Dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliği

Dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte 2017 dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliği..

 
 

Sözlük

Dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri bünyesinde yürütülecek hibe yahut borç verme programlarında kullanılmasına, her çeşit yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ TAM METNİ

BİRİNCİ Parça

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesine, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri bünyesinde yürütülecek hibe ya da borç verme programlarında kullanılmasına, envaiçeşit yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesine, giderleştirilmesine, muhasebeleştirilmesine, denetimine ve özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2012 tarihli ve 6306 nolu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Banka hesabı: Kanun uyarınca özel hesaptan il düzeyinde ödeme yapılabilmesi için il muhasebe birimi nezdinde açılan ve özel hesapla ilişkilendirilen hesabı,

ç) Başlangıç güncellemesi: Kredi sözleşmesinin imzalandığı tarih ile 31 Aralık tarihi arasındaki süreler için kredi borcunun, sözleşme tarihindeki güncelleme oranının kıst olarak uygulanması suretiyle yapılmış olan güncellenmesi işlemini,

d) Brüt inşaat alanı: Bir ailenin oturmasına mahsus, bağımsız bir konut ya da apartman dairesinin, müşterek duvarların yarısı ve balkonlar ile ünite içerisinde kalan bacalar ve aydınlıklar dahil edilmeksizin, dış duvarları dahil olmak üzere, bu duvarlar arasında kalan toplam alanı,

e) Genel Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üstüne; işin yaptırılması, mal yahut hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılmış olması, belgelendirilmesi ve ödeme için gereken evrakların hazırlanması görevlerini yürütenleri,

g) Geri ödemesiz dönem: Kredi geri ödemelerinin 24 aya kadar ertelenebildiği halde borçlunun bir ödeme yapmadığı ve kredi borçlanma sürelerine dahil olan zamanı

ğ) Güncelleme zamanı: Kredi borcunda meydana gelecek senelik artışı belirlemek üzere güncelleme oranının uygulandığı her yılın Ocak ayını,

h) Güncelleme oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) önceki yılın benzer ayına göre meydana gelmekte olan senelik değişim oranına 100 baz puan eklenmek suretiyle bulunan ve her güncelleme devrinde kredi borç tutarını tespit etmek için uygulanan oranı,

ı) Harcama yetkilisi: Harcama talimatını veren, özel hesaptan yapılacak harcamaların etkili, iktisadi, verimli ve amaçlarına münasip olarak yapılmasından, doğacak her çeşit zararın tazmininden, kaynağın kullanımından sorumlu olan Bakanlık harcama birimlerinin yöneticileri ile kaynak aktarılan kurumların ilgili mevzuatına göre harcama birimlerinin yöneticisini,

i) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi durumunda büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerini,

j) İl muhasebe birimi: Defterdarlık muhasebe müdürlüklerini,

k) Kanun: 6306 nolu Kanunu,

l) Kaynak aktarımı: Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere özel hesaptan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış olan ödemeleri,

m) Kredi: Bu Yönetmeliğe göre açılacak yıkım, konut ve işyeri kredilerini,

n) Merkez muhasebe birimi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünü,

o) Muhasebe yetkilisi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer bütün mali işlemlerin kayıtlarının tutulması ve raporlanması işlemlerini yürütenleri,

ö) Özel hesap: Merkez muhasebe birimi adına açılan ve Kanunun 7 nci maddesi bünyesinde ödeneklerin aktarıldığı, gelirlerin kaydedildiği, harcamaların yapıldığı ve kaynak aktarımının gerçekleştirildiği dönüşüm projeleri özel hesabını,

p) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

r) Üst Yönetici: Bakanlık Müsteşarını,

ifade eder.

İKİNCİ Kısım

Gelirlerin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

Genel bütçeye yapılacak özel gelir kayıtları ve özel hesap gelirleri

MADDE 4 – (1) Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere aşağıda sayılan gelirler, dönüşüm gelirleri olarak ilgili sene genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri adı altında özel gelir olarak öngörülür, gelir gerçekleşmesine bağlı olarak merkez muhasebe birimince gelir kaydedilir:

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Yasası uyarınca, çevre katkı payı ve idari para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi,

b) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlık tarafından proje alanı olarak belirlenmiş olan alanların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerden 6292 sayılı yasanın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılacak tutardan sonra kalan kısmın, yüzde doksanını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutar,

c) İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışarısındaki banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisi.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilmiş tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(3) Aşağıda sayılan gelirler, Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere özel hesaba gelir kaydedilir:

a) Kanunda öngörülen uygulamalar nihayetinde elde edilecek her çeşit gelir ve hasılat,

b) Bakanlığa tahsis veyahut devri gerçekleşen Hazineye ait taşınmazlar ile bu taşınmazların imar uygulamasına tabi tutulması nihayetinde tapuda Hazine adına tescil edilen yeni taşınmazların satışından elde edilecek gelirler,

c) Özel hesaptan kullandırılan krediler bünyesinde ilgili kişi veyahut kuruluşlarca yapılmış olan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamları,

ç) Envaiçeşit şartlı ya da şartsız bağış ve yardımlar ile sair gelirler,

d) Gerektiğinde dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinde özel ödenek dışarısındaki var olan veyahut yeni açılacak tertiplere, genel bütçenin diğer tertiplerinden Maliye Bakanlığınca aktarılan ödenekler,

e) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın % 80'ine kadar Bakanlıkça münasip görülecek orana isabet eden tutar,

f) Özel hesabın nemalandırılması sonucu elde edilen faiz gelirleri.

(4) Özel hesap ile bu hesaptan aktarılan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde yer almakta olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Bu maddede öngörülen gelirler Kanunda belirtilmiş amaçlar dışında kullanılamaz.

Ödeneğin kaydı ve kullanımı

MADDE 5 – (1) İlgili sene genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak tahmin edilen dönüşüm gelirleri karşılığı tutar, Bakanlık bütçesinde özel ödenek olarak öngörülür. Ödenek tutarını aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Bakan yetkilidir. Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan senesi içerisinde harcanmayan bölümleri ertesi sene bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

(2) Kanun kapsamındaki ödeneklere ilişkin iş ve işlemler Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

(3) Özel ödenekler ile genel bütçenin diğer tertiplerinden dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktarılan ödenekler, özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılmaktadır

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kısımda yer alan harcamalar özel hesaptan yapılmaktadır

a) Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme, değerleme iş ve işlemleri, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,

b) Kanun kapsamındaki uygulamalarda, gereken taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması hakkında harcamalar,

c) Kanun kapsamına giren alanlarda, her çeşit konut ve işyerleri, alt yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları, sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılmış olan her çeşit harcamalar,

ç) Riskli alanların belirlenmesi, riskli binaların tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerinin gerektirdiği harcamalar,

d) Kanun kapsamına giren alanlarda, yer almakta olan evlerin yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata kullanıma hazır duruma getirilmesi hakkında harcamalar,

e) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veyahut malik olmasalar bile kiracı veyahut sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veyahut bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı ödemeleri,

f) Yasa bünyesinde kullandırılacak krediler,

g) Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası bünyesinde yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemeleri,

ğ) Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi ödemeleri,

h) Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği ödemeleri,

ı) Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ödemeler ile dönüşüm işlerinde görevlendirilen kişilere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine bakılırsa yapılacak ödemeler,

i) Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler,

j) Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası bünyesinde bedeli ödenmeyecek yayınlar hariç Kanun kapsamındaki uygulamaların ve dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik olarak; yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri, tanıtım amacıyla envaiçeşit yayın, broşür, afiş, kitapçık ve benzeri doküman bedelleri ile yapılacak organizasyon ya da tanıtım toplantısı giderleri,

k) Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her çeşit iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi hakkında her çeşit harcamalar,

l) Dönüşüm hizmetleri için gereken olan demirbaş ve tüketim malzemeleri hakkında harcamalar,

m) Özel hesaba ilişkin vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri ve benzeri giderler,

n) Bakan onayı ile münasip görülebilen Kanun kapsamındaki diğer harcamalar.

(2) Bakanlıktan izin alınmak şartıyla, ilgili idarelerin makine parkının yetersiz olması halinde ihtiyaç duyulan iş makinesi, taşıt, araç ve gereçler hizmet alımı yöntemi ile temin edilebilmektedir

Özel hesaptan yapılacak iadeler ile fazla veyahut yersiz yapılmış olan ödemeler

MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede sayılan gelirler dışında kalan ve özel hesaba girişi yapılmış olan tutarlar, üst yönetici onayı ile özel hesaptan iade edilir.

(2) Özel hesaptan yapılmış olan fazla veyahut yersiz ödemeler, tahsilatlar ile yargı kararları uyarınca iade edilmesi gerekli olan tutarlar, ilgili harcama birimi tarafından takip edilir, özel hesaba iadesi sağlanmaktadır

ÜÇÜNCÜ Parça

Muhasebeleştirme İşlemleri ve Harcamalara Bağlı evraklar

Muhasebeleştirme işlemleri

MADDE 8 – (1) Muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca geliştirilen merkezi bir sistem üstünden gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak muhasebe işlemlerinde; kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenmiş yevmiye defteri, büyük defter, bilanço, gelir tablosu, aylık mizan, geçici ve kesin mizan, kasa sayım tutanağı, banka mevcudu tespit tutanağı, menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, teminat mektupları sayım tutanağı, değerli kağıtlar sayım tutanağı, taşınır kesin hesap cetveli, taşınır hesabı icmal cetveli yahut envanter cetveli ile yardım eden hesap defteri ve tutulması gerekli olan diğer defterlerin tutulması zorunludur.

(3) Özel hesaptan TOKİ, İdare ve İller Bankası A.Ş.’ye aktarılan tutarların muhasebesinde, bu Yönetmelikte yer almakta olan çerçeve hesap planı kullanılmaktadır. Bu muhasebeleştirme işlemleri, ilgili Kurumlarca bütçe sistemlerinden ayrı olarak tutulur.

(4) Kabul edilen her bir proje için Bakanlık tarafından proje numarası verilir. Proje numarası, projenin başlangıç senesi, ilgili kamu idarelerine ait devlet teşkilat numarası ve her bir projeyi tanımlayan beş haneli (misal: 20152430406200001) mali yılbaşında 1’den başlamak suretiyle teselsül ettirilen sayıların birleştirilmesi ile oluşturulur.

(5) Muhasebeleştirme belgesi olarak ilgisine göre ödeme emri belgesi ya da muhasebe işlem fişi kullanılmaktadır

(6) Merkez muhasebe birimince özel hesaba ilişkin mali işlemler raporlanır.

(7) Özel hesabın muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki bölümde yer alan çerçeve hesap planı kullanılmaktadır

a) 102 Bankalar Hesabı

b) 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

c) 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

ç) 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

d) 140 Kimselerden Alacaklar Hesabı

e) 195 İş Avansları Hesabı

f) 196 Personel Avansları Hesabı

g) 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı

ğ) 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı

h) 250 Arazi ve Arsalar Hesabı

ı) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

i) 252 Binalar Hesabı

j) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

k) 254 Taşıtlar Hesabı

l) 255 Demirbaşlar Hesabı

m) 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

n) 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

o) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

ö) 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

p) 333 Emanetler Hesabı

r) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

s) 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

ş) 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

t) 590 Dönem Net Kârı Hesabı

u) 591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)

ü) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabı

v) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabı

y) 690 Dönem Net Kârı veyahut Zararı Hesabı

z) 692 Dönem Net Kârı ya da Zararı Hesabı

aa) 900 Alınan Teminatlar Hesabı

bb) 901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı

cc) 912 Gayrimenkul İpotekleri Hesabı

çç) 913 Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabı

dd) 980 Gider Taahhütleri Hesabı

ee) 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı.

(8) Bu Yönetmelik bünyesinde kullanılacak yeni hesapları ihdas etmeye ve kullanılacak hesapların yardım eden hesaplarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(9) Bakanlık bütçesinden öngörülen ödeneklerden tahakkuk ettirilerek özel hesaba aktarılan tutarlar ile özel hesaba ilişkin Kanunda öngörülen gelirlerden tahsil edilenler merkez muhasebe birimince; 102 Bankalar Hesabına borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.

(10) Özel hesabın gelirlerinin ve giderlerinin detaylı olarak izlenebilmesi amacı ile 4 üncü maddede sayılan gelir çeşitleri ve harcanmasına izin verilen gider çeşitleri itibarı ile 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabı ve 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına yardım eden hesaplar açılır.

(11) Özel hesaptan her bir proje için TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılan tutarlar, merkez muhasebe birimince; 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

(12) Stok alımları ve taşınır alımları dâhil, projeleri yürüten kamu idarelerince yapılmış olan bütün harcamalar, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Tevkifat suretiyle tahsil edilen vergiler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına, sosyal güvenlik kurumları adına tahsil edilen tutarlar 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına alacak kaydedilir. Merkez muhasebe birimi ve il muhasebe birimlerince tahsil edilen vergi ve benzeri tutarlar, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilerek bu muhasebe birimlerinin kendi hesabına aktarılır. Taşınırların kayıtları, kamu idarelerinin envanterine dâhil edilmek üzere ek olarak yapılmaktadır

(13) Dönüşüm projeleri çerçevesinde İdare, TOKİ ve İller Bankasına taşınmaz yapımlarına ilişkin aktarılan tutarlar, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Proje tamamlandığında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(14) Dönüşüm projeleri çerçevesinde Bakanlıkça taşınmaz yapımlarına ilişkin ödenen tutarlar, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Proje tamamlandığında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(15) Kredi almaya hak kazananlara yapılacak ödemeler vadesine göre; 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına 3802 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir. Kredi taksitleri tahsil edildikçe, tahsis edilen tutar 102 Bankalar Hesabına borç, vadesine göre 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına 3802 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

(16) Bakanlıkça verilen kredilerden, zamanında geri ödenmediği için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bakılırsa vergi dairelerince takip ve tahsil edilmesi gerekli olan tutarlar ilgilileri adına 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabına borç, 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 3802 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

(17) İlgili vergi dairelerince tahsil edilerek özel hesaba aktarılan tutarlar, merkez muhasebe birimince 102 Bankalar Hesabına borç, 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabına alacak kaydedilir.

(18) Bakanlıkça verilen kredilerden ötürü güncellenen kredi tutarı ile kredinin vadesinde ödenmemesinden ötürü kredi borcunun artması durumunda artan tutar, vadesine göre; 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına 3802 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.

(19) Projenin dahilinde alınan teminat mektupları 900 Alınan Teminatlar Hesabına borç, 901 Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir. Teminat mektuplarının alınması, saklanması ve iadesine ilişkin işlemler kamu idarelerinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(20) Kredi verilen insanların gayrimenkulleri üstüne tesis edilen ipotekler 912 Gayrimenkul İpotekleri Hesabına borç, 913 Gayrimenkul İpotekleri Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir.

(21) Merkez muhasebe birimince dönem sonlarında, 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabında yer almakta olan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba alacak, 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

(22) Merkez muhasebe birimi, il muhasebe birimlerinin banka hesaplarına nakit aktarabilir. Nakit aktarımlarında; merkez muhasebe birimince 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı alacak kaydedilir. İl muhasebe birimince ise; 102 Bankalar Hesabına borç, 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına alacak kaydedilir.

(23) Genel Müdürlükçe talep edilmesi durumunda nakit tutarlar, il muhasebe birimlerince 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri hesabına alacak kaydedilmek suretiyle merkez muhasebe birimine aktarılır. Merkez muhasebe birimince ise 102 Bankalar Hesabına borç, 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabına alacak kaydedilir.

(24) Özel hesabın nemalandırılması sonucu elde edilen net faiz geliri 102 Bankalar Hesabına borç, brüt faiz geliri 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Brüt faiz geliri ile net faiz geliri arasındaki fark ise 634 Dönüşüm Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

(25) Bakanlıkça taahhüt edilen kira yardımı, konut ve işyeri kredileri, yıkım kredileri, kredi faiz desteği ve kaynak aktarım tutarları ile bunlara ilave edilen her çeşit taahhüt artışları ve diğer yükümlülükler merkez muhasebe birimine bildirildiğinde, 980 Gider Taahhütleri Hesabına borç, 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir. Gerçekleşen taahhütler 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına borç, 980 Gider Taahhütleri Hesabına alacak kaydedilir.

(26) Fazla ya da yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar, 140 Kimselerden Alacaklar Hesabına borç, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. Bu kapsamda fazla yahut yersiz ödenen tutarlar tahsil edildiği zaman 102 Bankalar Hesabı hesabına borç, 140 Kimselerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir.

(27) Dönem sonlarında;

a) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabının alacak bakiyesi bu hesaba borç, 690 Dönem net kârı veyahut zararı hesabına alacak kaydedilir.

b) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 690 Dönem net kârı yahut zararı hesabına borç kaydedilir.

c) 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabının ilgili sene alacak bakiyesi tutarının, 634 Dönüşüm Giderleri Hesabının ilgili senesi borç bakiyesi tutarından yüksek olması halinde, aradaki fark 690 Dönem Net Kârı veyahut Zararı Hesabına borç, 692 Dönem Net Kârı veyahut Zararı Hesabına alacak kaydedilir. 692 Dönem Net Kârı ya da Zararı Hesabına alacak bakiyesi bu hesaba borç, 590 Dönem Net Kârı Hesabına alacak kaydedilir.

ç) 634 Dönüşüm Giderleri Hesabının ilgili sene borç bakiyesi tutarının, 604 Dönüşüm Gelirleri Hesabının ilgili senesi alacak bakiyesi tutarından yüksek olması halinde, aradaki fark 692 Dönem Net Kârı ya da Zararı Hesabına borç, 690 Dönem Net Kârı yahut Zararı Hesabına alacak kaydedilir. 692 Dönem Net Kârı yahut Zararı Hesabının borç bakiyesi bu hesaba alacak, 591 Dönem Net Zararı Hesabına borç kaydedilir.

(28) Proje yürütücüsü kamu idaresinin muhasebe birimince, aylık olarak ve projenin tamamlandığı yahut projenin feshine karar verildiği Genel Müdürlüğe bildirildiğinde, muhasebe yetkilisi tarafından proje bazında EK-1’de yer almakta olan örneğe uygun biçimde Genel Müdürlüğe bildirim tarihi itibarıyla 15 günün içinde bir hesap özeti cetveli düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

Nakit taleplerinin bildirilmesi ve karşılanması

MADDE 9 – (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bakanlıkça belirlenen tarihe kadar, izleyen aya ilişkin Yasa bünyesinde yapılmış olması öngörülen harcamalar için Genel Müdürlüğe yazı ile nakit talebinde bulunmaktadır. Nakit taleplerinde, EK-2’de yer almakta olan özel hesap nakit talep belgesi kullanılmaktadır

(2) Genel Müdürlük nakit talebini değerlendirir ve münasip görülebilen nakit tutarını yazı ile Merkez muhasebe birimine bildirir.

(3) Merkez muhasebe birimi kendisine bildirilen nakit tutarlarını, İl muhasebe birimleri nezdindeki banka hesabına gönderir.

Ödemeye ilişkin evrakların muhafazası

MADDE 10 – (1) Özel hesaptan kaynak aktarılanlarca yapılacak ödemelerde ödemeye ilişkin evrakların onaylı suretleri, gerektiğinde projenin denetimi ile görevli komisyon üyelerine verilmek üzere proje yürütücüsü harcama birimi tarafından; asılları ise projenin ödemelerini gerçekleştiren muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirme belgesine ekli olarak muhafaza edilir.

Harcamalara ilişkin kanıtlayıcı evraklar ve sorumluluk

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine yapılmış olan kaynak aktarımlarında, 21 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan evraklar bir dosya durumunda ödeme emri belgesine eklenmektedir

(2) Bakanlık ve İdarelerce bu Yönetmelik bünyesinde yapılacak harcamalarda; ilgisine göre, Merkezi Yönetim Harcama Evrakları Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Harcama Evrakları Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketince bu Yönetmelik bünyesinde yapılacak harcamalarda ise Merkezi Yönetim Harcama Evrakları Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır

(3) İkinci fıkrada belirtilmiş Yönetmeliklerde öngörülen belgelerden herhangi birinin düzenlenememesi durumunda, bu belge yerine Maliye Bakanlığının münasip görüşü üstüne Bakanlıkça belirlenecek belge kullanılmaktadır

(4) Düzenlenen kanıtlayıcı evrakların içeriğinden ve doğruluğundan belgeyi düzenleyenler ile gerçekleşme sürecinde görev alanlar sorumludur.

DÖRDÜNCÜ Kısım

Özel Hesaptan Kullandırılacak Krediler ve Geri Ödeme

Konut ve işyeri kredileri

MADDE 12 – (1) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan yahut kamulaştırılan yapıların maliklerinden ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veyahut sınırlı ayni hak sahibi olarak minimum bir yıldır ikamet ettiği veyahut bunlarda işyeri bulunmuş olduğu tespit edilenlerden konutunu ve işyerini kendi imkanları ile yapmak yahut edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilir.

(2) Özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların bulunmuş olduğu bölgeler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça kullandırılacak kredilerin azami tutarları ile kredinin tahsis öncelikleri her sene belirlenir ve ilan edilir.

(3) Talep edilmesi durumunda, Bakanlıkça belirlenen tutarların altında da kredi açılabilir.

(4) Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurur.

b) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından münasip görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

c) Onaylanan kredi karşılığında Bakanlıkça belirlenen tutarda teminat alınır ve kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde borçluların gayrimenkullerinin tapu kayıtlarına ve bağımsız kısımlara ait bilgilere, kredi ve geri ödeme şartları ile diğer hususlara yer verilir. Kredi borcuna karşılık olarak gereken ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılmaktadır

ç) Konutunu veyahut işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde yirmi beşi peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınmak suretiyle üç eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılır.

d) Konutunu veyahut işyerini kendi edinmek isteyenlere açılan kredinin tamamı, kredi sözleşmesine istinaden gereken ipotek tesis ve tescil işlemlerinin yapılmasını müteakip hak sahibinin hesabına aktarılır.

e) Kredi geri ödemelerinde 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılmaktadır

Yıkım kredileri

MADDE 13 – (1) Riskli alanda yer almakta olan yahut riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir.

(2) Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurur.

b) İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından münasip görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir.

c) Verilecek kredinin tutarı her sene Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Takriben Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı takriben maliyetinin % 1’ini, Tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin % 1’ini geçemez.

ç) Açılan kredi peşin olarak özel hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.

d) Kredi geri ödemelerinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılmaktadır

(3) Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten başlayarak bir ay içinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

Kredi geri ödemeleri

MADDE 14 – (1) 12 nci maddeye göre kullandırılan konut ve işyeri kredilerinin geri ödemelerinde aşağıdaki bölümde belirtilmiş olan esaslara uyulur.

a) Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer almakta olan şartlara ve ödeme planında belirlenen sürelere münasip olarak ödenir.

b) Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında yapılmaktadır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği durumda geri ödenmeyen bölümleri 6183 nolu yasa hükümlerine bakılırsa vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

c) Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanı;

1) 100 m² ye kadar olan konutlar için (100,99 m² dahil) 120 aya,

2) 101-150 m² konutlar için (150,00 m² dahil) 84 aya,

3) 150 m² den büyük konutlar için 60 aya,

4) 50 m² ye kadar olan işyerleri için (50,99 m² dahil) 48 aya,

5) 50 m² den büyük işyerleri için 36 aya,

kadar taksitlendirilebilir ve güncellenmiş kredi borcunun bu bentte belirtilmiş taksit sürelerine bölünmesi suretiyle borçlunun ödemesi gerekli olan aylık taksit tutarı bulunmaktadır

ç) Geri ödemelerde ilk vade, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içinde ödenir. Kredi sözleşmesinde belirtilmek koşuluyla ilk vade ödemeleri, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden aydan başlayarak en geç 24 ay sonra da başlatılabilir. Bu halde, geri ödemesiz döneme ait taksit süreleri (c) bendine göre belirlenen azami taksit sürelerine dâhil olacağından, bu süreler azami taksit sürelerinden düşülerek kalan taksit süreleri bulunmaktadır ve geri ödemesiz dönemin bittiği tarihteki güncellenmiş kredi borcu tutarı kalan taksit sayısına bölünerek ödenmesi gerekli olan yeni aylık taksit tutarları belirlenir.

d) Kredi borcu, genellikle her güncelleme devrinde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenir. Güncelleme oranı;

1) Brüt inşaat alanı 101 m² ye kadar olan konutlar (100,99 m² dâhil) için açılan kredilerde aynen,

2) Brüt inşaat alanı 101-150 m² olan konutlar (150,00 m² dâhil) ile 50 m² olan (50,99 m² dâhil) işyerleri için açılan kredilerde % 10 artırılarak,

3) Brüt inşaat alanı 150 m² den büyük olan konutlar ile 50 m² den büyük olan işyerleri için açılan kredilerde % 20 artırılarak,

uygulanmaktadır

e) Yıl içerisinde imzalanan kredi sözleşmelerinde, ilk vade ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılmaktadır. Başlangıç güncellemesinden sonra her güncelleme zamanında güncelleme işleminin yapılmasına devam olunur. Malum güncelleme işlemleri geri ödemesiz dönem için de yapılmaktadır

f) Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılmış olan geri ödemeler düşülür, kalan kredi borcu güncelleme oranının uygulanması suretiyle artırılarak yeni borç tutarı bulunmaktadır. Güncellenen bu borç da kalan taksit sayısına bölünerek, aylık ödenmesi gerekli olan taksit tutarları belirlenir. Bu işleme kredi borcu bitene kadar devam olunur.

g) Güncelleme oranı değişiklikleri, Bakanlıkça merkez muhasebe birimine bildirildiğinde bu birimce, hesaplara intikali sağlanmaktadır

ğ) Kredi borcu taksitleri, istenmesi durumunda vadesinden önce ödenebilir. Bu halde, ödeme tarihindeki taksit tutarı üstünden ödeme yapılmaktadır

h) Erken ödeme sebebi ile borcun hepsinin tek seferde kapatılması durumunda, ödeme tarihindeki aylık taksit tutarının kalan taksit sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutara, talep tarihindeki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) önceki yılın benzer ayına göre meydana gelmekte olan senelik değişim oranında erken ödeme indirimi yapılarak borç kapatılır.

(2) 13 üncü maddeye göre kullandırılan yıkım kredilerinin geri ödemelerinde aşağıdaki bölümde belirtilmiş olan esaslara uyulur:

a) Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer almakta olan şartlara ve ödeme planında belirlenen sürelere münasip olarak ödenir.

b) Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında yapılmaktadır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği durumda geri ödenmeyen bölümleri 6183 sayılı yasa hükümlerine bakılırsa vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

c) Geri ödemelerde ilk vade, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içinde ödenir. Kredi borcu maksimum 24 ay taksitlendirilebilir.

ç) Kredi borcunun güncelleme işlemleri, borcun vadesinden önce ödenmesi ve erken ödeme indirimi uygulanması hakkında konularda bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılmaktadır. Birinci fıkranın (d) bendine göre güncelleme oranının belirlenmesi gerektiğinde, yıktırılan yapının brüt inşaat alanı dikkate alınır.

Bakanlık ile kredi kullananlar arasındaki ilişkiler

MADDE 15 – (1) Bakanlık, kredilerin amacına münasip olarak kullanılıp kullanılmadığını her bölümde denetler yahut denetletebilir. Uygulamada bir noksanlık tespit edilmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen zamanda bu noksanlıkların giderilmesi istenir. Noksanlıkların giderilmemesi durumunda Bakanlık kredi işlemlerini durdurmaya yahut verilmiş kredilerden doğan alacağının tamamını muaccel hale getirmeye yetkilidir.

(2) Kredi verilme şartlarını taşımadığı durumda, adına kredi açılanların kredi işlemleri iptal edilerek, kullanılan krediler Bakanlıkça borçluya yapılacak tebliği takip eden 1 aylık zamanda ödenir. Süresinde ödenmeyen bu alacaklar, Bakanlıkça ilgili vergi dairesine bildirilmesi üstüne, 6183 sayılı yasa hükümlerine bakılırsa takip ve tahsil edilir.

(3) Kredi kullanılarak edinilen konut yahut işyerinin bir başkası tarafından devir yahut satın alınabilmesi için kredi borcunun kapatılması gerekmektedir

Sigorta

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde kullandırılan krediler için aşağıdaki sigortalar aranır:

a) Konut ve işyerleri edinimleri için, kredi kullananlarca zorunlu deprem sigortası ve bütün riskleri içeren konut/işyeri sigortası yaptırılması zorunludur.

b) Konut ve işyerleri inşaatları için inşaatların devamı süresince bütün riskleri içeren ilgili inşaat sigortası yaptırılır. İnşaat, konut veyahut işyerine dönüştükten sonra kredi borcu süresince zorunlu deprem sigortası ile bütün riskleri içeren konut/işyeri sigortası yaptırılması zorunludur.

c) Yıkım kredileri için yıktırılan yapıdan ötürü üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılır.

ç) Kredi kullananların sözleşmenin imzalanmasından başlayarak geri ödeme zamanı sonuna kadar hayat sigortası yaptırması zorunludur.

(2) Sigortalar, yıkım kredileri hariç olmak üzere kredi borcu bitinceye kadar her sene yenilenir.

(3) Sigortalarda, Bakanlık daini mürtehin olarak belirlenir.

(4) Sigorta poliçesinin aslı veyahut sigorta şirketi tarafından onaylı sureti Bakanlığa verilir.

Teminatlar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe göre açılacak kredi işlemlerinde teminat ilişkileri, direkt kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kurulur. Bakanlık, teminat türlerinin tercihinde taşınmaz üstünde birinci derece ve sırada ipotek tesisi esas olmak üzere gereken gördüğü durumda başkaca teminat isteminde de bulunabilir.

(2) Tesis olunacak ipotekle ilgili olarak kredi kullananlar ile Bakanlık arasında imzalanan kredi sözleşmesinde;

a) İlk teminat ipoteğinin değer kaybetmesi ya da Bakanlıkça gereken görülebilen diğer hallerde teminatın istenen tutarda arttırılmasına borçlu tarafından izin verildiğine,

b) Bakanlığın bildirim tarihi itibarıyla otuz günün içerisinde borçlunun teminatı arttırmaması durumunda borcun hepsinin muaccel olacağına,

c) Teminata konu taşınmaz üstünde üçüncü şahıslar lehine bir takyidat konulamayacağına, aksi durumunda borcun bütününün muaccel olacağına ve Bakanlıkça cebri takibat yapılacağına,

ilişkin hükümlerin bulunması zorunludur.

Yoksul ya da dar gelirlilerin borçlandırılması

MADDE 18 – (1) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Yasasına göre yoksul ya da dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek olan konut ya da işyerleri, özel hesabın finansman haline göre Bakanlıkça münasip görülmesi durumunda, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaylı olarak Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilmiş usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir.

BEŞİNCİ Kısım

İdarelere Kaynak Aktarılması

Kaynak aktarılacak faaliyetler ve kurumlar

MADDE 19 – (1) Bakanlık, Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere özel hesaptan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine kaynak aktarabilir.

Kaynak aktarımı başvurularının değerlendirilmesi ve onay

MADDE 20 – (1) Yasa bünyesinde kaynak aktarım talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Her bir iş kalemi için ayrı ayrı hesaplanmış takriben maliyet hesap cetveli veyahut ihale bedelini ve iş kalemlerini göstermektedir dokümanlar

istenir.

(2) Kaynak aktarım talebi, Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra, münasip görülebilen talepler Bakan onayına sunulur. Bakan tarafından münasip görülebilen tutar kadar kaynak aktarımı tutarı belirlenir.

(3) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; Bakanlık ile İdare, TOKİ ve İller Bankası arasında Bakan tarafından imzalanan protokollerde aktarılacak kaynak tutarına protokolde açıkça yer verilmesi durumunda, kaynak aktarımı için ek olarak Bakan onayı aranmaz.

Kaynağın aktarılması

MADDE 21 – (1) Yasa bünyesinde kaynak aktarılması münasip görülebilen İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine hal yazılı olarak bildirilir. Kaynak aktarımının gerçekleştirilebilmesi için;

a) Yalnızca Yasa bünyesinde yapılacak iş, işlem ve uygulamalarda kullanılmak üzere açılacak Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına ilişkin IBAN numarası,

b) Vergi Kimlik Numarası,

c) Aktarım talebinde bulunan İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi en üst yöneticisi tarafından imzalı ve mühürlü EK-3’te yer almakta olan taahhütname,

Bakanlığa gönderilir.

(2) Kaynak aktarımına ilişkin düzenlenecek dosyada;

a) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan evrakların

b) Bakanlığa hitaben yazılan kaynak aktarım talep yazısının,

c) Kaynak aktarımına ilişkin Bakan onayının,

onaylı suretleri yer bulur.

Özel hesaba iade

MADDE 22 – (1) Özel hesaptan kaynak aktarılan ve dönüşüm projesini yürütmekle sorumlu olan TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketi, tamamlanan her bir projeyi en geç otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(2) Tamamlanan dönüşüm projelerine ilişkin harcanmayan tutarlar birinci fıkrada belirtilmiş süre içerisinde özel hesaba iade edilir.

Kaynak aktarımının durdurulması

MADDE 23 – (1) TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yürütülen projenin bu Yönetmelik hükümleri ile teknik ve idari şartnamesine münasip yürütülmediğinin tespit edildiği hallerde kaynak aktarımı durdurulur. Tespit edilen noksanlık ve aksaklıkların giderilebilmesi için Bakanlıkça uygun süre verilir.

(2) Birinci fıkraya göre verilen süre içinde noksanlık ve aksaklıkların giderilmemesi durumunda aktarılan kaynaklar, aktarılış tarihi itibarıyla tahakkuk eden kanuni faizi ile beraber genel hükümlere göre geri alınır.

ALTINCI Kısım

Türlü ve Son Hükümler

Harcama yetkisinin devri

MADDE 24 – (1) Bakanlık ile özel hesaptan kaynak aktarılan İdarelerin harcama yetkilileri, tabi oldukları mevzuat hükümlerine, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketi harcama yetkilileri ise Bakanlığın tabi olduğu mevzuat hükümlerine münasip olarak harcama yetkisini ihtisas sahibi birimlerinin yöneticilerine devredebilir.

İhale işlemleri

MADDE 25 – (1) Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler hariç olmak üzere, özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işlemlerinde ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaktadır

Özel hesaptan alınan taşınırların kaydı ve kullanımı

MADDE 26 – (1) Özel hesaptan iş makinesi alınması Bakanlığın iznine tabidir. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Yasası dahilinde olan taşıtların edinilmesinde 237 sayılı yasanın 10 uncu maddesi hükümlerine ve bu konuda diğer düzenleyici işlemlere uyulur.

(2) Kanun kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için özel hesaptan satın alınan envaiçeşit taşınır mal, bağış olarak taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle proje yürütücüsü harcama biriminin ya da kaynak aktarılanların envanter kayıtlarına alınır.

(3) Özel hesaptan alınan taşınırlar, Yasa bünyesinde yürütülen projelere ilişkin hizmetler dışında ve başka amaçlarla kullanılamaz. Bu taşınırların kullanıma verilmesi, devir, terkin ve hurdaya ayırma işlemlerinde proje yürütücüsü kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanmaktadır

(4) Yasa bünyesinde yürüttüğü projelerin sonuçlanmış olması ve ilgili taşınırlara ihtiyacının kalmadığının anlaşılması durumunda taşınırlar, Yasa bünyesinde proje yürütücüsü durumundaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlıkça münasip görülenlere, başka bir işleme gerek kalmaksızın ücretsiz olarak devredilebilir yahut hiç talep olmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca satılabilir.

Tasfiye

MADDE 27 – (1) Bakanlıkça özel hesabın tasfiye edilmesi durumunda tasfiyeden sonra özel hesap adına tahsil edilmesi gerekli olan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Tasfiye tarihi sonrası özel hesaptan türlü sebeplerle ödenmesi zorunlu olan tutarlar genel bütçeden karşılanır.

Denetim

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin denetim Bakanlık ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5018 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 13/9/2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci ve 9 uncu maddeleri 2/5/2017 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı zamanında,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar