Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016

2016 yılında uygulanacak avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte avukatlık asgari ücret tarifesi 2016..

 
 

Sözlük

2016 senesinde uygulanacak avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016 ve esasları şu biçimde sıralanıyor.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, bütün hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran envaiçeşit merci kararlarında ve ek olarak kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gerekli olan avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanmaktadır

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veyahut kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması durumunda; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üstünden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde yalnızca asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üstünden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veyahut işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılmış olan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret yahut kabulü durumunda de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyizen ve bölüm idare ve bölüm adliye mahkemelerinde itirazen görülebilen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak ya da farklı sebep ile davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden daha çok davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret nedeni ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret nedeni ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret nedeni için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2016

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ Parça

Dava ve Takiplerin Dışarısındaki Hukuki Varduıılarda Ödenecek Ücret

...

1.

Baroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

250,00 TL

Takip eden her saat için

150,00 TL

2.

Çağrı üstüne gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

500,00 TL

Takip eden her saat için

250,00 TL

3.

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

500,00 TL

Takip eden her saat için

240,00-TL

4.

Her çeşit dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

360,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri evrakların hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

480,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri evrakların hazırlanması

1.450,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.500,00 TL

İKİNCİ Parça

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili yahut bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

360,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi ya da korunması gibi amaçlarla yapılmış olan işler için

600,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları hakkında ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.700,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.200,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise

5.250,00 TL

b) Duruşmalı ise

9.000,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir

6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere. Fakat hizmete konu işin değeri maktu ücretin altmda ise hizmete konu işin değeri kadar

325,00 TL

...

ÜÇÜNCÜ Kısım

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi uyarınca Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 1.000,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.500,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti senelik avukatlık ücretinin üstünde olduğu durumda aradaki eksik miktar avukata ek olarak ödenir.

DÖRDÜNCÜ Parça

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel İnsanların Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.500,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti senelik avukatlık ücretinin üstünde olduğu halde aradaki eksik miktar avukata ek olarak ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ Parça

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılmış olan ve Konusu Para Olsa veyahut Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içerisinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise

400,00 TL

b) Duruşmalı ise

500,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

660,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.500,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.300,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde görülebilen kredi taksitlerinin yahut faizinin uyarlanması davaları için

900,00 TL

İKİNCİ Kısım

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılmış olan ve Konusu Para Olmayan veyahut Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılmış olan takipler için

300,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

360,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

600,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

1,800,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

600,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

8.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

9.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

10.

Fikri ve Smai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.600,00 TL

11.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

12.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

13.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

14.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

15.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.000,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.500,00 TL

17.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için

1.800,00 TL

18.

Bölüm Adliye Mahkemeleri ile Bölüm İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülebilen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

900,00 TL

b) Birden daha çok duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gerekli olan sair işlemleri olan işler için

1.800,00 TL

19.

Sayıştayda görülebilen hesap yargılamaları için

3.500,00 TL

20.

Yargıtayda ilk derecede görülebilen davalar için

3.500,00 TL

21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülebilen davalar için

a) Duruşmasız ise

1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

22.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülebilen işlerin duruşması için

1.350,00 TL

23.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.350,00 TL

24.

Anayasa Mahkemesinde görülebilen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.000,00 TL

b) Kişisel başvuru

Duruşmalı işlerde

3.600,00 TL

Duruşmasız işlerde

1.800,00 TL

c) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yarijı S'eı ici'i ile İcra ve İflah Dairelerinde t a [.ıbııı ve kornişti i'ara Olan veva Para ile Değerk'mliıilebileu Hukuki Yıırıhınlara Ödenecek Lcıcl

1.

İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8.

3.000.000,00 TL'dan yukarısı için

% 1,00

Emlak Mimar