Abonelik sözleşmeleri yönetmeliği

24 Ocak 2015 tarihinde 29246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor...

Sözlük

Abonelik sözleşmeleri yönetmeliği 24 Ocak 2015 tarihinde 29246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.

Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışarısındaki abonelik sözleşmelerine bu Yönetmeliğin sadece 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanıyor.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ Parça

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin gayesi; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicinin belli bir mal yahut hizmeti devamlı yahut devamlı aralıklar ile edinmesini sağlayan envaiçeşit abonelik sözleşmesini kapsar.

(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışarısındaki abonelik sözleşmelerine bu Yönetmeliğin sadece 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 13 üncü, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanmaktadır

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Abonelik sözleşmesi: Tüketicinin belli bir mal veyahut hizmeti devamlı ya da sürekli aralıklar ile edinmesini sağlayan sözleşmeyi,

b) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

c) Elektronik haberleşme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yer almakta olan tanımı,

ç) Gecikme zammı oranı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranı,

d) Hizmet: Bir ücret veyahut menfaat karşılığında yapılmış olan 3802 yapılmış olması taahhüt edilen mal sağlama dışarısındaki envaiçeşit tüketici işleminin konusunu,

e) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği yahut kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına münasip olarak makul bir zaman incelemesine elverecek halde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri envaiçeşit araç ya da ortamı,

f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

g) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veyahut tatil amacıyla taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri envaiçeşit gayri maddi malları,

ğ) Sağlayıcı: Kamu tüzel kimseleri de dahil olmak üzere ticari yahut mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan 3802 hizmet sunanın adına 3802 hesabına hareket eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Satıcı: Kamu tüzel kimseleri de dahil olmak üzere ticari yahut mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan 3802 mal sunanın adına 3802 hesabına hareket eden gerçek yahut tüzel kişiyi,

ı) Tüketici: Ticari veyahut mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek 3802 tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ Parça

Sözleşmenin Hali ve İçeriği

Sözleşmenin hali

MADDE 5 – (1) Satıcı veyahut sağlayıcı, sunulan mal veyahut hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorundadır. Yazılı yahut mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kâğıt üstünde yahut kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(2) Abonelik sözleşmeleri; minimum on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir biçimde düzenlenir.

Sözleşmenin zorunlu içeriği

MADDE 6 – (1) Abonelik sözleşmelerinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Tüketici ile satıcı ya da sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve var ise MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,

b) Sözleşmenin konusu ve var ise süresi,

c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

ç) Malın ilk teslim tarihi ya da hizmetin ifasına başlama zamanı,

d) Mal ya da hizmetin bütün vergiler dahil toplam fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal ya da hizmet bedelinin bir tarife üstünden hesaplanması halinde; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ile tüketim zamanı

f) Fatura bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde, hizmet sunumunun ne halde ve ne kadar zaman zarfında durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonrasında ödenmesi halinde ise hizmet sunumunun ne biçimde ve ne kadar süre içinde başlatılacağına dair bilgi,

g) Mal ya da hizmetin temini için abonenin kullanımına sunulan sayaç, modem ve benzeri cihazların değişiminin yasal yükümlülüklere münasip olarak yapılabileceğine dair bilgi,

ğ) Sözleşme konusu mal yahut hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabileceği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna dair bilgi,

h) Satıcı veyahut sağlayıcının kusurundan kaynaklanan sebeplerle sözleşmede belirtilmiş nitelikte mal veyahut hizmet sunulamaması durumunda tüketicinin, Kanunun 11 inci yahut 15 inci maddelerinde yer almakta olan haklarına dair bilgi,

ı) Sayaç ve benzeri ölçüm cihazlarının kullanılmış olduğu hallerde, bu cihazlarda meydana gelmekte olan arızalar sebebi ile belli bir süreyle tüketim miktarının hiç ya da doğru bir biçimde tespit edilememesi durumunda, malum süre için tüketim miktarının ne biçimde tespit edileceğine dair bilgi,

i) Tüketiciye sunulan mal veyahut hizmetin bedeli dışında tüketiciden ilgili mevzuat gereği tahsil edilmesi zorunlu bedeller malum ise, bu bedellerin neler olduğu ile bunların sözleşmenin düzenlendiği tarihteki tutarı ve değişmesi halinde yeni tutarların tüketiciye ne biçimde bildirileceğine dair bilgi,

j) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına dair bilgi,

k) Tüketiciden güvence, depozito yahut teminat adı altında bir ücret alınması malum ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi halinde tüketiciye ne kadar zaman zarfında ve ne halde iade edileceğine dair bilgi,

l) Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına dair bilgi,

m) Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, modem, telefon, uydu alıcısı ve benzeri cihazların iadesi öngörülüyorsa nasıl iade edileceğine ya da geri alınacağına dair bilgi,

n) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veyahut tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

(2) Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dışarısındaki abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ı), (k) ve (m) bentlerinde belirtilmiş bilgilere yer verilmeyebilir.

(3) Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde birinci fıkranın (d) bendinde yer almakta olan bilgi aranmaz.

Sözleşmede bulunması gerekli olan şartların eksikliği

MADDE 7 – (1) Abonelik sözleşmesinde, 6 ncı maddede yer almakta olan hususlardan bir veyahut birkaçının bulunmuyor olması sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve bu halde, satıcı veyahut sağlayıcı malın teslimini veyahut hizmetin ifasını durduramaz. Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilir. Tersi halinde, tüketici cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

ÜÇÜNCÜ Kısım

Satıcı yahut Sağlayıcının Yükümlülükleri

Teslim yahut ifa yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Satıcı yahut sağlayıcı, abonelik sözleşmesine konu mal ya da hizmeti sözleşmeye münasip olarak teslim ya da ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Lakin, ön ödemeli hizmetlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Bildirim

MADDE 9 – (1) Satıcı yahut sağlayıcı, bir plan çerçevesinde yapılmış olması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal yahut hizmet sunumunu durduracak olması durumunda, bu halin başlangıç ve bitiş tarihini asgari kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı 3802 basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.

Bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Satıcı veyahut sağlayıcı, abonelik süresince tüketicilerle imzalamış oldukları sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi durumunda tüketiciye yazılı olarak veyahut kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın vermek 3802 kendi internet sayfaları üstünden tüketicinin erişimine sunmak zorundadır.

Faturalandırma zamanı

MADDE 11 – (1) Satıcı ya da sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede tersi kararlaştırılmadıkça bir aydır. Fatura zamanı boyunca tahakkuk eden borç tutarı ya da tüketim miktarının, daha önceleri sözleşmede belirlenmiş tutarın ya da miktarın altında gerçekleşmesi halinde faturalandırma bir sonraki dönem yahut zamanlarda yapılabilmektedir

(2) Sözleşmeye konu mal yahut hizmetin faturalandırma zamanı değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.

Faturanın zamanında ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Abonelik sözleşmelerinde faturanın zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme zammı oranı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranını aşamaz.

Diğer yükümlülükler

MADDE 13 – (1) Belli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ama abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması ya da onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

(2) Sözleşme süresi sonuç kısmında tüketiciden açık bir talep ya da onay almadığı durumda mal yahut hizmet sunmaya devam etmekte olan satıcı yahut sağlayıcı, sunulan bu mal veyahut hizmet için hiçbir bedel talep edemez.

(3) Elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren sağlayıcılar, katma değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan sağlayıcılar ile beraber bu hizmetlerin sunulmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ Parça

Taahhütlü Aboneliğe İlişkin Esaslar

Taahhütlü abonelik

MADDE 14 – (1) Taahhütlü abonelikler, satıcı veyahut sağlayıcının, taahhütnamede belirtilmiş süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere;

a) Sözleşme konusu mal veyahut hizmetin bedelinden indirim yapmayı,

b) Sözleşme konusu malın teslimi veyahut hizmetin ifası ile beraber taahhüt konusu malın mülkiyetini ya da kullanım hakkını devretmeyi 3802 hizmeti ifa etmeyi,

taahhüt ettiği aboneliklerdir.

(2) Taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname şartlarında tüketici aleyhine farklılık yapılamaz.

Taahhütname verme zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Satıcı ya da sağlayıcı, ikinci fıkrada belirtilmiş bilgileri içeren taahhütnameyi yazılı olarak veyahut kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

(2) Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal ya da hizmetin nitelikleri, bütün vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılmış olan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılmış olan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması halinde tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer almak zorundadır.

(3) Taahhüdün sesli iletişim araçları kullanılmak suretiyle verilmesi halinde, satıcı veyahut sağlayıcı ikinci fıkrada yer almakta olan bilgileri tüketiciye benzer ortamda vermekle yükümlüdür. Taahhüdün sınırlı alanda 3802 zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla verilmesi halinde ise, satıcı veyahut sağlayıcının taahhüt bünyesinde sunulan mal ya da hizmetin bütün vergiler dahil toplam fiyatı ile taahhüdün geçerlilik süresini tüketiciye benzer ortamda vermesi yeterlidir. Lakin bu hallerde; satıcı yahut sağlayıcı, birinci fıkrada yer almakta olan yükümlülüğünü taahhüdün verilmesinden başlayarak on dört gün içerisinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Taahhütnamede, taahhüt konusu mal ya da hizmetin bedeli, benzer mal veyahut hizmetin taahhütsüz abonelikler bünyesinde talep edilen bedelinden daha yüksek gösterilemez.

Taahhütlü aboneliğin süresinden önce feshi

MADDE 16 – (1) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırması durumunda, satıcı veyahut sağlayıcının talep edeceği bedel, tüketicinin taahhüdüne son vermiş olduğu tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz yahut diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş bölümünün toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Lakin, tüketiciden taahhüt bünyesinde tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş bölümünün toplamının, bu tutardan düşük olması durumunda sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

(2) Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde benzer nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması halinde, tüketici birinci fıkrada belirtilmiş tutarları ya da bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

Taahhütlü aboneliğin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 – (1) Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden minimum bir fatura zamanı öncesinden satıcı veyahut sağlayıcı, bu hali ödeme bildiriminin yanında ek olarak yazılı olarak yahut kalıcı veri saklayıcısı ile ek olarak tüketiciye bildirir.

Ayıptan sorumluluk

MADDE 18 – (1) Verilen hizmetle beraber bir malın mülkiyetinin ya da kullanım hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet sağlayıcısı da malın ayıbından sorumludur.

BEŞİNCİ Parça

Ödeme Bildirimine İlişkin Esaslar

Ödeme bildirimi

MADDE 19 – (1) Satıcı yahut sağlayıcı, her bir tüketim zamanı nihayetinde tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.

(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer bulur:

a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve var ise abone grubu,

b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,

c) Var ise tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketim veyahut kullanım miktarı,

d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,

e) Bir tarife uygulanması halinde, bu tarifenin içeriği ve ücreti,

f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,

g) Var ise geçmiş dönemlere ilişkin borç veyahut alacak,

ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,

h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,

ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması durumunda tüketiciye uygulanacak gecikme zammı oranı,

i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine dair bilgi ile taahhüt bünyesinde tüketiciye sunulan bir mal var ise bunun taksit tutarı.

(3) Fatura ve benzeri envaiçeşit belge, ikinci fıkrada yer almakta olan bilgileri içermesi şartıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.

(4) Ödeme bildiriminde yer almakta olan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir biçimde düzenlenmesi zorunludur.

(5) Satıcı ya da sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veyahut kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bedava olarak göndermekle yükümlüdür.

Ödeme bildiriminin gönderimi

MADDE 20 – (1) Satıcı veyahut sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden asgari yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi durumunda, ödeme bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir.

(2) Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması talep edilemez.

Ödeme bildirimine itiraz

MADDE 21 – (1) Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer almakta olan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten başlayarak bir sene içerisinde itiraz edebilir. İtiraz, satıcı yahut sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten başlayarak en geç otuz günün içinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veyahut kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir.

(2) İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması durumunda, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınmak suretiyle gecikme zammı ile beraber tüketicinin tercih etmesi durumunda bir sonraki tüketim sezonuna ait bedelden mahsup edilir ya da tüketiciye beş gün içerisinde iade edilir.

ALTINCI Parça

Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

Sözleşmenin feshi

MADDE 22 – (1) Tüketici, belirsiz süreli veyahut süresi bir sene ve daha uzun olan belli süreli abonelik sözleşmesini bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

(2) Süresi bir seneden az olan belli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veyahut sağlayıcı tarafından sözleşme şartlarında farklılık yapılmış olması durumunda ya da tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi durumunda, 16 ncı madde hükmü uygulanmaktadır

(4) Satıcı veyahut sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi hakkında bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

Fesih bildirimi

MADDE 23 – (1) Fesih bildiriminin kâğıt üstünde ya da kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veyahut sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Satıcı yahut sağlayıcı gereken güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.

(3) Satıcı yahut sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır şartlar içeren veyahut tüketicinin sözleşmeyi feshetmesini zorlaştıran bir yöntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme süresi

MADDE 24 – (1) Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak şartıyla, satıcı veyahut sağlayıcı, tüketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten başlayarak en geç yedi günün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Tüketicinin fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun bir zaman yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder.

Feshin sonuçları

MADDE 25 – (1) Satıcı veyahut sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veyahut kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

(2) Aboneliğin belirlenen süreler içerisinde feshedilmediği hallerde, bu sürelerin bitiminden başlayarak mal yahut hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden bir bedel talep edilemez.

(3) Satıcı veyahut sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden başlayarak on beş günün içerisinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan bölümünü ve var ise tüketiciden güvence, depozito veyahut teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(4) Satıcı yahut sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden başlayarak on gün içerisinde tüketiciye göndermek zorundadır. Fakat, elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

(5) Satıcı yahut sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilmiş yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

YEDİNCİ Kısım

Türlü ve Son Hükümler

Telefon kullanım ücreti

MADDE 26 – (1) Abonelik sözleşmesine ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veyahut sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi halinde, bu hat hakkında olarak satıcı yahut sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihi itibarıyla üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Emlak Mimar