Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki dükkan 5 yıllığına kiraya veriliyor

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta - Cafe Dükkanı 5 yıllığına kiraya veriliyor...

 
 

Emlak Haberleri

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta - Cafe Dükkanı 5 yıllığına kiraya veriliyor. Gayrimenkulün kiralama ihalesi 26 Nisan'da yapılacak.

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi zemin katında bulunan Pasta - Cafe Dükkanı 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00'da ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 26.04.2018 tarihinden bir gün öncesi 25.04.2018 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki dükkan 5 yıllığına kiraya veriliyor! - emlakmimar.com

İstenen evraklar

a) Kanuni ikametgah, (onaylı)

b) Nüfus sureti, (onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter onaylı imza sirküleri ile idare merkezinin bulunmuş olduğu yer mahkemesinden ya da siciline kayıtlı bulunmuş olduğu Ticaret Odasından ya da sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihi itibariyle alınmış belge,

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu yahut banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye'de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter onaylı imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilmiş evrakları vermesi,

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu hakkında benzer işlerde (kafe, kafeterya, büfe vb.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

i) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Emlak Mimar