Ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi

372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 30 Temmuz Cumartesi günü Rezmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi..

 
 

Sözlük

372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 30 Temmuz Cumartesi günü Rezmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki zamanda vadesi gelen ve tahsil edilmesi gerekli olan kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile ecrimisiller için ödemeler bir sene ertelendi.

Peki, bu ertelemeden kimler yararlanabilir? Kimler yararlanamaz? Başvurular nasıl ve nereye yapılmaktadır

1. Başvuru nasıl yapılmaktadır

İdarece;

a) Vadesi bu Genel Tebliğin uygulanmaya başlandığı tarihten önce dolan ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, bu Genel Tebliğin uygulanmaya başlandığı tarihten başlayarak en geç bir ay içinde

b) Vadesi bu Genel Tebliğin uygulanmaya başlandığı tarihten sonra dolacak ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, en geç vadenin dolduğu tarihten başlayarak bir ay içinde

bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda, tebligat tarihi itibarıyla bir ay içinde İdareye müracaat edilmesi, tersi halinde bedel ertelemesinden yararlanamayacakları konusunda tebligat yapılmaktadır

Belgeli yatırımcı ve işletmeciler, İdarece yapılmış olan tebligat üstüne süresi içinde yahut tebligat beklenilmeksizin İdareye müracaat ederek tercihlerini bildirebilir.

2. Kimler yararlanabilir?

Bedel ertelemesinden yararlanma şartları da benzer tebliğ bünyesinde sıralanıyor. Tebliğe göre, belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından bedel ertelemesinden yararlanılabilmesi için;

a) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde konaklama amacı ile turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üstünde lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, adına kullanma izni verilmesi veyahut kiralama yapılmış olması

b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı gereğince üstünde konaklama amacıyla turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılmış olması ve bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olması,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilmiş belgeli yatırımcı ve işletmecilerin taşınmazları üstünde yer almakta olan tesislere ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine karşın, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) konaklama amacı ile belgeye sahip olmaları,

ç) İdarece, ertelemeye konu alacakların vadesi de dikkate alınmak suretiyle bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihi itibarıyla bir ay içinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat edilmesi, gerekiyor.

İlgili mevzuatı gereğince üstünde konaklama amacı ile turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine karşın Bakanlık tarafından bu kesin tahsise dayanılarak henüz lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de bedel ertelemesinden yararlanabiliyor.

3. Kimler yararlanamaz?

Belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;

a) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üstünde konaklama amacı ile olanlar da dahil olmak üzere turizm tesisleri yapılmak amacı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adlarına kesin izin verilenler,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstünde konaklama amacıyla turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilmeyenler,

c) Bakanlık tarafından konaklama amacıyla turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı gereğince Hazine taşınmazları üstünde lehine irtifak hakkı tesis edilmeyen, adına kullanma izni verilmeyen ya da kiralama yapılmayanlar,

ç) İlgili mevzuatı gereğince üstünde konaklama amacı ile turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ön izin verilmiş olmakla beraber henüz adlarına kesin tahsis yapılmayan ve/veya lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen, adlarına kullanma izni verilmeyen ya da kiralama yapılmayanlar,

d) Kesin tahsisin ya da irtifak hakkının devredilmesinin münasip görülmesi sebebi ile bu devirden ötürü bedel ödeyecekler ile 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Türlü Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulaması gibi sebeplerle tespit edilen bedeller üstünden sözleşmesi yenilenenler, yalnızca bu bedeller için,

e) Bedel ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla beraber geçmiş senelerde ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasında yapacaklar, yalnızca bu bedeller için,

f) İdarece, bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihi itibarıyla bir ay içinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat etmeyenler,

g) Tesisin içerisinde yer bulan ticari ünitelerin işleticisi/kiracıları,

bedel ertelemesinden yararlanamaz.

Emlak Mimar