Afyonkarahisar Defterdarlığı'ndan 5.9 milyon TL'ye satılık 2 arsa

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 21 Mart'ta yapılacak..

Emlak Haberleri

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Demirçevre Köyü'nde yer almakta olan 2 arsa ihale ile satılmakta. Arsaların toplam muhammen değeri 5 milyon 904 bin lira olarak belirlenmiş olan arsalar için ihale 21 Mart'ta gerçekleşecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞA ÇIKARILACAK Taşınmaz mülklerin

Afyonkarahisar Defterdarlığı'ndan 5.9 milyon TL'ye satılık 2 arsa! - emlakmimar.com

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilmiş, mülkiyeti Hazineye ait 2 adet taşınmazın (1 ve 2. Sıra) satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilmiş tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale hakkında şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilmektedir

2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki bölümde belirtilmiş olan evrakları ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veyahut iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermektedir belge (Adres beyanı),

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat ya da Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile benzer şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veyahut bu senetler yerine düzenlenen evraklar (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini Türkiye dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertible döviz.),

d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıdaki kısımda belirtilmiş olan şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunmuş olduğu yer mahkemesinden yahut siciline kayıtlı bulunmuş olduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapılmış olduğu sene içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak insanların özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını göstermektedir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veyahut vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilmiş şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veyahut teklifte bulunacak insanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi durumunda; 4706 sayılı yasanın 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme durumunda, satış bedelinin minimum dörtte biri peşin, kalanı maksimum 2 senede ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile beraber ödenir. 4706 no lu yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ek olarak, satışı yapılmış olan taşınmaz 5 sene süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Emlak Mimar