Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:295

295 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 23 Aralık 2016 tarihinde 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, ısı yalıtımı yapanlar giderlerini vergi borcundan düşebilecek.

 
 

Sözlük

295 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 23 Aralık 2016 tarihinde 29927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, ısı yalıtımı yapanlar giderlerini vergi borcundan düşebilecek.

TEBLİĞ

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 295

BİRİNCİ Parça

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amaçlı Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun ve 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair Kanunla 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde yapılmış olan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer alır.

İKİNCİ Parça

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden

Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 6745 sayılı yasanın 5 inci maddesiyle 193 sayılı yasanın 20 nci maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası

Madde 20 – Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme zamanı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden başlayarak başlar.”

(2) Yapılmış olan farklılık 1/1/2017 tarihi itibarıyla faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İstisnanın kapsamı

MADDE 3 – (1) Özel kreş ve gündüz bakımevlerine tanınan kazanç istisnası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen ticari kazançlara uygulanacaktır.

(2) 1/1/2017 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan özel kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bu kreş ve gündüz bakımevlerini 1/1/2017 tarihi sonrası devralanlar tarafından işletilmesinden elde edilen kazançlar istisna uygulaması dışında bulunur

Yararlanma şartları

MADDE 4 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin istisnadan yararlanabilmeleri için 1/1/2017 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiş olmaları gerekir

(2) Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden başlayarak malum istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, malum istisnadan yararlanmak için ek olarak Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

İstisnanın süresi

MADDE 5 – (1) 1/1/2017 tarihi itibarıyla faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden başlayarak beş vergilendirme zamanında gelir vergisinden istisna olabilecektir. Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmeyecektir.

Misal 1: Kurum açma izin belgesini Eylül 2017 tarihinde alan Bayan (A) kreş işletmesi faaliyetine Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Kurum açma izin evrakı 2017 senesinde alınmış olsa dahi, istisna kreşin fiilen işletilmeye başladığı 2018 senesi itibariyle başlayacak ve beş vergilendirme zamanı için (2018 ile 2022) uygulanacaktır.

(2) İstisna, Tebliğin “İstisnanın kapsamı” başlıklı maddesinde sayılan işletmelere tanınmış bulunur. O neden ile, kreş ve gündüz bakımevi işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kişi/kuruma devretmeleri durumunda, devralan kişi/kurum, istisnadan beş vergilendirme zamanı değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanabilecektir.

Misal 2: Bay (A), ikibin onyedi senesi içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış iznine istinaden faaliyete geçirmiş olduğu kreşi 10/3/2019 tarihinde Bayan (B)’ye devretmiştir. Bu halde Bay (A), ilgili kreşin işletilmesinden 2017 ve 2018 yılları ile 1 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri aralığında elde ettiği kazançları için istisnadan faydalanabilecektir. Bayan (B) ise istisnadan yararlanma koşullarını taşıması şartıyla bu kreşin işletilmesinden 10 Mart-31 Aralık 2019 tarihleri aralığında elde ettiği kazançlar ile 2020 ve 2021 yıllarında elde ettiği kazançlar için gelir vergisi istisnasından faydalanacaktır.

İstisna uygulaması sebebi ile müracaat şartının kaldırılması

MADDE 6 – (1) 25/11/2004 tarihli ve 25651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)’nin “3.1. Eğitim Öğretim Kazançlarına İlişkin İstisna” başlıklı kısmının son paragrafı aşağıdaki halde değiştirilmiş ve “3.2. Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin İstisna” kısmının son paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri vergilendirme döneminden başlayarak malum istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, ilgili istisnadan yararlanmak için ek olarak Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.”

ÜÇÜNCÜ Kısım

Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar

Yasal düzenleme

MADDE 7 – (1) 6728 sayılı yasanın 14 üncü maddesiyle 193 sayılı yasanın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ve 6745 sayılı yasanın 6 ncı maddesiyle 193 sayılı yasanın 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“İndirilecek Giderler

Madde 40 – Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

....

7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine bakılırsa ayrılan amortismanlar. (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı senede direkt gider yazılabilir.)

...

Giderler

Madde 74 – Safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

....

6. Kiraya verilmiş olan mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi değer, malum ise maliyet bedeli, malum değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin 3 üncü sırasına göre tespit edilen emsal değeridir) ile kiraya veren tarafından yapılmış olan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim senesi içerisinde Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınır

...”

(2) 193 sayılı yasanın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılmış olan farklılık 9/8/2016 tarihinden itibaren, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılmış olan farklılık ise 7/9/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazancın tespitinde gider olarak indirimi

MADDE 8 – (1) İşletmeye dâhil olan gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce 193 sayılı yasanın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi bünyesinde amortisman ayrılmak suretiyle ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

(2) Maddede yapılmış olan farklılık ile mükellefler, dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, direkt gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir.

Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde gider olarak indirimi

MADDE 9 – (1) Gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi durumunda, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere; gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği bulunan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, mükelleflerce 193 sayılı yasanın 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi bünyesinde gayrimenkulün maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilebilmektedir.

(2) Maddede yapılmış olan farklılık ile ilgili harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirtilmiş tutarı aşmaması durumunda, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamı safi hasılatın tespitinde direkt gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(3) Malum harcamaların 213 sayılı yasanın 313 üncü maddesinde belirtilmiş tutarı aşması durumunda ise, istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının hepsinin direkt gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi olanağı da bulunur

DÖRDÜNCÜ Parça

Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlarca 193 Sayılı yasanın

Geçici 67 nci Maddesi Bünyesinde Elde Edilen Gelirlerde Tevkifat Uygulaması

Yasal düzenleme

MADDE 10 – (1) 6745 sayılı yasanın 8 inci maddesiyle farklı 193 sayılı yasanın geçici 67 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki gibidir:

“Geçici Madde 67 – ...

5) Gelir sahibinin gerçek ya da tüzel kişi 3802 dar yahut tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmuyor olması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamına giren kurumlar ile Sermaye Piyasası Yasasına göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üstünden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.”

(2) Yapılmış olan farklılık 7/9/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kapsam ve uygulama

MADDE 11 – (1) 193 sayılı yasanın geçici 67 nci maddesinin beşinci fıkrasında yapılmış olan değişikliğin kapsamına, yabancı ülkeler ya da uluslararası finans kuruluşları ile yapılmış olan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde sadece kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar girmektedir.

(2) Yapılmış olan farklılık ile malum kurumlarca menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üstünden 193 sayılı yasanın geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası bünyesinde bankalar ve aracı kurumlar tarafından tevkifat yapılmış olması malum olmayacaktır.

(3) Ek olarak, malum kurumlarca elde edilen 193 sayılı yasanın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 193 sayılı yasanın geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca tevkifat yapılmayacaktır.

(4) Bu uygulama malum kurumların 7/9/2016 tarihi itibarıyla elde edecekleri gelirler için geçerli olup, bu tarihten önce elde edilen gelirler üstünden anılan fıkralar bünyesinde bankalar ve aracı kurumlarca tevkifat yapılmış olması gerektiği tabiidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin;

a) İkinci kısmında yer almakta olan hükümler 1/1/2017 tarihi itibarıyla faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere yayımı zamanında,

b) Üçüncü kısmının 8 inci maddesinde yer almakta olan hükümler 9/8/2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, 9 uncu maddesinde yer almakta olan hükümler ise 7/9/2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere yayımı zamanında,

c) Dördüncü bölgesinde yer almakta olan hükümler 7/9/2016 tarihi itibarıyla elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı zamanında

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Emlak Mimar