İmar Barışı Kanun Tasarısı tam metni

İmar Barışı Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. İşte 13 milyon konutu kapsayan İmar Barışı Kanun Tasarısı tam metni..

 
 

Sözlük

İmar barışı düzenlemesini kapsayan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

Kanunun 16. maddesine göre imar barışı uygulaması afet risklerine hazırlık bünyesinde, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yahut imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlayarak dönüşüm daha hızlı ve etkin yapılmasını amaçlıyor.

Bu amaçla ruhsatı ya da iskanı olmayan yapılar belli bir harç karşılığında kayıt alına alınacak.

İMAR BARIŞI MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 16- Afet risklerine hazırlık bünyesinde, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veyahut imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlayarak dönüşüm daha hızlı ve etkin yapılmış olması amacı ile

- 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üstüne ve beyanına göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi,

- Bu yapılara su, elektrik ve doğalfaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi,

- Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması durumunda yapı kullanma izin evrakı aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi,

- Yapı Kayıt Belgesinden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu gelirler, şehirlerin tekrar inşaa ve imarında kullandırılması,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

İMAR BARIŞI KANUN TASARISI METNİ

MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık bünyesinde ruhsatsız veyahut ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacı ile, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine değin başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi durumunda Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu'yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

Yapılmış olan tespit nihayetinde arsa emlak değeri ile yapı takriben maliyeti toplamı üstünden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 nolu Yasa bünyesinde kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılmaktadır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katma kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ek olarak bölümlere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir seneye değin uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep durumunda ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınmak suretiyle geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin evrakı almamış yahut yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin .bulunması durumunda yapı kullanma izin evrakı aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmektedir. Bu halde, ikinci fıkrada belirtilmiş bedelin iki katı ödenir.

Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 nolu Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Birinci fıkrada belirtilmiş yapılarda kentsel dönüşüm yapılmış olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi aranır.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hâzineye ait taşınmazlar üstüne inşa edilmiş olması durumunda, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî yahut akdi haleflerinin talepleri üstüne taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç değer üstünden direkt satılır. Bu halde elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ek olarak bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının tekrar yapılmasına yahut kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi halinde yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 17- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- İmar planı bulunmayan veyahut imar planı içerisinde tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini minimum üç seneden beri tarımsal amaçla kullandığı 31/12/2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihinden itibaren kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarından; bu maddenin uygulanmaya başlandığı tarihten başlayarak altı ay içinde bu arazileri direkt kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmuyor olması kaydıyla, cari sene ecrimisil bedelinin yarısı üstünden on seneye kadar direkt kiralanabilir.

Kira süresi içinde kira ödemelerini düzenli halde yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilir veyahut bu araziler kiracılara direkt satılabilir. Bu arazilerin satışında 26/4/2012 tarihinden itibaren belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer almakta olan araziler için bu yasanın 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer almakta olan araziler için ise 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanmaktadır

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Emlak Mimar