan, lakin bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren henüz sonuçlandırılmayan yatırım yeri tahsisi işlemleri, ilan veyahut müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılır.”

MADDE 10 –benzer Usul ve Esasların Ek-2’si ekteki halde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Usul ve Esaslar yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Usul ve Esasların hükümlerini;

a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı,

b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri,

c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları,

yürütür.

Emlak Mimar