Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı İnşaatı ihalesi 15 Mayıs'ta

İstanbul Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 15 Mayıs'ta yapılacak.

 
 

TOKİ

TOKİ'nin İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı işi ihale edilmekte. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 15 Mayıs'ta yapılacak.

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale bilgileri

İhale Kayıt Numarası : 2018/181352

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Hizmet kurumu Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 - 2124700316

c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr

ç) İhale belgesinin görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, çeşidi ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle bir adet 25.526,75 m² inşaat alanına sahip Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer almakta olan ihale evrağı içerisinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul

c) İşe başlama zamanı : Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak 10 günün içerisinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden başlayarak 550 (beş yüz elli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet kurumu Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 15.05.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenen evraklar ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen evraklar

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi yahut İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması durumunda, noterce onaylanmış imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması durumunda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri yahut kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermektedir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin hepsinin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmuyor olması durumunda, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri yahut bu hususları gösteren evraklar ile tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

4.1.3. Hali ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Hali ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ama işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası kapsamında olan ticaret sicil memurlukları ya da serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir 3802 serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihi sonrası düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren evrak.

4.2. İktisadi ve mali yeterliğe dair evraklar ve bu evrakların taşıması gerekli olan kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapılmış olduğu seneden daha önceki seneye ait sene sonu bilançosu ya da eşdeğer evrakları:

İsteklinin ihalenin yapılmış olduğu seneden daha önceki seneye ait sene sonu bilançosu ya da eşdeğer evrakları;

a) İlgili mevzuatı gereğince bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler sene sonu bilançosunu ya da bilançonun gereken kriterlerin sağlandığını gösteren kısımlarını,

b) İlgili mevzuatı gereğince bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, sene sonu bilançosunu veyahut bilançonun gereken kriterlerin sağlandığını gösteren kısımlarını 3802 bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veyahut serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma münasip olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço ya da eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) minimum 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) minimum 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter beraber aranır.

Yukarıdaki bölümde belirtilmiş olan kriterleri önceki senede sağlayamayanlar, son üç seneye kadar olan yılların evraklarını işleme alabilirler. Böylece evrakları sunulan yılların mali değerlerinin ortalaması üstünden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren evraklar

İsteklinin ihalenin yapılmış olduğu seneden daha önceki seneye ait, aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam etmekte olan yapım işlerinin bitirilen bölümünün yahut bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam etmekte olan yapım işlerinin bitirilen bölümünün yahut bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen değerin % 15 inden az olmaması gerekmektedir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapılmış olduğu seneden önceki sene için sağlayamayanlar, ihalenin yapılmış olduğu seneden önceki seneden başlamak üzere birbirini takip eden son altı seneye kadarki evraklarını işleme alabilirler. Bu halde, evrakları sunulan yılların mali değerlerinin ortalaması üstünden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe dair evraklar ve bu evrakların taşıması gerekli olan kriterler:

4.3.1. İş deneyim evrakları

Son on beş sene içerisinde bedel içeren bir sözleşme bünyesinde taahhüt edilen ve teklif edilen ücretin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş ya da benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren evraklar

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Evrakları

Bu ihalede "Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi" yeterlilik kriteri olarak istenmektedir.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları yahut Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer almakta olan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer almakta olan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen evrakların geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. İhale tarihi yahut bu tarihten önceki bir yıl içerisinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Lakin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu evrakların ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık kısımları

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer almakta olan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale bünyesinde; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim evrakları benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veyahut mimarlık kısımları

Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veyahut Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması halinde; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş seneden fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veyahut teklif bünyesinde mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı bütün isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı bütün isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale belgesinin görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale evrağı, idarenin adresinde görülebilmektedir ve 250 TRY (tl) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binasıadresinden satın alınır

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ya da EKAP üstünden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet kurumu Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, benzer adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü değer üzerinden verecektir. İhale sonucu, üstüne ihale yapılmış olan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihi itibarıyla 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Emlak Mimar