İmar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar

Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği uygulama imar planı bulunan alanları kapsıyor. Peki, imar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar nelerdir?

 
 

Sözlük

Stüdyo dairelerin yapımına yasak getiren ve emsal oranını değiştiren Yeni İmar Yönetmeliği, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği uygulama imar planı bulunan alanları kapsıyor. Peki, imar yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar nelerdir?

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar

(1) Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilmiş değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek şartıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu Yönetmeliğe göre yapılmaktadır

(2) Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölgeleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer almakta olan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu

hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz.

(3) Yönetmeliğin planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği ikinci fıkrada belirtilmiş hükümler saklı kalmak şartıyla, ilgili idarelerin imar yönetmelikleri uygulama imar planı içerisinde tersine bir hüküm bulunmadığı halde uygulanmaktadır

(4) Planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemeyeceği ikinci fıkrada belirtilmiş hükümlerin Bakanlıkça değiştirilmesi durumunda, bu değişikliklere ilgili idarelerin yönetmeliklerinde yer verilinceye kadar uygulamalar Bakanlıkça yapılmış olan değişikliklere göre yürütülür.

(5) Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda ve bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılmış olan kamu yatırımlarında bu Yönetmeliğin tanımlar bölümü hariç her şeyden önce imar planlarına, imar planları içinde hüküm bulunmadığı hallerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.

(6) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda; hepsinden önce ilgili idaresine, tereddüdün giderilmemesi durumunda büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediyesinin görüşüne başvurulur. Tereddüdün devam etmesi halinde idaresince yahut ilgilisince Bakanlık görüşüne başvurulur.

(7) Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer almakta olan tanımlara göre gerçekleştirilir.

Emlak Mimar