Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi feshi

Ön sözleşme olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi vaadin yerine getirilmesi veya sözleşmenin feshi ile sona eriyor..

 
 

Emlak Hukuku

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmaz mülkün satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşme oluyor. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmiş olması gerekiyor.

Satıcı ve alıcı arasında imzalanan bu sözleşme, tapu kütüğüne şerh edilebiliyor. Bunu yapmak için sözleşme taraflarından herhangi birinin talebi yeterli oluyor.

Ön sözleşme olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi vaadin yerine getirilmesi veyahut sözleşmenin feshi ile sona eriyor.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin feshi hakkında esaslar Öngören Hukuk Bürosu tarafından şu biçimde açıklanıyor: Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği noterde düzenlenmiş olmasına bağlı olduğundan sözleşmenin feshi de Noterlik Kanunu’nun 81/2’nci maddesine göre noterde yapılacaktır. Taraflar sözleşmenin feshini noterde usulüne münasip olarak yapacaklardır.

Diğer bir fesih yolu ise Borçlar Kanunu’nun 106’nci maddesine göre taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın fesih ihbarı göndermesidir. Sözleşmenin fesih edilmemesi halinde ise, taraf karşı taraftan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden ötürü doğan zarar tutarının ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep edebilecektir.

Davacının, davalının temerrüde düşmesi sebebiyle yukarıda anılan madde uyarınca seçimlik haklarından birini kullanma hakkı vardır. Davacı satımın feshi ile beraber yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeni ile doğan zararı da talep etme hakkına sahiptir.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin önemli sona erme nedenlerinden biri zamanaşımına uğramasıdır. Borçlar Kanunu’nun 125’nci maddesine göre satış vaadi sözleşmesi 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir.

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi’nin E.2000/2066 K.2000/2448 13.04.2000 tarihli ve E. 2003/3550 K.2003/5635 03.07.2003 tarihli kararlarına göre zamanaşımını hesaplamak için ilk başta sözleşmenin ifa olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır. Somut olayda elbirliği ortaklığına konu bir taşınmazda ortaklardan birinin miras payını ortak olmayan bir kişiye satmayı vaad etmesi halinde sözleşme bir taahhüt işlemi olarak geçerlidir. Ama elbirliği ortaklığı çözülünceye kadar bu sözleşmenin ifa olanağı yoktur. Bu halde elbirliği mülkiyet sona erdiğinde sözleşme ifa kabiliyetini kazanacak ve zamanaşımı da bu tarihten başlayacaktır.

Emlak Mimar