Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik değişikliği

Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklik yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

 
 

Sözlük

Meskenlerin gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelikte farklılık yapılmasına ilişkin yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik bünyesinde yapılmış olan düzenlemeler şu biçimde sıralandı:

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Meskenlerin GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE Farklılık YAPILMASINA

İlişkin yönetmelik

MADDE 1 – 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(5) Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için proje müellifi veyahut akustik uzman tarafından mimari akustik raporu düzenlenir. Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü biçimde; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içermektedir

(6) Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır ve (b) bendindeki yapılar için akustik performans belgesi düzenlenir.

a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar,

b) A ya da B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.”

MADDE 2 –benzer Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile EK-3 Tablo 3.2 ve Tablo 3.4’ün üç numaralı dipnotlarında geçen “10 dB” değeri “14 dB” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –benzer Yönetmeliğin EK-3 Tablo 3.5’i ekteki biçimde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –benzer Yönetmeliğin EK-4’ü ekteki biçimde değiştirilmiştir.

MADDE 5 –benzer Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla bir sene süreyle, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre düzenlenmesi gerekli olan akustik proje yerine mimari akustik rapor hazırlanabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar