Arnavutköy'de 10.5 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul

Arnavutköy Belediyesi, Haraçcı ve Arnavutköy Mahalleleri ile Hadımköy bölgesinde yer alan 5 gayrimenkulü satıyor. İhale 20 Nisan'da yapılacak..

 
 

Emlak Haberleri

Arnavutköy Belediye Başkanlığı, Haraçcı ve Arnavutköy Mahalleleri ile Hadımköy kısmındaki gayrimenkullerini satışa sunuyor. Taşınmazların toplam bedeli 10 milyon 515 bin 373 Türk lirası olarak belirlendi. İhale 20 Nisan'da gerçekleşecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilmiş Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79 ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200 (İki Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilmektedir

Arnavutköy'de 10.5 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul! - emlakmimar.com

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Evraklar

A) GERÇEK Kimselerden

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter aracılığıyla tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu yahut makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil halinde Noter tarafından onaylanan vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması durumunda Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL Kimselerden

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunmuş olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veyahut Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunmuş olduğu yer mahkemesinden yahut ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noterce onaylı imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti ve yetkilinin Noter aracılığıyla tasdikli imza beyannamesi)

3- Dernekler için; dernek tüzüğünün noter aracılığıyla tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu yahut makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5- Temsil halinde Noterce onaylı vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması durumunda Noter tarafından onaylanan Ortak Girişim Beyannamesi.

7- Belediyeye bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veyahut tüzel kimselerin her biri için, bu maddedeki (A) yahut (B) bentlerinde belirtilmiş evraklar istenecektir.

MADDE 4 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 20.04.2017 günü saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Böylece dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilmiş saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme sebebi ile işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler bir nedenle geri alınamaz.

Emlak Mimar