Gayrimenkul gelir vergisi rehberi 2017

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016'da taşınmazını satarak bu sene vergi mükellefi olan kimselerin vergilendirme koşullarını hazırladığı rehber ile açıkladı. İşte gayrimenkul gelir vergisi rehberi 2017..

 
 

Sözlük

2016'da azami 5 senelik bir taşınmazın satılması durumunda elde edilen gelir için 2017'de gelir vergisi ödeniyor. Bu vergiyi her yıl tespit edilen istisna sınırından yüksek gelir elde eden kimseler ödüyor. Değer artış kazancı vergisi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit durumunda ödeniyor.

İşte 2017 değer artış kazancı vergisi, istisna sınırı ve ödeme işlemleri;

Değer artış kazancı vergisi rehberi 2017

1. Değer Artışı Kazancı nedir?

193 Sayılı GVK’da yer almakta olan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

2. Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve haklar nelerdir ?

-Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

-İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki seneden fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veyahut diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

-70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

-Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

-Ortaklık haklarının yahut hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

-Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen ya da toptan elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

-İktisap hali ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlamak suretiyle beş sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolaylı olarak tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

3. GVK’nın 70.maddesinde yer almakta olan, değer artışı kazancına konu haklar nelerdir?

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, envaiçeşit teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül yahut bir imalat usulü üstündeki kullanma hakkı yahut kullanma imtiyazı gibi haklar değer artış kazancında bahsi geçen haklardır.

4. 2016 senesi gelirleri için Değer Artışı Kazancı istisna tutarı ne kadardır?

2016 senesi gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 11.000 TL dir.

5. Değer artışı kazancını hesaplarken istisna bütün gelir unsurlarına uygulanacak mıdır?

İstisna ilk madde(İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki seneden fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ya da diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar) hariç diğer bütün gelir unsurlarında uygulanacaktır.

6. Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılmaktadır

Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış  ve üstü ise mal ve hakların alış bedeline bu artış oranı uygulanarak bulunan tekrar değerlenmiş alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bulunarak gayrisafi kazanç bulunmaktadır. Eğer ÜFE artış oranı  un altında ise alış bedelinde bir işlem yapmadan satış bedelinden düşülür.

7. Değer Artışı Kazancında her halde endeksleme yapılmaktadır mı?

Endeksleme satışı yapılmış olan mal ve hakların; alış tarihinden önceki ay ÜFE ile satış tarihinden önceki ay ÜFE oranı arasındaki artış miktarının  ve üstü olduğu hallerde yapılmaktadır, aksi durumunda yapılmaz.

8. Miras yoluyla ya da bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı halde beyanname verilir mi?

Miras yoluyla veyahut bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.

Emlak Mimar