Çevre temizlik vergisinde KDV var mı?

Çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?

 
 

Sözlük

Çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası gereğince ödeniyor. Bu vergi mesken ve işyerleri için ödenirken, arsa ve araziler için ödenmiyor.

Vergi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yer bulan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetleri için tahsil edilmekte

Vergi için ödenecek bedel taşınmaz mülkün taşınmaz grubuna göre her yıl tekrar tespit edilmekte. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?

Katma Değer Vergisi (KDV) ise, vergi mükelleflerinden kar edilmesi halinde edilen kar miktarı üstünden faaliyet gösterdikleri sektöre göre farklı oranlarda aylık olarak tahsil edilen bir vergi türü olarak tanımlanıyor. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?

Belediyelerce tahsil edilen atık su bedeline ilişkin çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmiyor. Konu hakkında sirküler şu biçimde;

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 3

Konusu :Belediyelerce tahsil edilen atık su bedeline ilişkin çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hakkında.

İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 20/1 ve 24/b

1.Giriş :

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44. maddesine dayanılarak tahakkuk ettirilen ve su faturasında yer almakta olan atık suyla ilgili çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2. Katma Değer Vergisinde Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah ve Matraha Dahil Olan Unsurlar:

Katma Değer Vergisi Kanununun teslim ve hizmet işlemlerinde matrah başlığını taşıyan 20. maddesinin 1. bendine göre matrah; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden “bedel” olup, bedel ise benzer maddenin 2. bendinde; malı teslim alan yahut kendisine hizmet yapılmış olan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan yahut bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmıştır.

Diğer yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 24/b maddesine göre, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar katma değer vergisi matrahına dahildir.

3. Atık Suyla İlgili Çevre Temizlik Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Etkisi:

Atık suyla ilgili çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı yasanın mükerrer 44. maddesine göre belediyelere gelir olarak ihdas edilen bir vergidir. Sözü edilen maddede atık suyla ilgili çevre temizlik, vergisinin su tüketim bedeli ile beraber tarh ve tahakkuk etmiş sayılacağı ve bu bedel ile beraber tahsil edileceği öngörülmektedir.

Buna göre, belediyenin geliri olan ve direkt belediyeye ödenen atık suyla ilgili çevre temizlik vergisi, bedelin bir unsuru sayılamayacağından su teslimine ilişkin katma değer vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekir

Emlak Mimar