Altyapı nedir?

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, doğalgaz, elektrik gibi tesisatın tümüne verilen addır.

 
 

Sözlük

Altyapı nedir?

Altyapı, bir yapı, kent ve ülke için gereken olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre, ulaşım gibi donanımların tümüdür.

Altyapının bina ve yerleşim için önemi nedir?

3194 sayılı İmar Yasasına göre; ‘toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veyahut kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez.

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs veyahut kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri sebebiyle hiçbir bedel alınmaz.

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veyahut bu meblağı önceleri ilgili idareye ödeyenlere aynen geri verilir.

Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden yahut etmesi gerekli olan parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur.

Var olan binalarda esaslı değişiklikler ve ilaveler yapılmış olması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla birlikte, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz.

Bu maddenin tatbikinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar imar yönetmeliğinde belirtilir.

İmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzeninde düzeltme ve yenileme getirilen yerleşik alanlardaki uygulamada var olan şehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii 3802 yenilenmesi gerekli olan hallerde, şehirsel hizmetlerin yerine getirilmesi hakkında olarak kanunlarda belirtilmiş katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı 3802 bina sahiplerinden usulünce alınır.

Altyapısı olmayan binanın akıbeti ne olur?

İmar planları içerisinde meskün saha olarak belirtilmiş yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının, yapının bulunmuş olduğu sokaktaki lağım şebekesine ya da var ise umumi fosseptiğe bağlanması, lağım şebekesi ya da umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkulün içerisinde, lüzumlu tesisatın yapılmış olması mecburidir. Bu bağlantılar mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligatla verilecek müddet zarfında yaptırılmadığı durumda ilgili idare tarafından yıktırılır.

İstanbul’da altyapıyla ilgilenen kurum hangisidir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’dür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?

Büyükşehir içerisindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi amaçlı büyükşehir belediye başkanı 3802 görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ek olarak gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içerisinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve senelik programlara münasip olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil envaiçeşit bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden daha çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı zamanda yapılmış olması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi kapsamında oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi halinde, büyükşehir belediyesi yahut ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan ölçüde ödeneği, tekrar değerleme oranını da dikkate alarak ertesi sene bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veyahut ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veyahut kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin bölümleri hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün yöneticisi kimdir ve iletişim bilgileri nedir?

Ad Soyad:Nusret Mum

Görev:Müdür

Birim Adı:Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü

Telefon: 0212 449 46 35

Santral:0212 449 40 00

Faks:0212 449 44 70

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Merter

Altyapı ile ilgilenen başka kurum var mıdır?

Üç ilde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulacak. Bakanlar Kurulu 13 Ağustos 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde birer adet Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulmasını kararlaştırdı. Karar, 10 Eylül 2012 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Mimar