Emlak Vergisi Beyannamesi

Emlak Vergisi Beyannamesi; sahip olunan taşınmazlar için belediyelere verilen belgedir. 2002 yılında adı değişerek Emlak Vergisi Bildirimi olmuştur.

 
 

Emlak Hukuku

Emlak Vergisi Beyannamesi nedir?

Şahıs, kurum 3802 kuruluşların sahip oldukları taşınmazın kendilerine ait olduklarını ispatlayarak bağlı oldukları belediyelere verilen belgedir. Her 4 senede bir gerçekleşir. Mayıs ve Kasım gibi aylarda iki eşit taksitle emlak vergisi ödenir.

Emlak Vergisi Beyannamesini kimler verir?

Taşınmazın sahibi, irtifa hakkı bulunan kişiler emlak beyannamesi verebilirler. Konutuna geçici işletme hakkı verilen kişi taşınmazın alındığı başlayarak 3 ay içerisinde eklemek suretiyle beyanname vermek zorundadır.

Beyanname devredilebilir mi?

Şöyle ki; taşınmazın sahibi kendi çocuklarına taşınmazı devrettiğinde 3802 vekalet verdiğinde beyannameyi tekrar bu biçimde düzenleyebilir. Beyanname vekaletname ile verilebileceği gibi elden ve posta ile taahhütlü halde de verilebilir. Ek olarak vekaletin bir örneği ise beyannameye eklenmektedir

Taşınmaz el değiştirdiğinde ne olacak?

İlgili taşınmaz el değiştirdiğinde satışı gerçekleştiren kişi belediyeye bunu bildirir ve taşınmazın alıcısı belediyeye yeni beyanname vermektedir

Emlak beyannamesinde neler gerekli?

Emlak beyannamesinde bulunacak evraklar; tapu sahibinin nüfus cüzdanı, tapu sahibinin adresi, tapu sahibinin telefon numarası ve tapu fotokopisidir.

Beyannamede zorunluluklar nelerdir?

Her dört senede bir Genel Beyanname senesi olup, taşınmaz sahipleri 4 senede bir belediyelere beyanname sunmak zorundadır.

Emlak Beyannameleri kaça ayrılır?

Bina, arsa ve arazi olmak üzere emlak beyannameleri üçe ayrılır.

Binalar; ikamet edilen müstakil yapılar, evler, villalar, apartmanlar, hanlar, otelleri kapsar.

Arsa; imar planı ile değişikliğe uğramış, parçalara ayrılmış ve üstünde yapı yapılabilmektedir alanlardır.

Arazi; imar planı dışarısındaki alanlara denir. Araziler de kendi içinde üçe ayrılır. Bunlar: Kıraç araziler, Taban araziler ve Sulak arazilerdir.

Miras yolu ile devreden beyannamelerde nasıl işlemler uygulanır?

Miras yolu ile hak sahibi olan kişiler belediyelere yeni beyanname sunarlar. Yapılacak işlemler şu şekildedir:

Tapu fotokopileri, Veraset ilamı ve Varislerin isim listesi ile beyannamenin ön yüzüne varislerin adı yazılarak varislerden birini de vergi mükellefi olarak belirtmek gerekmektedir. Bu belgelerden 2 adet fotokopi çekilerek biri belediyeye verilir bir diğeri ise hak sahibinde kalır.

Emlak Vergisi beyannamesi için hangi evraklar gereklidir?

- Tapu ya da tapular

- Nüfus bilgileri

- Arsa ve arazinin m2 birim değerleri

- İnşaatın birim m2 maliyeti (İlgili belediyeden öğrenilir).

- Binanın dıştan dışa yüzölçümü

- Bina arsa alanı ve dairenin arsa payındaki metrekaresi

- İnşaatın çeşidi

- Sınıfı (lüks, 1. 2. 3. sınıf gibi)

- Binanın yaşı

- Kalorifer 3802 asansör olup olmadığı

- Hisseli 3802 tam oluşu.

Emlak vergisinde intikal işleminin yeri nedir?

İntikal işlemi sonrası her hissedar bir sicil numarası alır. Emlak vergilerini buna göre öderler. İntikal işlemi; her varisin tapu kütüğünde adları ve hisseleri yazılır. Buna intikal işlemi denir.

İlk taksit tutarı nasıl hesaplanır?

İlk vade tutarı geçmiş senenin emlak vergi değeri, bu yılın yüzde oranınca artırılmak suretiyle, bu değer büyük şehirlerdeki konutlar için binde 2, işyerleri için binde 4, arsalar için binde 6 araziler için binde 2 ile çarparak çıkan tutarın yarısı olarak ödenir. Ödemeler bağlı bulunan belediyelere yapılabilmektedir

İkinci taksit tutarı nasıl hesaplanır?

Birinci taksit nerdeyse bir avans niteliğinde. 2. taksiti ödemek için sicil numarasına ihtiyaç var. Bu numara şahsa değil gayrimenkule verilir. Belediyeye sicil numarası ile başvuru yapılmaktadır ve ödenecek vergi tutarı öğrenilir bu değerden 1. taksit tenzil edilerek Kasım ayının sonuna kadar ödeme yapılmaktadır

Emlak Vergisi’nde beyanname ne zaman kalktı?

2012 yılının Marttan sonraki ayda yeni yasayla, Emlak Vergisi’nde 4 senede bir beyanname verilmesi uygulaması kaldırıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Vergi Usul Yasası ile Emlak Vergisi Yasası ve Harçlar Yasası’nda farklılık yapan yasayı onayladı.

Yeni yasa, vergilendirmede basitliği sağlamak amaçlı, “Rayiç Bedel” yerine inşaat maliyetlerine göre belirlenecek “Vergi Değeri” üstünden Emlak Vergisi alınmasını hükme bağlıyor. Yasa uyarınca, Emlak Vergisi’nin ilk taksiti, tekrar değerleme oranında artırılarak ödenecek.

Maliye ile Bayındırlık ve İskan bakanlıkları bina normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı seneden 4 ay önce tespit edecekler.

Takdir komisyonları, arsalara ve arazilere ait birim değer tespitini 4 senede bir yapacak. Bakanlar Kurulu 4 senelik süreyi 8 seneye kadar çıkarabileceği gibi 2 seneye dek indirebilecek.

Belediyeler, takdir işlemlerinin yapıldığı senesi takip eden bütçe yılının ocak ve şubat gibi aylarda mükelleflerin ödeyeceği vergiyi belirleyecek.

Kimler bildirim vermeli?

Yalnızca ev, işyeri, arsa ve arazi alımı değil, yeni ev ve işyeri inşa edilmesi, var olan binaya ilave yapılmış olması, asansör yahut kalorifer konulması da vergi değerini tadil eden neden sayılıyor ve bildirim verilmesi gerekiyor.

Peki, başka hangi haller vergi değerini tadil eden neden sayılıyor ve bildirim verilmesini gerektiriyor?

- Binanın yanması, yıkılması veyahut diğer sebeplerle harap olması, var olan kalorifer ya da asansörün kaldırılması,

- Binanın veyahut bağımsız bölümün kullanış tarzının değiştirilmesi, örnek verilecek olursa işyerinden konuta; konuttan dükkan, mağaza, depo gibi işyerine dönüştürülmesi,

- Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar biçimine getirilmesi,

- Arazinin fidanlandırılması, ağaçlandırılması, bağ durumuna getirilmesi 3802 fidanlı, ağaçlı ve kütüklü arazinin tarla şekline getirilmesi yahut gelmesi,

- Tarım yapılmış olan arazinin tarıma elverişsiz hale gelmesi 3802 tarım yapılmayan arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

- Binanın tamamlayıcısı halinde olan arazinin tamamlayıcılık durumundan çıkması 3802 bir arsa veyahut arazinin binanın tamamlayıcısı haline girmesi,

- Bina yahut arazinin taksim, ifraz edilmesi, kamulaştırılması veyahut mükellefinin değişmesi,

- Birden daha çok arsa ve arazinin tek bir arsa yahut arazi şekline getirilmesi 3802 birden çok hisseye ayrılmış olan bir binanın tüm hisselerinin birleştirilmesi, vergi değerini tadil eden neden sayılıyor ve bildirim verilmesini gerektiriyor.

Emlak vergisi bildiriminin içeriği nedir?

Emlak vergisi bildiriminde; mükellefin kimlik ve adres bilgileri ile gayrimenkule ait adres ve tapu bilgilerinin yanında ek olarak, vergilendirmeye ilişkin bilgilere yer veriliyor. Örnek vermek gerekirse, bina için verilecek emlak vergisi bildiriminde, vergilendirmeye ilişkin olarak; binanın arsasının alanı, binaya ait arsa payının oran ve metrekaresi, inşaatın çeşidi (betonarme karkas, yığma-yarı yığma gibi) ve sınıfı (lüks, birinci, ikinci gibi), kullanılış hali (mesken, işyeri, depo vs.), inşaatın bitim tarihi, iktisap tarihi, var ise kısıtlılık durumu ya da muafiyetin başlangıç tarihi, bina hisseli ise hisse oranı, binanın dıştan dışa yüzölçümü, kaloriferli ve asansörlü olup olmadığı gibi bilgilere yer veriliyor. Bina, arsa veyahut arazinin emlak vergisi de bildirimde yer almakta olan bilgilere göre ilgili belediye tarafından hesaplanıyor.

Süresinde bildirimde bulunulmaması durumunda ne olur?

Emlak vergisinde, Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde yer almakta olan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamıyor.

Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına emlak vergisi, belediyece tarh edilmekte. Yapılacak bu tarhiyatta, her seneye ilişkin vergi değeri (matrahı) Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi dikkate alınmak suretiyle hesaplanıyor. Belediye tarafından yapılacak tarhiyatta vergi ziyaı ilgili olacağından, tarh edilecek vergiye vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Bildirimin süresinde yapılmamış olması nedeni ile ek olarak ikinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor. Ama mükellefiyetin başladığı sene için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibarıyla fazla olanı, diğer seneler içinse yalnızca vergi ziyaı cezası kesiliyor.

Emlak Vergisi Bildirimi örneği:

Emlak Vergisi Beyannamesi - emlakmimar.com

Emlak Vergisi Beyannamesi - emlakmimar.com

II NO’LU BİNA BİLDİRİMİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Bina, hangi belediyenin sınırı yahut mücavir alanı içerisinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.

2. Bu satıra, binanın bulunmuş olduğu köy ya da mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil muhakkak MAHALLE ADININ yazılması gerekmektedir

3. Bildirimde bulunulan bina cadde üstünde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. (Bina cadde veyahut sokak üstünde değil ise, bulunmuş olduğu mevkiin adının yazılması gerekmektedir

4. Binanın dış kapısı üstündeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile beraber dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)

5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.

6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir. b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.

7. Benzer çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse haline göre) hesaplanıp yazılacaktır.

8. İnşaatın çeşidi, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.

9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.

10. Binanın mesken, işyeri, otel ya da fabrika gibi kullanış hali belirtilecektir.

11. İnşaatın bittiği ay ve sene, ay belli değilse yalnız senesi yazılacaktır. (örnek verirsek; 8.7.1998 veyahut 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.

12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra tarihi ay ve sene, ay bilinmiyorsa yalnızca sene olarak belirtilmelidir.

13. Var ise belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.

14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç senesi” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim esnasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç senesi ve muafiyet süresi yazılacaktır.

15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (mesela; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet halinde ortak olmaları durumunda½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.

16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibarı ile metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ek olarak belirtilecektir. (örnek verilecek olursa; 120/2=60 m2 gibi)

17. Bina kaloriferli veyahut kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu hal belirtilecektir.

18. Bina asansörlü ise bu hal belirtilecektir.

NOT:1- Elbirliği (iştirak durumunda) mülkiyette müşterek imzalı tek bildirim verildiğinde mükelleflerin tamamını göstermektedir bir liste bildirime eklenecek ve mükelleflerin tamamı bildirimi imza edeceklerdir.

2- Paylı (müşterek) mülkiyette her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekmektedir

3- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar için de bildirim verilmesi gerekmektedir

4- Benzer çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildirilecektir.

5- Bir mükellefe ait bina birimlerinin bildirimine bir bildirim yetmemesi durumunda yeteri kadar bildirim doldurularak biri birine iliştirilir.

Emlak Mimar