Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Yönetmelik Değişikliği

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2016 tarihinde 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 
 

Sözlük

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Farklılık Yapılmasına İlişkin yönetmelik 30 Aralık 2016 tarihinde 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE Farklılık YAPILMASINA İlişkin yönetmelik

MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“o) Teminat: Mevduat veyahut katılım bankalarının verecekleri kesin ve süresiz teminat mektuplarını,”

MADDE 2 –benzer Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer almakta olan “başvuru hallerinde” ibaresi “başvuru olması durumunda” biçiminde, üçüncü fıkrasında yer almakta olan “fark kadar teminatın” ibaresi “fark tutarına ilişkin teminatın” halinde, “otuz gün” ibaresi “bir ay” halinde, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer almakta olan “teminatın getirilmemesi” ibaresi “teminatı getirmemesi” halinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer almakta olan “Bakanlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “otuz gün” ibaresi “bir ay” biçiminde ve altıncı fıkrasında yer almakta olan “otuz günün içinde yatırılması” ibaresi “bir ay içinde yatırması” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –benzer Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer almakta olan “kamu taşınmazları;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıktan belgeli” ibaresi ile benzer maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkra uyarınca özel mülkiyete ek alan tahsis edilmesi durumunda ön izin zamanında 16 ncı maddeye göre teminat alınır. Özel mülkiyete ek alan tahsisinde ek alan üstünde tahsis amacına münasip olarak turizm amacıyla yapı yapılacak olması durumunda kesin tahsis zamanında de 17 nci maddeye göre teminat alınır.”

MADDE 4 –benzer Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, benzer maddenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bakanlıkça belgelendirilmiş birden çok turizm tesisi olması durumunda bunların yatak kapasiteleri oranında hissedar olarak kuracakları anonim şirketlere, eşit koşullarda yararlanmak kaydıyla

c) Turizm yatırımı ve işletmeciliği ile görevlendirilmiş, turizm tesislerinin yatak kapasiteleri oranında hissedar olarak kurulacak altyapı birliklerine,”

“(2) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca tahsis yapılmış olan alanda ilerde Bakanlıkça belgelendirilmiş başka turizm tesislerinin olması durumunda, yeni yapılacak mekanik tesis hattı ve zorunlu hallerde kayak pisti tahsisleri bölümde benzer fıkranın (b) veyahut (c) bentlerine göre kurulacak anonim şirkete 3802 birliğe yapılmaktadır

“ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına,”

“(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca kurulan anonim şirket 3802 altyapı birliğine tahsis yapılmış olan alanda ilerde Bakanlıkça belgelendirilmiş başka turizm tesisi tahsisi yapılmış olması durumunda, adına ön izin verilen yatırımcının ön izin zamanı içinde, bahsi geçen anonim şirkete 3802 altyapı birliğine ortak olması zorunludur.”

MADDE 5 –benzer Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer almakta olan “Arazi Tahsis Dairesi ile Yatırım Geliştirme ve Planlama Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcıları” ibaresi “Arazi Tahsis Dairesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” halinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(3) Gereken görülebilen hallerde, görüşüne başvurmak üzere Arazi Tahsis Komisyonuna Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri yahut konunun uzmanı çağrılabilir.”

MADDE 6 –benzer Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Arazi Tahsis Komisyonu, taşınmazlar hakkında girişimcilere ön izin verilmesine, ön iznin kesin tahsise dönüştürülmesine, kesin tahsis, inşaatı tamamlama ve belge alma sürelerinin uzatılmasına, ön izin, kesin tahsis ve belge alma sürelerinin dondurulmasına, dondurulan sürelerin tekrar başlatılmasına, dondurma nedenleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı ve sona erdiği tarihler dikkate alınmak suretiyle dondurulan sürelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemeye, izin ve tahsisin iptaline, ihyasına, ek alan verilmesine, ana yatırımcı tarafından sunulan imar uygulama iş programı yahut yatırımı gerçekleştirme programının onayına, tür ve kapasite değişikliklerine, tahsis ve kullanma hakkı devrine ve hisse devirlerine, unvan değişikliğine, müzakere usul ve esaslarının belirlenmesine, her sene birim maliyetlerin ve sosyal ve teknik altyapıya katılım paylarının belirlenmesine, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilmiş diğer konulara ilişkin kararları alır. Arazi Tahsis Komisyonu kararları Bakanlık Onayı ile kesinleşir. Arazi Tahsis Komisyonu bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşıt oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın bulunmuş olduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.”

MADDE 7 –benzer Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “turizm amacıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “altı ayı geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının (a) bendindeki “termal ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının son cümlesinde yer almakta olan “altmış gün” ibaresi “iki ay” biçiminde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer almakta olan “ise,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiili kullanım olmaksızın” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş, on dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş, benzer fıkrasının sonuna aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve benzer maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Fakat kamudan kaynaklanan ya da mücbir sebepler ile Bakanlıkça kabul edilebilmektedir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin varlığı durumunda ön izin süresi, dondurma nedenleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınmak suretiyle sorun çözümleninceye kadar ve toplamda beş senesi geçmemek üzere Arazi Tahsis Komisyon kararı ile dondurulur ve dondurulan süre için ön izin bedeli alınmaz. Dondurulan sürenin başlatıldığı tarih itibarıyla yatırımcıdan, sürenin başlatıldığı tarihteki birim ücretleri esas alınmak suretiyle teminatının güncellenmesi istenir.”

“c) Anonim şirket kurar.”

“f) Tahsise konu bölümde altyapı ve uygulamaları için bölümdeki turizm yatırımcıları tarafından kurulmuş 3802 kurulacak olan bir altyapı birliğine 3802 anonim şirkete kapasitesi oranında hissedar olur.”

“(18) Termal amacı ile tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan termal tesis izin yazısı alınması durumunda teminat, toplam yatırım maliyetinin yüzde biri oranındaki teminat ile değiştirilir.”

MADDE 8 –benzer Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer almakta olan “altmış gün” ibaresi “iki ay” biçiminde, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiş ve benzer maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnşaat ruhsatını veren idareden, tesis inşaatının yüzde elli seviyesinde gerçekleştirildiğine ilişkin alınan yazının Bakanlığa verilmesi 3802 Bakanlık tarafından tesis için Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenmesi durumunda kesin tahsiste istenen teminat iade edilir.”

“(6) Kesin tahsis yazısının tebliğinden başlayarak yatırımın tamamlanabilmesi için üç seneye değin süre verilir. Bu süre günübirlik turizm tahsislerinde iki sene olarak uygulanmaktadır

a) Bu süre içinde yatırımın asgari yüzde ellisinin tamamlanmaması durumunda, kesin tahsis iptal edilir ve teminat Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bunlar için bir hak ve bedel talep edemez.

b) Ama inşaatın asgari yüzde ellisinin tamamlandığının belgelenmesi durumunda, yatırımı tamamlama için ilk verilen süreyi geçmemek şartıyla ek süre verilebilir. Verilen ek süre içinde de yatırımın tamamlanmaması durumunda tahsis iptal edilir. Yatırımcı, bu halde bir hak ve bedel talep edemez.

c) Tahsis devri yahut tür değişikliği talepleri olan ve bu talepleri münasip görülebilen tahsislerde yatırımın tamamlanabilmesi için talebin münasip görüldüğüne ilişkin yazının yatırımcıya tebliğ tarihi itibarıyla ilave olarak üç seneye değin süre verilebilir. Ama bu konuda yatırımcıya daha önce verilmiş olan sürenin arta kalanı bu süreye eklenmez. İkinci kez tahsis devri yahut tür değişikliklerinde ek süre verilmez.

ç) Yatırım safhasında bulunan tahsislerin devri durumunda devralan yatırımcıdan, devrin münasip görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım maliyeti esas alınmak suretiyle yeni teminat istenir. Ek olarak tesiste tür yahut sınıf değişikliği yahut kapasite artışı yapılmış olması halinde yatırımcıdan; değişikliğin veyahut artışın münasip görüldüğüne ilişkin yazı tarihindeki toplam yatırım maliyeti esas alınmak suretiyle tür yahut sınıf değişikliği için teminatın güncellenmesi, kapasite artışı için ise ek teminatın verilmesi istenir.

(7) Mücbir yahut kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilmektedir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırıma başlanılamaması yahut yatırımın gerçekleştirilememesi halinde kesin tahsis süresi, dondurma nedenleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınmak suretiyle sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur. Kesin tahsis süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin tekrar başlatılacağı tarih arasında geçen süre tahsis süresine eklenmektedir ve bu süre için kullanım bedeli ödenmez. Tahsis süresinin dondurulduğuna ilişkin yazının tebliğ tarihi itibarıyla bir ay içinde yatırımcıdan; kesin tahsis süresinin başlatılacağı tarih itibarıyla hesaplanan toplam yatırım maliyetinin binde beşi oranında belirlenecek yeni bedelin o yılki kullanım bedeli sayılmak üzere ödeneceğinin kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı taahhütnamenin yahut noter onaylı şirket yönetme heyeti kararının Bakanlığa iletilmesi istenir. Tahsis süresinin açıldığı tarih itibarıyla yatırımcıdan sürenin açıldığı tarihteki toplam yatırım maliyeti esas alınmak suretiyle yeni teminat istenir.”

“(17) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi olan tesisler için mücbir ya da kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilmektedir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırımdaki kısımların tamamlanamaması halinde bu kısımların tamamlanarak işletmeye geçmesi için verilen belge alma süresi dondurma nedenleri ve bu sebeplerin ortaya çıktığı tarihler dikkate alınmak suretiyle sorun çözümleninceye kadar Arazi Tahsis Komisyonu kararı ile dondurulur. Belge alma süresinin dondurulduğu tarih ile bu sürenin tekrar başlatılacağı tarih arasında geçen süre yatırım süresine eklenmektedir ve yatırımdaki kısımlar için bu süre zarfında kullanım bedeli ödenmez.

(18) Tahsisli taşınmaz üstünde yer almakta olan turizm tesisinin yıkılarak yeni tesis yapılmış olması veyahut işletme belgeli var olan tesis için yatırım belgesi düzenlenmesi talebinin Arazi Tahsis Komisyonunca münasip bulunması durumunda, yıkılacak tesise ait cari sene toplam yatırım maliyetinden tahsis senesi itibariyle her sene için yüzde iki yıpranma payı düşülmek suretiyle hesaplanan bedel tutarında teminat yatırımcıdan istenir. Bu fıkra bünyesinde yatırımcıya, talebin münasip görüldüğüne dair yazının tebliğ tarihi itibarıyla üç seneye dek süre verilebilir. Verilen zaman zarfında, yatırımın tamamlanarak Turizm İşletmesi Belgesi alınmasını takiben teminat yatırımcıya iade edilir, tamamlanamaması durumunda ise kesin tahsis iptal edilir ve alınan teminat Hazineye irat kaydedilir.”

MADDE 9 –benzer Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer almakta olan “gibi kullanıma” ibaresi “kullanımına” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 10 –benzer Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve benzer maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu indirim, termal amacıyla tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis izin yazısının Bakanlığa teslimi tarihi itibarıyla geçerli olur.”

“(2) Ön izin devrinde fiili kullanım olması durumunda, fiili olarak kullanılabilen alana isabet eden ön izin bedeli; 21 inci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan kullanım bedelinin iki katıdır. Fiili kullanımın tespit edildiği tarihten önceki dönem için ise ecrimisil takip ve tahsilatı yapılmaktadır. Bu fıkra uyarınca bedel alınması ön iznin iptal edilmesine ve taşınmazın tahliye edilmesine engel teşkil etmez.”

MADDE 11 –benzer Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer almakta olan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasına göre yetkili kılınan yeminli mali müşavirlere” ibaresi “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasına göre yetkili kılınanlara” halinde, (c) bendinde yer almakta olan “31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde” ibaresi “13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte” biçiminde, beşinci fıkrasında yer almakta olan “otuz gün” ibaresi “bir ay” biçiminde, yedinci fıkrasında yer almakta olan “otuz günlük” ibaresi “bir aylık” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 12 –benzer Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“c) Tahsis edilen taşınmazın üstündeki yapıların yerinde korunmasının mümkün olmaması ve o nedenden dolayı de yıkılmasının gerekmesi durumunda, bu yapılar için tespit edilecek olan enkaz bedelinin yıkım masrafından artan kısmı bir defaya mahsus olmak üzere tahsis yapılmadan önce yatırımcıdan tahsil edilerek yapının bütün yıkım işleri yatırımcı tarafından gerçekleştirilir. Bu halde, kullanım bedelleri 21 inci maddeye göre tespit edilir.”

“Bu fıkranın (a) bendinde belirtilmiş kapasitelerin üstünde kapasiteye sahip olan tesisler için, tescilli yapılara ait ilk sene kullanım bedeli, tescilli yapının restorasyonuna ilişkin yatırım maliyetinin tescilli yapıya ait toplam yatırım maliyetinden düşülmesi suretiyle bulunacak miktarın yüzde beşi olarak hesaplanır.”

MADDE 13 –benzer Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Belgenin iptal edilmesi durumunda yatırımcıya; iptal edilen belge Turizm Yatırımı Belgesi ise Turizm Yatırımı Belgesi 3802 Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi ise Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi/Turizm İşletmesi Belgesi alması için bir sene süre verilir.”

MADDE 14 –benzer Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Mücbir yahut kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilmektedir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebepler dışında yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle tahsisin iptal edilmesi durumunda, yatırımcıdan cari sene kullanım ücretinin yüzde yirmi beşi kadar tazminat alınır.

(3) Tahsisleri ve bu tahsislere dayanılarak yapılmış olan irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemleri iptal edilen taşınmazların turizm evrakları de iptal edilir.”

MADDE 15 –benzer Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer almakta olan “tür değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tahsisin ve şirket hisselerinin devri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 –benzer Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki “Çevre ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 17 –benzer Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tahsis yetkisi ve diğer işlemler

MADDE 30/A – Kültür ve turizm koruma ve gelişim kısmı, turizm merkezi içerisinde yer almakta olan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların turizm amacıyla tahsisi Bakanlık tarafından yapılmaktadır. 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda ise turizm yatırımı için arazi tahsisi Orman ve Su İşleri Bakanlığının münasip görüşü alınınca Bakanlıkça yapılmaktadır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlardan elde edilecek her çeşit gelir Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermaye bütçesine gelir kaydedilir.”

MADDE 18 –benzer Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 –benzer Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Önceki ön izin ve kesin tahsisler

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin uygulanmaya başlandığı tarihten önce adına ön izin verilen yahut kesin tahsis yapılmış olan yatırımcılar tarafından;

a) Adlarına verilen ön izin, kesin tahsis ve var ise tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni işlemleri hakkında Bakanlık yahut Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış davalar var ise açılan bu davalardan bütün yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi,

b) Ön izin veyahut kesin tahsis şartları ile var ise irtifak hakkı tesisine ilişkin düzenlenen resmî senetlerden ve/veya kullanma iznine ilişkin sözleşmelerden doğan her çeşit mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

c) Termal amacı ile tahsislerde ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak termal tesis izin yazısının Bakanlığa ibraz edilmesi,

ç) Tekrar belirlenecek olan ön izin veyahut kesin tahsis koşullarının bildirildiği Bakanlık yazılarının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

d) Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan yeni kullanım bedeli üstünden ve yeni koşullarla düzenlenecek olan sözleşmenin imzalanacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair noter onaylı taahhütnamenin Bakanlığa ibraz edilmesi,

şartıyla; bu yatırımcıların ön izin ya da kesin tahsis koşullarından ön izin/kullanım bedeli ile hasılat payına ilişkin hükümleri, ilgisine göre 20, 21 yahut 22 nci maddelere uyarlanır. Ama termal ve kış turizmi amacıyla tahsisler ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsisleri ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi bünyesinde kalan illerde yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere uyarlama esnasında tespit edilecek olan kullanım bedelleri, var olan sözleşmelerinde yer almakta olan senelik artışlara ilişkin hükümlere göre hesaplanacak bedellerden az olamaz.

(2) Uyarlanan hükümler; Bakanlık tarafından ön izin yahut kesin tahsis yazılarının yatırımcıya tebliğ edildiği, irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilenler için ise Maliye Bakanlığınca resmî senet ve/veya sözleşmelerinde farklılık yapıldığı tarihten başlayarak geçerli olur.

(3) Uyarlamanın yapıldığı tarihten önceki dönemlere ait ön izin bedelleri, kullanım bedelleri ve hasılat paylarında ise bir indirim yapılmaz ve bunlardan tahsil edilenler iade edilmez.

(4) Bu maddenin uygulanmaya başlandığı tarihten önce adına ön izin verilen yahut kesin tahsis yapılmış olan yatırımcılar tarafından, birinci fıkrada belirtilmiş şartlar yerine getirilmek suretiyle talepte bulunulması durumunda, bu yatırımcılardan daha önce alınan teminatlar, 16 ya da 17 nci maddeler uyarınca tekrar tespit edilecek olan tutardaki teminatlarla değiştirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Emlak Mimar